Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Sztuka pisania - wszystkie przedmioty (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Polonistyki)

Jednostka: Wydział Polonistyki Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Sztuka pisania - wszystkie przedmioty
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022Z - Semestr zimowy 2022/23
2022L - Semestr letni 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022Z 2022L
3007-S1A2ET-1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest praktyczne poznanie zasad opracowania edytorskiego tekstu przeznaczonego do publikacji w przestrzeni cyfrowej.

Strona przedmiotu
3007-S1A2ET-2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest praktyczne poznanie zasad opracowania edytorskiego tekstu przeznaczonego do publikacji w przestrzeni cyfrowej.

Strona przedmiotu
3007-S1A2ES brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas wykładu będziemy zajmować się z teoretycznymi podstawami etyki słowa oraz różnymi rodzajami nieetycznych zachowań komunikacyjnych (jak na przykład agresja językowa, zabiegi o charakterze redukującym, inwektywy). Student pozna także podstawowe zalecenia budowania relacji z odbiorcą zgodnie z zasadami etyki słowa. Będzie nas interesować mowa niewykluczająca wobec grup mniejszościowych: kobiet, osób z niepełnosprawnością, osób czarnoskórych, seniorów itp.

Strona przedmiotu
3007-S1A1KL brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone są najważniejszym dziełom literatury polskiej i pokazują ewolucję konwencji artystycznych. Celem wykładu jest zapoznanie studenta z kanonicznymi dziełami literatury polskiej – począwszy od jej narodzin po czasy współczesne. Uczestnik zajęć poznaje podstawowe tematy, motywy i strategie artystyczne w literaturze polskiej. Przedmiot ma za zadanie zreferowanie dominant estetyczno-artystycznych w polskiej tradycji literackiej, a także określenie różnorodnych form wpływu, zależności i oddziaływania na współczesną tożsamość Polaków, wrażliwość estetyczną, obecność i znaczenie w rodzimej historii sztuki, a w konsekwencji zapoznawanie studenta z konwencjami artystycznymi i ich ewolucją w czasie.

Strona przedmiotu
3007-S1A1KX brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z tekstami kanonicznymi dla XX-wiecznej kultury Zachodu.

Strona przedmiotu
3007-S1A2KS-1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Student poznaje zasady łamania komputerowego w programach ze środowiska Adobe InDesign.

Strona przedmiotu
3007-S1A2KS-2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Student poznaje zasady łamania komputerowego w programach ze środowiska Adobe InDesign.

Strona przedmiotu
3007-S1A2KL brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Warsztaty - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3007-S1A1KJ brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot służy zapoznaniu studentów z podstawami teoretycznymi językoznawstwa normatywnego oraz kształtowaniu umiejętności poprawnego posługiwania się językiem. Uczestnicy zajęć zapoznają się z najważniejszymi tendencjami współczesnej polszczyzny, a także zostaną wyposażeni w narzędzia, które pozwolą zauważać zmiany w języku oraz samodzielnie dokonywać ich ocen.

Strona przedmiotu
3007-S1A2MF brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Warsztaty - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na zajęciach o charakterze warsztatowym przyjrzymy się różnym formom "małej publicystyki". Przećwiczymy sprawne tworzenie treści publicystycznych w oparciu o informacje zastane, kreatywne pomysły na realizację treści i stosowne dobranie formy twórczej do tematyki oraz potrzeb odbiorcy.

Strona przedmiotu
3007-S1A1MR brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z informacjami na temat warsztatu pisarskiego, jakie możemy znaleźć w wypowiedziach bezpośrednich i pośrednich uznanych twórców literatury polskiej i światowej.

Strona przedmiotu
3007-S1A1NL brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład stanowić będzie prezentację najważniejszych zjawisk i tendencji w najnowszej literaturze polskiej przy jednoczesnym nietraceniu z oczu przemian zachodzących w biografiach twórczych pisarek i pisarzy.

