Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia i tekst w muzyce tradycyjnej Hiszpanii i Ameryki Łacińskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3305-HMHA-SEM-LIC
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia i tekst w muzyce tradycyjnej Hiszpanii i Ameryki Łacińskiej
Jednostka: Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich
Grupy: Plan specjalności hiszpańskiej 3 rok 1 stopnia
Seminaria licencjackie dla studiow 1 stopnia, specjalność hiszpańska
Punkty ECTS i inne: 8.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: hiszpański
Rodzaj przedmiotu:

seminaria licencjackie

Założenia (opisowo):

Student powinien znać język hiszpańskii na poziomie B2+, w stopniu pozwalającym na rozumienie i analizę tekstów kultury popularnej i literatury naukowej.

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Seminarium jest skierowane do studentów zainteresowanych badaniem historii i/lub analizą tekstów różnych gatunków muzyki tradycyjnej Hiszpanii i Ameryki Łacińskiej.

Celem seminarium jest przygotowanie studentów do napisania pracy licencjackiej z zakresu dyscypliny literaturoznawstwo lub nauka o sztuce.

Pełny opis:

Seminarium jest ukierunkowane na zapoznanie studentów z metodami badania historii gatunków muzycznych oraz analizy tekstów utworów, należących do muzyki tradycyjnej i popularnej świata hiszpańskojęzycznego.

Na wybranych przykładach, zaczerpniętych z bogatego dziedzictwa kultury muzycznej Hiszpanii i różnych krajów Ameryki Łacińskiej, zaprezentowane zostaną metody pracy ze źródłami pierwotnymi i wtórnymi oraz transkrypcji i analizy tekstów pieśni i piosenek. Przedstawione zostaną możliwości i trudności związane z badaniem tekstów muzyki tradycyjnej i popularnej, w tym należących do współczesnej kultury masowej.

Przykładowe zagadnienia:

1. Historia stylu flamenco i analiza wybranych tekstów: tangos de Triana, Málaga, Granada, Extremadura

2. Wybrany styl flamenco z grupy pieśni wyjścia y powrotu

3. Tradycje improwizowanej muzyki kreolskiej, popularnej w środowisku wiejskim różnych krajów Ameryki Łacińskiej i jej związki z muzyką trubadurów (canto improvisado, guajiros, repentistas, payadores).

4. Pieśń zaangażowana - Víctor Jara i ruch ´Nueva Canción.

5. Murga urugwajska. Komentarz do sytuacji polityczno-społecznej w karnawałowej formie.

6. Muzyka miejska, jako wyraz tożsamości kolejnych pokoleń (salsa, calypso, regguetón).

Podczas seminarium omówione zostaną zasady pisania pracy licencjackiej.

Studenci będą pracować indywidualnie nad wybranymi przez siebie tematami oraz prezentować na zajęciach efekty swojej pracy i wymieniać się spostrzeżeniami i uwagami.

Tematyka pracy powinna być związana z historią i/lub analizą tekstów różnych gatunków muzyki tradycyjnej i popularnej hiszpańskojęzycznego obszaru kulturowego, XX i XXI wieku.

Literatura:

Literatura (fragmenty):

Blanco Garza, J.L., Rodríguez Ojeda (2004) Las Letras del Cante Flamenco, Ed. Signatura, Sevilla.

Cenizo Jiménez, José, (2005), La madre y la compañera en las coplas flamencas, Ed. Signatura, Sevilla.

Gerhard Steingress (2007) Flamenco Postmoderno: Entre tradición y heterodoxia.

Michael Rösner (ed.), ¡Bailá! ¡Vení! ¡Volá! El fenómeno tanguero y la literatura: actas del coloquio en Berlín, febrero 1997, Verveurt, 2000.

Robert Farris Thompson (2006), Tango. The Art History of Love, Vintage Books, New York.

George Reid Andrews “Recordando Africa al inventar Uruguay”, en: Revista de Estudios Sociales, No.26, abril 2007, Bogota, Colombia. (también en versión inglesa)

Tony Evora (2003), Música cubana. Los últimos 50 años, Alianza Ed., Madrid.

Leopoldo Tablante (2014), El dólar de la salsa. Del barrio latino a la industria global de fonogramas, 1971 - 1999, Iberoamericana, Vervuert.

Umberto Eco (2007), Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Opracowania naukowe z zakresu współczesnych badań nad historią i tekstami różnych gatunków muzyki tradycyjnej w Hiszpanii i Ameryce Łacińskiej, w zależności od ustalonych tematów prac licencjackich.

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

Absolwent zna i rozumie:

- podstawowe metody analizy tekstów reprezentującym różne rejestry i style funkcjonalne języka hiszpańskiego (K_W02)

- podstawową terminologię, przedmiot i kierunki badań z dziedziny historii muzyki i analizy tekstów z krajów hiszpańskojęzycznych (K_W03)

UMIEJĘTNOŚCI:

Absolwent potrafi:

- czytać ze zrozumieniem teksty w języku hiszpańskim; K_U01

- przedstawić własne poglądy, opinie, dyskutować, prezentować przygotowane zagadnienia w języku hiszpańskim; K_U02

- rozpoznawać różne rodzaje tekstów hiszpańskojęzycznych, umiejscowić je w ogólnym kontekście historyczno-kulturowym oraz przeprowadzić ich analizę z użyciem podstawowej terminologii i właściwych metod; K_U03,

- samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności z wykorzystaniem odpowiednich źródeł z wybranych obszarów dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiów hispanistycznych (słowników, leksykonów, encyklopedii, tekstów źródłowych, opracowań monograficznych, itp.); K_U04,

- napisać oraz zredagować pracę licencjacką w języku hiszpańskim, z zastosowaniem odpowiednich metod oraz źródeł właściwych dla literaturoznawstwa oraz nauki i sztuce, w ramach studiów hispanistycznych; K_U05,

- przygotować wystąpienia ustne w języku hiszpańskim z zastosowaniem odpowiednich metod oraz źródeł właściwych dla literaturoznawstwa oraz nauki i sztuce, w ramach studiów hispanistycznych; K_U06,

- , K_U07,

KOMPETENCIE SPOŁECZNE

K_K01, K_K02, K_K03, K_K04

- posiada kompetencje społeczne i językowe w zakresie komunikacji w hiszpańskich społecznościach językowych I potrafi je wykorzystać we współdziałaniu i pracy w grupie i przyjmować w niej różne role K_K03

- ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego studiowanego regionu, kraju, świata K_K06

- ma nawyk śledzenia współczesnych procesów i zjawisk zachodzących w języku, kulturze i literaturze Półwyspu Iberyjskiego i Ameryki Łacińskiej K_K08

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia I semestru jest przedstawienie konspektu pracy licencjackiej i zaawansowana praca nad korpusem pracy (np. zgromadzenie tekstów muzycznych do późniejszej analizy) oraz literaturą przedmiotu (bibliografią).

Warunkiem końcowego zaliczenia zajęć jest napisanie i złożenie pracy licencjackiej.

Na ocenę końcową mają też wpływ:

- obecność i aktywny udział w dyskusjach na prezentowane tematy

- systematyczna praca własna

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 60 godzin, 9 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paulina Bojarska
Prowadzący grup: Paulina Bojarska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 60 godzin, 9 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paulina Bojarska
Prowadzący grup: Paulina Bojarska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)