Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Bieżące wydarzenia w Ameryce Łacińskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3305-BWAL-01 Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Bieżące wydarzenia w Ameryce Łacińskiej
Jednostka: Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich
Grupy: Plan specjalności hiszpańskiej 2 rok 1 stopnia
Przedmioty do wyboru dla specjalności hiszpańskiej studiów 1 stopnia
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: hiszpański
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest poznanie systemów medialnych w Ameryce Łacińskiej oraz specyfiki mediów tradycyjnych i online poprzez analizę bieżących wydarzeń w krajach latynoamerykańskich. Podczas zajęć będziemy także pracować nad wzbogaceniem słownictwa w języku hiszpańskim w tematach związanych z polityką, gospodarką, społeczeństwem czy kulturą.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem prowadzonych zajęć jest nie tylko poszerzenie wiedzy merytorycznej w wybranych zagadnieniach, ale także nabycie praktycznych umiejętności językowych polegających na wyrażaniu swoich poglądów oraz na przedstawieniu obiektywnego opisu rzeczywistości. W erze fake newsów, za którymi nierzadko stoją sami rządzący w Ameryce Łacińskiej, nauczymy się, że do niektórych źródeł należy podchodzić bardzo ostrożnie i tym samym nauczymy się świadomie korzystać ze środków masowego przekazu.

Pełny opis:

- Zrozumienie natury i roli mediów tradycyjnych i mediów społecznościowych w wybranych krajach Ameryki Łacińskiej

- Poznanie wiodących środków masowego przekazu

- Poznanie różnych gatunków publicystycznych

- Nabycie umiejętności argumentowania i formułowania swoich opinii w języku hiszpańskim, a także tworzenia jasnych, dobrze rozbudowanych wypowiedzi ustnych dotyczących złożonych problemów natury polityczno-społecznej

- Samodzielne przygotowywanie i streszczanie najważniejszych wydarzeń politycznych i społecznych

- Dyskusja na temat obecnej sytuacji w Chile z Alvaro Delgado Martinez, chilijskim prawnikiem oraz autorek ksiażki "Frente A La Derrota.

Literatura:

Fernando Gutiérrez. El difícil e indispensable ejercicio del periodismo en América Latina. Cuadernos Artesanos de Comunicación / CAC 143, 2018.

Octavio Islas, Fernando Gutiérrez, Amaia Arribas. El difícil e indispensable ejercicio del periodismo en América Latina’, en Lizy Navarro Zamora (2018): Miradas del Ciberperiodismo en Iberoamérica. Cuadernos Artesanos de Comunicación, 143. Latina (La Laguna, Tenerife), 2018.

Lizy Navarro Zamora (ed). Miradas del Ciberperiodismo en Iberoamérica. Cuadernos Artesanos de Comunicación, 143. Latina (La Laguna, Tenerife, 2018.

Ángel Vizoso, Jorge Vázquez Herrero. Fact-checking platforms in Spanish. Features, organisation and method. Communication & Society, 2019.

Juan Alberto Fraiman. Medios de comunicación masiva y populismo en América latina:: Posibles articulaciones para analizar los casos en el peronismo argentino, el getulismo brasileño y el cardenismo mexicano, Mexico, 2009.

Rafael Cuevas Molina. Latifundio mediático y resistencias sociales en América Latina. Costa Rica, 2016.

Efekty uczenia się:

Wiedza: absolwent zna i rozumie:

- specyfikę przedmiotową i metodologiczną właściwą dla studiowanego

kierunku, którą jest w stanie rozwijać twórczo i stosować w działalności

profesjonalnej, terminologię z zakresu studiowanego kierunku na poziomie

rozszerzonym (S2K_W01/P7S_WG)

-powiązania kierunku iberystyka z innymi dziedzinami nauk humanistycznych i społecznych (S2K_W02/P7S_WG)

-zjawiska naukowe i kulturalne w Polsce i hiszpańskojęzycznych krajach

Ameryki Łacińskiej , a zwłaszcza ma pogłębioną wiedzę o powiązaniach

nowych badań i trendów z zakresu studiowanego kierunku z innymi

dyskursami humanistycznymi (S2K_W03/P7S_WG,

P7S_WK)

- terminologię, teorię i metodologię z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiów iberystycznych (S2K_W05/P7S_WG

- współczesne dokonania ośrodków i szkół badawczych, obejmujące wybrane

obszary dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiów

iberystycznych (S2K_W06/P7S_WG)

Umiejętności: absolwent potrafi

-wykorzystać nabyte umiejętności badawcze, obejmujące krytyczną analizę

wytworów kultury i zjawisk społecznych w hiszpańskojęzycznych krajach

Ameryki Łacińskiej, syntezę różnych idei i poglądów, dobór metod i

konstruowanie narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na oryginalne rozwiązywanie złożonych problemów w zakresie (P7S_UW/S2K_U01)

-samodzielnie zdobywać wiedzę w zakresie studiowanego kierunku i

poszerzać umiejętności badawcze oraz podejmować autonomiczne działania

zmierzające do rozwijania zdolności i kierowania własną karierą zawodową (S2K_U02/P7S_UU)

-wykorzystać nabyte umiejętności językowe w zakresie rozumienia i tworzenia

tekstów ustnych i pisemnych z wykorzystaniem terminologii fachowej (S2K_U03/P7S_UK)

-posługiwać się drugim językiem obcym na poziomie minimum B2+ według Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego (S2K_U04/ P7S_UW, P7S_UK)

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do współdziałania w grupie, przyjmując w niej różne role (S2K_K01/P7S_KR)

Metody i kryteria oceniania:

Ocena zostanie wystawiona na podstawie uczestnictwa i aktywności. Dopuszczalna są maksymalnie 2 nieobecności nieusprawiedliwione.

Praktyki zawodowe:

N/A

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.