Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teoria mediów z elementami historii i metodologii badań medialnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3001-P1A3BL-C1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Teoria mediów z elementami historii i metodologii badań medialnych
Jednostka: Instytut Literatury Polskiej
Grupy: Minimum programowe specjalności: Literatura i kultura polska w perspektywie europejskiej i światowej
Przedmioty obowiązkowe dla III roku specjalności LiKPwPEiŚ - stacjonarne 1-go stopnia
Wszystkie przedmioty polonistyczne - oferta ILP (3001...) , IJP (3003...) i IPS (3007...)
Punkty ECTS i inne: 1.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem wykładu jest przedstawienie najważniejszych zagadnień związanych z historią oraz teorią mediów. Rozwój mediów omówiony zostanie chronologicznie, począwszy od pisma i druku, poprzez fotografię, radio, kino, telewizję, aż do mediów cyfrowych. Wykład skupiał będzie się na kontekście kulturowo-antropologicznym oraz na semiotyce mediów.

Pełny opis:

Celem zajęć jest przedstawienie najważniejszych zagadnień związanych z historią oraz teorią mediów. Rozwój mediów omówiony zostanie

chronologicznie, począwszy od pisma i druku, poprzez fotografię, radio, kino, telewizję, aż do mediów cyfrowych. Wykład skupiał będzie

się na kontekście kulturowo-antropologicznym oraz na semiotyce mediów.

Wśród zagadnień omawianych na wykładach znajdują się m.in. wprowadzenie do teorii mediów; pismo i druk jako media; zagadnienie antropologii obrazu; znaczenie technik reprodukcji dźwięku; kino nieme jako medium; kino dźwiękowe; telewizja tradycyjna i neotelewizja; media cyfrowe.

Literatura:

Niniejszy wykaz stanowi podstawowy zestaw lektur pozwalających zorientować się w omawianych zagadnieniach.

- Ekrany piśmienności. O przyjemnościach tekstu w epoce nowych mediów, Warszawa 2008.

- L. Manovich, Język nowych mediów, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006.

- K. Maciejak, YouTube w edukacji. Strategie nadawcze wideoblogerów, Kraków 2018.

- P. Kubiński, Gry wideo. Zarys poetyki, Kraków 2016.

- E. Szczęsna, Poetyka mediów (polisemiotyczność, digitalizacja, reklama), Warszawa 2007.

K. Williams, Media w Europie, Warszawa 2008.

Efekty uczenia się:

Student:

Ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu filologii polskiej w relacji do medioznawstwa.

Zna podstawową terminologię, teorie i metodologie z zakresu badania mediów.

Ma podstawowe umiejętności z zakresu: przekładu intersemiotycznego, intermedialnego.

Jest świadomy posiadanej przez siebie wiedzy i zna zakres nabytych umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego.

Metody i kryteria oceniania:

Kontrola obecności (dopuszczalne dwie nieobecności w semestrze), test.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 38 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Birkholc, Piotr Kubiński, Marcin Leszczyński, Anna Tenczyńska
Prowadzący grup: Robert Birkholc, Piotr Kubiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Szczegóły zob. w sekcji Podstawowe informacje o przedmiocie

Literatura:

Szczegóły zob. w sekcji Podstawowe informacje o przedmiocie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-1729fa717 (2023-05-11)