Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kanon literatury powszechnej XX wieku - dzieje konwencji artystycznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3007-S1A1KX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Kanon literatury powszechnej XX wieku - dzieje konwencji artystycznych
Jednostka: Instytut Polonistyki Stosowanej
Grupy: Sztuka pisania - stacjonarne 1. stopnia - przedmioty obowiązkowe - 1 r.
Sztuka pisania - wszystkie przedmioty
Punkty ECTS i inne: 7.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z tekstami kanonicznymi dla XX-wiecznej kultury Zachodu.

Pełny opis:

Celem wykładów i ćwiczeń jest zapoznanie studenta z najwybitniejszymi tekstami literackimi z pięciu kręgów językowych i kulturowych: niemieckojęzycznego, angielskojęzycznego, rosyjskojęzycznego, hiszpańskojęzycznego i francuskojęzycznego. Wybrane zagadnienia z historii literatury wspomnianych kręgów językowych zostaną przedstawione przez pryzmat dziejów konwencji kilku gatunków: powieści, opowiadania, dramatu, liryki wyznania osobistego.

Literatura:

A. Assmann, Kanon i archiwum, w: tejże, Między historią a pamięcią: antologia.

J. Assmann, Kanon – objaśnienie pojęcia, w: tegoż, Pamięć kulturowa: pismo, zapamiętywanie i polityczna tożsamość w cywilizacjach starożytnych.

A. Benoit-Dusausoy i Guy Fontaine (red.), Literatura Europy: historia literatury europejskiej.

H. Bloom, Podzwonne dla kanonu, „Literatura na Świecie” 2003, nr 9-10.

H. Bloom, Zachodni kanon. Książki i szkoła epok.

P. Casanova, Światowa republika literatury.

J. M. Coetzee, T.S. Eliot, Bach, Herbert i problem klasyczności.

D. Damrosch, Literatura światowa w dobie postkanonicznej i hiperkanonicznej, w: Niewspółmierność. Perspektywy nowoczesnej komparatystyki. Antologia, red. T. Bilczewski, Kraków 2010.

I. Iwasiów, T. Czerska (red.), Kanon i obrzeża.

A. Jarmuszkiewicz, Kanon i tradycja w perspektywie literatury światowej, w: Tradycja współcześnie - repetycja czy innowacja?, pod red. A. Jarmuszkiewicz i J. Tabaszewskiej.

F. Moretti, Przypuszczenia na temat literatury światowej, „Teksty Drugie” 2014, nr 4.

F. Moretti, Wykresy, mapy, drzewa. Abstrakcyjne modele na potrzeby historii literatury.

V. Nabokov, Wykłady o literaturze.

J. Tomkowski, Dzieje literatury powszechnej.

E. Wichrowska (red.), Europejski kanon literacki.

Efekty uczenia się:

Absolwent zna i rozumie: główne nurty, idee i konteksty XX-wiecznej literatury polskiej i europejskiej; zna i rozumie: głównych twórców oraz ewolucję poszczególnych gatunków literackich.

Absolwent potrafi: posługiwać się wiedzą historycznoliteracką, wyszukiwać informacje z zakresu XX-wiecznej historii literatury polskiej i europejskiej.

Absolwent jest gotów do: uczestnictwa w życiu kulturalnym regionu, kraju i Europy; interesuje się nowymi zjawiskami w kulturze i sztuce.

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia - test w formie pytań otwartych weryfikujący znajomość treści lektur oraz ewolucji gatunków omawianych na zajęciach.

Wykład - egzamin ustny. Warunkiem podejścia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Buryła, Piotr Sadzik, Andrzej Zieniewicz
Prowadzący grup: Piotr Sadzik, Andrzej Zieniewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Buryła, Piotr Sadzik
Prowadzący grup: Piotr Sadzik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-75de05ef3 (2023-09-21)