Celem ćwiczeń jest zapoznanie studenta/studentki z wybranymi istotnymi zjawiskami w literaturze polskiej po 1989 roku. Przedmiot zajęć stanowi pogłębiona lektura powstałych w ostatnich latach utworów prozatorskich, poetyckich i dramatycznych oraz próba umieszczenia tych tekstów w przestrzeni współczesnej i historycznoliterackiej.

Strona przedmiotu
3007-S1A1POWI brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 4 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przekazanie podstawowych informacji z zakresu ochrony własności intelektualnej, w szczególności prawa autorskiego.

Strona przedmiotu
3007-S1A2PG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot przybliża problematykę genologii na gruncie literaturoznawstwa, dotykając także pokrewnych zjawisk w kulturze, przy czym ma zarówno wykształcić narzędzia przydatne w analizie tekstów, jak i pogłębić wiedzę o rodzajach i gatunkach w perspektywie twórczości literackiej .

Strona przedmiotu
3007-S1A2PS brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma na celu zaprezentowanie najważniejszych środków artystycznego wyrazu oraz przybliżenie pojęć literaturoznawczych związanych z szeroko rozumianym stylem.

Strona przedmiotu
3007-S1A2P-MF brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Proseminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Osoby uczestniczące w proseminarium zostaną zaproszone do lektury i omawiania tekstów literatury współczesnej lecz także dzieł i fragmentów utworów z epok wcześniejszych, w tym także europejskich mitów, legend i baśni. Kontekst dla opracowywanej literatury stanowić będą dzieła malarskie, filmowe oraz teatralne – w całości lub we fragmentach. Wśród narzędzi metodologicznych znajdą się między innymi te wypracowane przez współczesną komparatystykę literacką, antropologię kultury, antropologię literatury, krytykę feministyczną i estetykę recepcji. Uczestnicy i uczestniczki seminarium będą otrzymywać zadania prowadzące do zdobycia kompetencji niezbędnych podczas tworzenia tekstu naukowego, polegające między innymi na stawianiu roboczych hipotez, rozwiązywaniu problemów badawczych, kwerendach bibliotecznych, kompletowaniu bibliografii.

Strona przedmiotu
3007-S1A2RK brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Program zajęć przewiduje praktyczną naukę redakcji językowej tekstu, z uwzględnieniem specyfiki procesu wydawniczego i z odniesieniami do zakresu korekty wydawniczej.

Strona przedmiotu
0000-BHP-OG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Kurs internetowy - 4 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiotem zajęć jest nabycie podstawowej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, elementów prawa pracy, ochrony przeciwpożarowej jak udzielania pierwszej pomocy w razie zaistniałego wypadu.

Strona przedmiotu
3007-S1A2TR brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentek i studentów z historią reportażu w ostatnim stuleciu (z okazjonalnymi wycieczkami w odleglejszą przeszłość i refleksją nad protoplastami gatunku) połączone z analizą ważnych tekstów reportażowych. Osadzona w społeczno-kulturowym kontekście lektura utworów niefikcjonalnych ma pokazać, jak zmienił się status reportażu: od "formy bękarciej", która nie miała szans konkurować z powieścią, po gatunek, którego przynależność do literatury pięknej od dawna już nie budzi wątpliwości. Nacisk położony zostanie na proces przejmowania przez reportaż technik powieściowych. Będziemy zastanawiać się nad artystycznymi i etycznymi aspektami tego zjawiska. W analizie tekstów literackich posłużymy się tradycyjnymi narzędziami poetyki, ale sięgniemy również po współczesne teorie narratologiczne. Punktem dojścia zajęć będzie świadoma praca nad własnym tekstem reportażowym.

Strona przedmiotu
3007-S1A1TI brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma za zadanie zapoznanie studenta z podstawowymi programami, narzędziami i środkami multimedialnymi służącymi edycji i pracy z tekstem. Studenci poznają obsługę i praktyczne wykorzystanie arkuszy kalkulacyjnych, przygotowywanie materiałów multimedialnych (prezentacji), podstawy obróbki plików graficznych, dźwiękowych oraz filmowych. Uczą się przeszukiwania i interpretowania zawartości baz danych, w szczególności słowników, korpusów, bibliotek wirtualnych i innych baz znajdujących się w Internecie.

