Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Niemiecki język prawa z elementami porównania polskiego i niemieckiego systemu prawa II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3302-NJP2-OG Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Niemiecki język prawa z elementami porównania polskiego i niemieckiego systemu prawa II
Jednostka: Instytut Germanistyki
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
języki obce
ogólnouniwersyteckie
translatoria

Założenia (lista przedmiotów):

Niemiecki język prawa z elementami porównania polskiego i niemieckiego systemu prawa I 3302-NJP1-OG

Założenia (opisowo):

Wymagana znajomość języka niemieckiego przynajmniej na poziomie B1.

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie
zdalnie

Skrócony opis:

Celem kursu jest umożliwienie jego uczestnikom przyswojenia sobie elementarnej wiedzy z zakresu wybranych gałęzi polskiego i niemieckiego prawa a jednocześnie opanowania odpowiednich, kluczowych terminów prawa w obydwu językach. Kurs "Niemiecki język prawa z elementami porównania polskiego i niemieckiego systemu prawa II" obejmuje wiedzę i terminologię z następujących obszarów prawa: prawo karne materialne i procesowe, prawo wykroczeń, wybrane zagadnienia z prawa administracyjnego. Kurs jest opracowany zgodnie z zasadami metody zintegrowanego nauczania przedmiotowo-językowego (CLIL).

Pełny opis:

Zajęcia prowadzone są w formie e-learningu na platformie Moodle. Przewidziana jest możliwość spotkań konsultacyjnych z prowadzącym zajęcia (cztery razy w trakcie semestru, w razie potrzeby, po wcześniejszym umówieniu także poza wyznaczonymi terminami).

Zajęcia łączą w sobie elementy wykładu wprowadzającego w zagadnienia wybranych gałęzi prawa na poziomie podstawowym oraz praktyki językowej, zmierzającej do opanowania właściwych terminów niemieckiego i polskiego języka prawa (języka prawnego, w mniejszym stopniu prawniczego). Dokonywać będzie się to poprzez ich pojęciowe opracowanie (zarówno w języku polskim, jak i w języku niemieckim) oraz wskazywanie - tam, gdzie to możliwe - ekwiwalencji pojęciowych.

Programem zajęć objęte są terminy z zakresu prawa publicznego, materialnego i procesowego. O ile to konieczne bądź w danej sytuacji wskazane, ukazywane będą podstawowe istotne elementy różniące polski i niemiecki system prawa.

Dominującą formą pracy na zajęciach będzie praca z niemieckojęzycznymi tekstami prawnymi i popularyzującymi znajomość prawa, polegająca na wykonywaniu zadań (językowych, ale zakładających opanowanie określonej wiedzy) w oparciu o te teksty i poprzedzona prezentacjami wprowadzającymi w dany zakres zagadnień.

Literatura:

Pomocniczo:

- Maciej Ganczar, Barbara Rogowska (2009): Prawo. Język niemiecki. Ćwiczenia i słownictwo specjalistyczne.

- Ewa Tuora-Schwierskott (2013): Niemiecki język prawniczy w 40 lekcjach.

- seria Polens Wirtschafts- und Rechtssystem (części I-VI)

- Joanna Wierzbicka-Grajek (2005): Moderne deutsche Amtssprache.

- Alina Kilian, Agnieszka Kilian (2014): Woerterbuch der Rechts- und Wirtschaftssprache.

- Bogusław Banaszak (red., 2005): Rechts- und Wirtschaftswoerterbuch.

- Krzysztof Napierała, Wojciech Plesiński (red., 2013): Lexikon des polnischen Rechts.

Efekty uczenia się:

Studenci kończący kurs z oceną pozytywną znają podstawowe instytucje wymienionych wyżej gałęzi prawa, rozumieją ich znaczenie i istniejące między nimi powiązania, potrafią przypisać im polskie i niemieckie terminy oraz – w wybranych przypadkach – wskazać różnice między systemem niemieckim a polskim. Zdobyte wiedza i umiejętności umożliwiają im rozumienie wspomnianych terminów w tekstach nie wykraczających poza poziom ich ogólnych umiejętności językowych oraz formułowanie wypowiedzi z ich użyciem na tym poziomie.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową składają się dwa komponenty: 40% oceny z cotygodniowych, śródsemestralnych testów na platformie Moodle oraz 60% oceny uzyskanej z testu końcowego, pisanego w sali w ustalonym terminie.

W razie zaistnienia obiektywnych przeszkód dla organizacji testu końcowego w formie stacjonarnej będzie on przeprowadzony na platformie Moodle na stronie kursu.

Dla uzyskania oceny pozytywnej wymagane jest zgromadzenie min. 60% wszystkich możliwych do uzyskania punktów.

Forma i kryteria zaliczenia przedmiotu mogą ulec zmianie w zależności od aktualnej sytuacji epidemicznej. Równoważne warunki zaliczenia zostaną ustalone zgodnie z wytycznymi obowiązującymi na Uniwersytecie Warszawskim, w porozumieniu z uczestnikami zajęć.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Norbert Karczmarczyk
Prowadzący grup: Norbert Karczmarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Kurs internetowy, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Norbert Karczmarczyk
Prowadzący grup: Norbert Karczmarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Kurs internetowy - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.