Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy dydaktyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3302-DY2w-Z
Kod Erasmus / ISCED: 09.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Podstawy dydaktyki
Jednostka: Instytut Germanistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

języki obce
obowiązkowe
uprawnienia pedagogiczne

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest przygotowanie studentów w zakresie podstaw dydaktyki.

Zajęcia przeznaczone dla studentów II roku studiów I stopnia na kierunku germanistyka, którzy poznali podstawy psychopedagogiki z ukierunkowaniem na naukę języków obcych.

Zajęcia stanowią element przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela języka niemieckiego na wszystkich etapach edukacyjnych (Moduł C Rozporządzenia MNiSzW z dnia 25 lipca 2019 r.).

Student posiada znajomość języka niemieckiego na poziomie B2+ wg ESOKJ.

* W przypadku braku możliwości prowadzenia zajęć w formie stacjonarnej, zajęcia będą odbywać się przy użyciu narzędzi komunikacji na odległość (Google Meet).

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład:

1. Dydaktyka jako subdyscyplina pedagogiczna

2. Klasa szkolna jako środowisko edukacyjne

3. Współczesne koncepcje nauczania i cele kształcenia

4. Zagadnienie lekcji jako jednostki dydaktycznej

5. Projektowanie działań edukacyjnych w kontekście specjalnych potrzeb edukacyjnych oraz szczególnych uzdolnień uczniów

6. Sposoby i znaczenie oceniania osiągnięć szkolnych uczniów

7. Język jako narzędzie pracy nauczyciela

Pełny opis:

Podczas zajęć poruszone zostaną następujące zagadnienia: szkoła tradycyjna a współczesne jej koncepcje; cele nauczania i ich formułowanie; program nauczania i jego realizacja, planowanie pracy dydaktycznej oraz budowanie rozkładu treści nauczania; metody nauczania, w tym metody aktywizujące oraz uczenie się kooperacyjne; podręczniki szkolne i ich wykorzystanie w nauczaniu-uczeniu się; technologie informacyjne i ich wykorzystanie w pracy nauczyciela języka niemieckiego; programy edukacyjne oraz zasoby internetowe wspomagające nauczanie-uczenie się (w tym języka niemieckiego); projektowanie lekcji języka niemieckiego i zasady pisania scenariuszy; innowacje metodyczne i organizacyjne w pracy nauczyciela języka niemieckiego (np. lekcje odwrócone, uczenie się przez nauczanie, otwarte formy uczenia się i nauczania języków obcych); organizacja działań edukacyjnych w pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych w kontekście uczenia się i nauczania języka niemieckiego; proces komunikacji (w tym w języku niemieckim) w klasie szkolnej i jego znaczenie dla dobrej edukacji; język nauczyciela (język polski i język niemiecki) jako narzędzie dydaktyczne; techniki budowania wykładu i zadawania pytań; proces oceniania uczniów w szkole; zasady i metody oceniania; nauczycielskie narzędzia diagnozy procesu i efektów uczenia się; zadania „refleksyjnego praktyka”; ocena efektywności pracy szkoły; pojęcie edukacyjnej wartości dodanej.

Literatura:

Bausch, K. R./ Christ, H./ Hüllen, W./ Krumm, H. J. (red.) (2007), Handbuch Fremdsprachenunterricht. Tübingen.

Burwitz-Melzer, E./ Mehlhorn, G./Bausch K.-R./ Krumm, H.-J. (red) (2016), Handbuch Fremdsprachenunterricht. Tübingen.

Bereźnicki F. (2004): Podstawy dydaktyki. Kraków: Impuls.

Bereźnicki F. (2011): Zarys dydaktyki szkolnej. Szczecin: WSH.

Bovet, G. / Huvendiek, V. (2000), Leitfaden Schulpraxis. Berlin.

Czaplikowska, R. / Kubacki, A. D. (2016), Methodik des Unterrichts Deutsch als Fremdsprache. Chrzanów: Kubart.

Heyd, G. (1991), Deutsch lehren, Diesterweg.

Komorowska, H. (2005), Metodyka nauczania języków obcych, Fraszka Edukacyjna, Warszawa.

Kwieciński Z. / Śliwerski B. (red.) (2003), Pedagogika, tom I, II, , Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Komorowska H. (red). (2009), Skuteczna nauka języka obcego, CODN.

Kron F.W., Jürgens E., Standop J. (2014), Grundwissen Didaktik. Reinhardt Verlag.

Kunter M., Trautwein U. (2018), Psychologie des Unterrichts. Schöningh.

Lehner M. (2009), Allgemeine Didaktik. Haupt Verlag.

Pyżalski J. (red.) (2020) Edukacja zdalna w czasie pandemii Covid-19, EduAkcja.

Zawadzka E. (2004), Nauczyciele języków obcych w dobie przemian, Impuls.

Zawadzka-Bartnik E. (2010), Nauczyciel języków obcych i jego niepełnosprawni uczniowie, Impuls, Kraków.

Efekty uczenia się:

K_W03, K_W04, K_U02, K_K01

Zgodnie z Rozporządzeniem MNiSzW z dnia 25 lipca 2019r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela efekty to:

- w zakresie wiedzy:

C.W1; C.W2; C.W3; C.W4; C.W5; C.W6; C.W7;

- w zakresie umiejętności:

C.U1; C.U2; C.U3; C.U4; C.U5; C.U6; C.U8;

- w zakresie postaw:

C.K1; C.K2

Metody i kryteria oceniania:

Ocena za wykład jest wyliczana na podstawie obecności (dopuszczalne są dwie nieobecności podczas wykładu) oraz testu pisemnego (minimum 60% maksymalnej ilości punktów).

* Forma i kryteria zaliczenia przedmiotu mogą ulec zmianie w zależności od aktualnej sytuacji epidemicznej. Równoważne warunki zaliczenia zostaną ustalone zgodnie z wytycznymi obowiązującymi na Uniwersytecie Warszawskim, w porozumieniu z uczestnikami zajęć.

Praktyki zawodowe:

Równolegle do zajęć student może odbywać wstępną praktykę dydaktyczną w wymiarze 60h w szkole podstawowej, przedszkolu i szkole ponadpodstawowej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Sobańska
Prowadzący grup: Anna Jaroszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-c2b793521 (2023-11-22)