Strona przedmiotu
3007-S1A2TW brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Warsztaty - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot poświęcony jest kształtowaniu umiejętności krytycznego analizowania, interpretowania i kreowania wieloznakowego tekstu reklamowego w różnych jego formach gatunkowych.

Strona przedmiotu
3007-S1A2TU brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Warsztaty - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs o charakterze warsztatowym ma za zadanie wdrożyć studentów do tworzenia tekstów użytkowych. Uczestnicy poznają ich rodzaje, specyfikę, sposoby ustalania linii argumentacji i zwiększania stopnia perswazyjności. W ćwiczeniach warsztatowych skupimy się na osiągnięciu norm poprawnościowych i grzecznościowych, a przede wszystkim - na dążeniu do wysokiego prawdopodobieństwa fortunności tworzonych tekstów.

Strona przedmiotu
3007-S1A1TE brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu pogłębienie wiedzy na temat uniwersalnych motywów obecnych w tekstach kultury europejskiej od jej antycznych początków do współczesności.

Wykład jest poświęcony procesowi formowania się tradycji literackiej w piśmiennictwie europejskim.

W ramach ćwiczeń będziemy przede wszystkim rozpoznawać najnowsze wcielenia ponadczasowych tematów literackich.

Strona przedmiotu
3007-S1A1WP brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Warsztaty - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma kształcić umiejętności tworzenia skonwencjonalizowanych form literackich.

Strona przedmiotu
3007-S1A1WR brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Warsztaty - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest doskonalenie warsztatu filologa w zakresie tworzenia prozatorskich wypowiedzi pisemnych (m.in. eseju, opowiadania, reportażu).

Strona przedmiotu
3007-S1A2P-JK brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Proseminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na zajęcia proseminaryjne składać się będą dwa elementy: charakterystyka i ćwiczenia aparatu naukowego niezbędnego do skonstruowania poprawnej (co najmniej) pracy licencjackiej oraz przedstawienie, charakterystyka i ćwiczenia popularnych metod interpretacyjnych tekstów literackich – na materiale polskiej poezji współczesnej, tj. XX i XXI wiecznej (na przykładach, m.in. wierszy Adama Zagajewskiego, Stanisława Barańczaka, Czesława Miłosza, Marcina Świetlickiego).

Strona przedmiotu
3007-S1A1W1-4 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3007-S1A2W2-4 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają zapoznać studenta z dziejami zachodniej kontrkultury (europejskiej i amerykańskiej), ze szczególnym uwzględnieniem kontekstów politycznych i kulturowych.

Strona przedmiotu
3007-S1A1W1-3 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest prezentacja kategorii geniuszu i szaleństwa (często w ich wzajemnym splocie) pojawiających się na gruncie sztuki. W grę wchodzą przy tym zarówno koncepcje estetyczne, jak i tematyka oraz konteksty biograficzne. Przedmiotem zainteresowania staną się różne sztuki, a także historycznie zmienny, zróżnicowany w różnych kulturach, konstrukt geniuszu i szaleństwa. Punktem dojścia wywodu staną się współczesne dekonstrukcje obu tych kategorii, mające na celu demokratyzację sztuki.

Strona przedmiotu
3007-S1A2W2-3 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia o charakterze wykładu monograficznego poświęcone historii muzyki rozrywkowej XX i XXI wieku. Refleksja wokół muzyki pojawiać się będzie w odniesieniu do istotnych wydarzeń kulturowych i historycznych. Jako integralna część zajęć zaplanowane zostały sytuacje pozwalające doświadczyć muzyki - zgodnie z metodologicznymi założeniami Johna Cage'a czy Agaty Chęćki-Gotkowicz - to jest: słuchanie utworów, fragmentów koncertów, wywiadów z artystami a także oglądanie teledysków oraz fragmentów filmów muzycznych.

Strona przedmiotu
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-65ff8df66 (2023-01-24)