Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wybrane zagadnienia literatury fińskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3320-ZLF71-WZLF
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wybrane zagadnienia literatury fińskiej
Jednostka: Katedra Hungarystyki
Grupy: Przedmioty kierunkowe - literaturoznawcze
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: fiński
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Znajomość literatury fińskiej w zakresie przewidzianym przez zajęcia z historii literatury fińskiej na II i III roku studiów I stopnia.

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone literaturze fińskiej, omawianej w ujęciu problemowym.

Pełny opis:

Celem zajęć jest pogłębienie znajomości literatury fińskiej, jej specyfiki lokalnej i uwarunkowań społeczno-kulturowych. Konwersatorium stanowi przegląd ważniejszych zagadnień obecnych w literaturze fińskiej i dla niej charakterystycznych. Pełni także funkcję uzupełniającą wobec odbytego w ciągu poprzednich dwóch lat kursu historii literatury fińskiej, ponieważ kompetencje językowe studentów IV roku umożliwiają im bezpośrednie zapoznanie się z tekstami ważnymi dla literatury fińskiej, a zarazem niedostępnymi w tłumaczeniach. W ciągu dwóch semestrów studenci zapoznają się z tekstami literackimi oraz historyczno- i krytycznoliterackimi, dobieranymi pod kątem omawianych zagadnień, a na zajęciach referują i dyskutują ich treść.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Arlander,  Annette 2016. "Mitä tekijä voi tehdä?" Annette Arlander, Laura Gröndahl and Marja Silde (toim.) Tekijä - teos, esitys ja yhteiskunta. TeaTS, Helsinki.

Bahtin, Mihail 1995. Rabelais: keskiajan ja renessanssin nauru. Taifuuni, Helsinki Eskelinen, Markku 2016. Raukoilla rajoilla. Suomenkielisen proosakirjallisuuden historiaa, Siltala, Helsinki.

Foucault, Michel 2006. “Mikä tekijä on?” (orig. Qu’est-ce qu’un auteur? Editions Gallimard, Paris 1994) Suom. Markku Lehtinen. Nuori Voima 1/ 2006, 7-14.

Heikkonen, Elias & Mäkikalli,  Aino 2018. Jukola. Suomen kieli ja kirjallisuus Sanoma pro, Helsinki.

Hemming, Mia (2008) Vihreää kirjallisuutta ja tutkimusta. Tieteessä tapahtuu 6/2008

Kaarto, Tomi 2003. Romanttinen tekijäkäsitys, tekijän kuolema ja kirjailijafunktio. Teoksessa Alanko, Outi & Käkelä-Puumala, Tiina (toim.) Kirjallisuudentutkimuksen peruskäsitteitä. Helsinki: SKS. 163–183.

Kainulainen, Anna (2007) “What a perverse crew we are” Queer-teoreettinen luenta Michael Cunninghamin romaanista A Home at the End of the World, Pro gradu –tutkielma, Jyväskylän yliopisto

Korsisaari, Eva Maria (2003) Keskeisiä kirjallisuudentutkimuksen suuntauksia, Outi Alanko and Tiina Käkelä-Puumala (toim.): Kirjallisuudentutkimuksen peruskäsitteitä. Helsinki: SKS. 290-309.

Korhonen, Kuisma (2003). Kirjallisuudentutkimuksen alue, in Outi Alanko and Tiina Käkelä-Puumala (toim.): Kirjallisuudentutkimuksen peruskäsitteitä. Helsinki: SKS. 11-40.

Koskela, L., & Rojola, L. (1997). Lukijan ABC-kirja: Johdatus kirjallisuuden nyjkyteorioihin ja kirjallisuudentutkimuksen suuntauksiin. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 

Lahtinen, Aino-Maija (2017) Psykoanalyysi ja kirjallisuus (PSYKOANALYYTTINEN KESÄKOULU 3.-5.8.2017 Helsinki, Suomen Psykoanalyyttinen yhdistys)

Laine, T.: ”Miten kokemusta voi tutkia? Fenomenologinen näkökulma.” Teoksessa Ikkunoita tutkimusmetodeihin II. Näkökulmia aloittelevalle tutkijalle tutkimuksen teoreettisiin lähtökohtiin ja analyysimenetelmiin. Toimittaneet Juhani Aaltola ja Raine Valli. Jyväskylä: PS-kustannus.

Lassila, Pertti (toim.) (1999) Suomen kirjallisuushistoria 3 - Rintamakirjeistä tietoverkkoihin. Helsinki: SKS.​

Lukács, György (Georg) 2013. "Kertoa vai kuvailla – naturalismista ja formalismista", suom. Sanna Isto-Rodenkirschen, Nuori Voima 3/99:9-13.

Minkkinen Hanna-Kaisa (2011) Jälkikoloniaalisen teorian vastaanotto Viron kirjallisuustieteessä. Pro gradu -tutkielma Jyväskylän yliopisto.

Paavolainen, Olavi 1932. Suursiivous eli kirjallisessa lastenkamarissa. Jyväskylä. Gummerus.

Sallamaa, Kari (1994) Kansarintaman valo. Helsinki: SKS.​


Utwory literackie związane z omawianymi zagadnieniami.

Teksty krytycznoliterackie z czasopism fińskich (Valvoja, Parnasso, Nuori Voima, Books from Finland, Tuli&savu, Kiiltomato.net i in.)

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu zajęć student umie wskazać charakterystyczne dla literatury fińskiej zjawiska. Umie poddać je analizie poprzez odniesienie do konkretnych przykładów, a także w szerszym kontekście literackim i kulturowo-społecznym. Potrafi przygotować i wykonać krótką prezentację ustną oraz napisać krótką pracę o tematyce literaturoznawczej w języku fińskim.

Metody i kryteria oceniania:

obecność, przygotowanie do zajęć i aktywny w nich udział; test końcowy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewelina Bator
Prowadzący grup: Ewelina Bator
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-8dd87d441 (2023-12-07)