Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Gatunki wypowiedzi w szkole. Warsztat dla nauczycieli

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3007-N1A3PS
Kod Erasmus / ISCED: 05.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Gatunki wypowiedzi w szkole. Warsztat dla nauczycieli
Jednostka: Instytut Polonistyki Stosowanej
Grupy: Przedmioty II roku specjalizacji "nauczycielskiej" (III rok studiów) - filologia polska, stacjonarne
Wszystkie przedmioty polonistyczne - oferta ILP (3001...) , IJP (3003...) i IPS (3007...)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Podczas zajęć studenci poznają gatunki wypowiedzi zarówno te, które wprowadzane są w szkole, jak i te, które są obecne w komunikacji publicznej. W trakcie warsztatu zostaną poruszone zagadnienia dotyczące: stylu i stylistyki, stylów funkcjonalnych polszczyzny; wyznaczników gatunkowych i językowych tekstu; kształcenia umiejętności oceny prac uczniowskich (w tym typowych dla przedmiotu błędów uczniowskich); rozwijania umiejętności nadawczo-odbiorczych w zakresie wybranych gatunków wypowiedzi; kształtowania kompetencji komunikacyjnych i nawyków kulturalnych.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Konstrukcja i spójność tekstu; przekształcanie tekstu; realizacja wybranego gatunku.

Pełny opis:

1.Konstrukcja i spójność tekstu (tekst linearny, hipertekst, strategiczne pozycje w tekście);

2. Przekształcanie tekstu i działania na tekście (streszczenie, plan, notatka, adiustacja i korekta);

3. Ocena poprawności i stosowności tekstów uczniowskich;

4. Tekst językowy a tekst kultury;

5. Gatunkowe wzorce wypowiedzi (aspekt pragmatyczny, kompozycyjny, stylistyczny i kulturowy). Pochodzenie i ewolucja gatunków;

6. Gatunki wypowiedzi w praktyce szkolnej: opis i charakterystyka; opowiadanie; sprawozdanie; reportaż; recenzja; rozprawka; esej; felieton; gatunki użytkowe (m.in. CV, list motywacyjny, życiorys, podanie, listy).

Literatura:

(Wybór literatury)

Praktyczna stylistyka nie tylko dla polonistów. red. E. Bankowska, A. Mikołajczuk, Warszawa 2003;

Polska genologia lingwistyczna, red. nauk. D. Ostaszewska, R. Cudak, Warszawa 2008;

J. Grzenia, Komunikacja językowa w Internecie, Warszawa 2007;

A. Wilkoń, Typologia odmian językowych współczesnej polszczyzny, Katowice 2000;

S. Bortnowski, Warsztaty dziennikarskie, Warszawa 1999.

E. Sękowska, Praktyczna stylistyka (wybrane zagadnienia), (W:) Nauka o języku dla polonistów, red. S. Dubisz, Warszawa 1999.

Efekty uczenia się:

Student potrafi rozpoznać gatunek tekstu na podstawie wyznaczników genologicznych i językowych; potrafi ocenić pracę uczniowską, tzn. określić rodzaje błędów językowych i stylistycznych, wskazać ich mechanizmy; przeprowadzić korektę tekstu oraz napisać własny tekst z zachowaniem wzorca gatnkowego.

Metody i kryteria oceniania:

Praca pisemna - realizacja tekstu według danego wzorca gatunkowego.

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Warsztaty, 30 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Helena Balcerek, Katarzyna Maciejak, Agnieszka Mikołajczuk
Prowadzący grup: Helena Balcerek, Agnieszka Mikołajczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Warsztaty, 30 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Helena Balcerek, Katarzyna Maciejak, Agnieszka Mikołajczuk
Prowadzący grup: Agnieszka Mikołajczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-75de05ef3 (2023-09-21)