Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Węzłowe problemy cywilizacji starożytnych (egzamin)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2900-L-WPCS-E
Kod Erasmus / ISCED: 08.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Węzłowe problemy cywilizacji starożytnych (egzamin)
Jednostka: Wydział Historii
Grupy: Przedmioty Historii I stopnia, I roku
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

W ramach przedmiotu student samodzielnie pogłębia znajomość głównych problemów dziejów starożytnych oraz ćwiczy umiejętność krytycznej oceny różnych interpretacji zjawisk i procesów historycznych oraz umiejętności z zakresu komunikacji naukowej.

Przedmiot kierunkowy, studia stacjonarne, I rok

Forma zajęć: praca własna studenta.

ECTS 6 (bilans pracy studenta: praca własna studenta 180 godz.).

Pomocą w przygotowaniu do egzaminu będzie cykl wykładów online wygłoszonych przez różnych pracowników Zakładu Historii Starożytnej. Studenci mogą się spodziewać na egzaminie pytań z problematyki poruszanej na tych wykładach

Pełny opis:

Student samodzielnie zapoznaje się z 6-8 wybranymi opracowaniami i źródłami do dziejów starożytnych, dokonuje analizy metodologii zastosowanej w opracowaniach oraz krytycznego rozbioru źródeł, osadzając tę wiedzę w ramach faktograficznych i chronologicznych przyswojonych na podstawie wskazanych podręczników. Na podstawie wskazanych lektur poznaje węzłowe problemy epoki, uporządkowane chronologicznie i tematycznie, złożone uwarunkowania zjawisk i procesów historycznych zachodzących w tej epoce, ich aspekty kulturowe, gospodarcze, polityczne i społeczne. Uwieńczeniem samodzielnej pracy studenta jest rozmowa z egzaminatorem, w której student konstruuje złożoną wypowiedź na tematy związane z epoką z wykorzystaniem specjalistycznej terminologii, ćwiczy umiejętność obrony własnego stanowiska przy wykorzystaniu argumentacji opartej na materiale źródłowym i stanie badań.

Student wybiera egzaminatora spośród pracowników naukowych ze stopniem co najmniej dr hab. o specjalności starożytniczej.

Pomocą w przygotowaniu do egzaminu będzie cykl wykładów online wygłoszonych przez różnych pracowników Zakładu Historii Starożytnej. Studenci mogą się spodziewać na egzaminie pytań z problematyki poruszanej na tych wykładach

Literatura:

Listy lektur są ustalane przez osobę przeprowadzającą egzamin.

Efekty uczenia się:

Po zaliczeniu przedmiotu student zna węzłowe problemy dziejów starożytnych w układzie chronologicznym i tematycznym, rozumie uwarunkowania społeczne, polityczne, kulturowe i gospodarcze zjawisk i procesów właściwych dla tej epoki w ujęciu przekrojowym, ma pogłebioną wiedzę na temat wybranych aspektów szczegółowych epoki oraz typologię źródeł, umie krytycznie analizować opracowania naukowe oraz dokonywać samodzielnie krytyki źródła, ma umiejętności w zakresie konstruowania złożonych wypowiedzi ustnych z wykorzystaniem specjalistycznej terminologii właściwej dla historii starożytnej oraz prowadzenia dyskusji akademickiej.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny (typ A).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Koordynatorzy: Jan Błachnio, Paweł Nowakowski, Aneta Pieniądz, Krystyna Stebnicka
Prowadzący grup: Paweł Janiszewski, Ryszard Kulesza, Łukasz Niesiołowski-Spano, Jacek Rzepka, Marek Węcowski, Robert Wiśniewski, Adam Ziółkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Egzamin - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)