Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Objazd naukowy (I)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2900-L-OB1
Kod Erasmus / ISCED: 08.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Objazd naukowy (I)
Jednostka: Wydział Historii
Grupy: Przedmioty Historii I stopnia, I roku
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali i w terenie

Skrócony opis:

Przedmiot złożony z dwóch części: asynchronicznego wykładu na platformie Kampus, stanowiącego wprowadzenie do ćwiczeń terenowych, i ćwiczeń terenowych. Celem zajęć jest zdobycie wiedzy na temat podstawowych stylów w architekturze, od średniowiecza do XX w. i umiejętności ich rozpoznawania w terenie i przybliżonego datowania, opanowanie podstawowej terminologii sztuk pięknych i jej zastosowanie do omawiania obiektów zabytkowych, zrozumienie znaczenia różnego rodzaju zabytków architektonicznych, układów przestrzennych i krajobrazu kulturowego jako źródeł do badań historycznych.

Pełny opis:

Przedmiot złożony jest z dwóch części.

Wykład (30 godz., asynchroniczny, dostępny na platformie Kampus), stanowi wprowadzenie do ćwiczeń terenowych i służy rozszerzeniu i uporządkowaniu podstawowej wiedzy na temat stylów w sztuce, specjalistycznej terminologii sztuk pięknych, form i funkcji obiektów zabytkowych i ich związków z kontekstem społecznym, gospodarczym i kulturowym, układów osadniczych i ich zmienności w czasie.

Ćwiczenia terenowe (45 godz.) służą zdobyciu umiejętności zastosowania wiedzy na temat stylów i specjalistycznej terminologii sztuk pięknych zdobytej na wykładzie asynchronicznym i rozszerzonej przez prowadzących zajęcia w terenie do rozpoznania, wydatowania i opisu zabytków. W analizie obiektów na trasie objazdu kluczowe znaczenie ma wyćwiczenie nawyku odczytywania dostępnych informacji bezpośrednio z oglądanych obiektów, na podstawie posiadanej wiedzy, bez sięgania do literatury poświęconej dziejom danego obiektu (tu ma ona znaczenie drugorzędne), czyli umiejętności interpretacji specyficznego źródła historycznego, jakim jest zabytek. Studenci uczą się także rozumienia kontekstu przestrzennego, w jakim funkcjonuje obiekt zabytkowy, zdobywają podstawowe informacje o układach osadniczych. Uczą się dostrzegać nawarstwienia substancji zabytkowej i ślady przemian, jakim ulegały poszczególne obiekty i układy przestrzenne, oraz rozumienia ich najważniejszych przyczyn środowiskowych, gospodarczych, społecznych, politycznych i kulturowych.

Literatura:

UWAGA!

Podana literatura ma charakter pomocniczy, służy jedynie uporządkowaniu wiedzy i wyjaśnieniu terminów budzących wątpliwości. Jej znajomość nie jest wymagana na zaliczeniu.

A. Miłobędzki, Zarys dziejów architektury w Polsce, dowolne wydanie.

Słownik terminologiczny sztuk pięknych, dowolne wydanie.

T. Broniewski, Historia architektury dla wszystkich, Wrocław-Warszawa-Kraków 1990.

W. Koch, Style w architekturze, Warszawa 1996.

Efekty uczenia się:

Student zna cechy podstawowych stylów w sztuce od średniowiecza do XX w. Potrafi je samodzielnie rozpoznać i na tej podstawie w przybliżeniu wydatować obiekt. Zna podstawową terminologię sztuk pięknych i umie się nią posługiwać przy opisywaniu obiektu zabytkowego. Rozumie znaczenie obiektów zabytkowych jako źródeł do badań historycznych i umie wskazać, w jakich obszarach badań historycznych mogą być przydatne informacje odczytywane na podstawie analizy danego obiektu. Wie, że otaczający go krajobraz kulturowy, w tym osadniczy niesie informacje historyczne i potrafi je scharakteryzować na poziomie podstawowym. Rozumie przyczyny zmienności zabytków i zespołów zabytkowych w czasie. Rozumie znaczenie ochrony dziedzictwa kulturowego

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium ustne polegające na omówieniu wskazanego zabytku, zgodnie ze schematem stosowanym podczas ćwiczeń terenowych, z wykorzystaniem wiedzy zdobytej podczas zajęć w terenie i po wysłuchaniu wykładu. Oceniana jest umiejętność wskazania kluczowych elementów datujących obiekt, rozpoznanie stylu (stylów) budowli i uzasadnienie swojej identyfikacji, opanowanie podstawowej terminologii z zakresu historii sztuki poznanej w trakcie zajęć, rozumienia wartości źródłowej zabytku, związków jego funkcji z formą architektoniczną.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Koordynatorzy: Aneta Pieniądz
Prowadzący grup: Karol Banach, Julia Borczyńska, Kacper Bylinka, Michał Gniadek-Zieliński, Marek Janicki, Cezary Jasiński, Aleksandra Kuligowska, Elżbieta Kwiecińska, Łukasz Niesiołowski-Spano, Igor Niewiadomski, Piotr Okniński, Marcin Pauk, Przemysław Pazik, Aneta Pieniądz, Jan Siwoń, Maciej Stachowicz, Katarzyna Szarla, Rafał Waszczuk, Paweł Żmudzki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Objazd - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Objazd, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Pieniądz, Paweł Żmudzki
Prowadzący grup: Piotr Węcowski, Paweł Żmudzki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Objazd - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)