Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Great books/ Wielkie dzieła literatury

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3700-AL-GB
Kod Erasmus / ISCED: 09.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Great books/ Wielkie dzieła literatury
Jednostka: Wydział "Artes Liberales"
Grupy: Przedmioty dla studentów studiów I stopnia r.akad. 2023/24 semestr zimowy
Przedmioty oferowane przez Kolegium Artes Liberales
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem zajęć jest omówienie dzieł, które zapisały się w kanonie literatury polskiej i światowej jako wielkie. Jednak na ile dane dzieło jest „wielkie” zależne jest również od kontekstu, w którym jest interpretowane. Dlatego wybrane dzieła omawiane będą w kontekstach, zarówno w tych, w których powstały, jak i w tych, w których są interpretowane i rewidowane. Nacisk zatem zostanie położony na strategie recepcji utworów literackich w celu ustalenia, dlaczego dane dzieła istotne są zarówno w szerszej perspektywie kształtowania się historii literatury jak i współcześnie.

Pełny opis:

Celem zajęć jest omówienie dzieł, które zapisały się w kanonie literatury polskiej i światowej jako wielkie. Jednak na ile dane dzieło jest „wielkie” zależne jest również od kontekstu, w którym jest interpretowane. Dlatego wybrane dzieła omawiane będą w kontekstach, zarówno w tych, w których powstały, jak i w tych, w których są interpretowane i rewidowane. Nacisk zatem zostanie położony na strategie recepcji utworów literackich w celu ustalenia, dlaczego dane dzieła istotne są zarówno w szerszej perspektywie kształtowania się historii literatury jak i współcześnie.

Prowadzący i prowadzące nie będą narzucać własnych interpretacji, będą uzupełniać wypowiedzi osób studenckich odniesieniami do kontekstów, ale dopiero wówczas, gdy osoby studenckie same przedstawią interpretacje tekstu. Można tutaj zastosować metaforę Dżinna w butelce. Prowadzące i prowadzący będą ukierunkowywać lekturę i pomogą uruchamiać różne konteksty, dopiero wówczas, gdy osoba studencka sama otworzy tę interpretacyjną butelkę.

Dzieła będą dobierane na różne sposoby, zarówno te, które zapisały się w kanonie literatury i które w tym kanonie przetrwały do dziś, można je nazwać kanonem „twardym”, jak i te, które istnieją niejako na rubieżach kanonu, nazwać je można kanonem „miękkim”. Są to dzieła, których status jest niepewny dlatego, że ich akces do kanonu warunkowany jest przez zmieniające się nurty i trendy kulturowe. Pytania, jakie takie podejście ma sprowokować są następujące:

Czym jest kanon literacki? Dlaczego pewne dzieła cieszą się statusem kanonicznym od dawna, często od ich powstania, a inne albo do tego kanonu nie trafiają, albo tracą status kanoniczny? Dlaczego pewne dzieła zastępowane są w kanonie przez inne dzieła? Co sprawia, że tak się dzieje? Zmieniające się trendy i mody kulturowe? Jeśli tak, to dlaczego pewne dzieła utrzymują się w kanonie pomimo nieprzystawalności do zmieniających się prądów kulturowych? Co sprawia, że o pewnych dziełach zapominamy, a o innych nie?

Literatura:

Zob. część “Literatura” w sylabusie dla wybranej grupy zajęciowej.

Efekty uczenia się:

Wiedza (K_W05,K_W01)

Osoba studencka

- zna podstawowe metody analizy i interpretacji tekstu literackiego,

- zna podstawową terminologię z zakresu literaturoznawstwa,

- rozumie najważniejsze związki między dziełem literackim a przemianami w życiu społecznym.

Umiejętności

Osoba studencka (K_U02, K_U03)

- potrafi analizować tekst literacki,

- potrafi posłużyć się tekstem krytycznym do analizy utworu literackiego,

- potrafi skontekstualizować dzieło literackie w odniesieniu do czasu jego powstania i momentu lektury,

- posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz samodzielnego formułowania wniosków.

Kompetencje społeczne (K_K03, K_K07, K_K08)

Osoba studencka

- jest gotowa do poszerzania swojej świadomości metodologicznej,

- jest gotowa do uznania wartości dziedzictwa kulturowego,

- jest gotowa docenić różnorodność dzieł kultury i ich rangę w kulturze

- ma szacunek dla różnych stanowisk i opinii,

- rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie.

Metody i kryteria oceniania:

1. Podstawą zaliczenia jest:

– obecność na zajęciach;

Osoba studencka ma prawo do dwóch nieobecności.

Nieobecność 3 i 4 może usprawiedliwić na podstawie dokumentacji medycznej. Istnieje konieczność zaliczenia nieobecności 3 i 4 w trybie ustalonym z prowadzącymi zajęcia.

– przygotowanie do zajęć;

– aktywność (uczestnictwo w dyskusji oraz zadaniach organizowanych podczas zajęć);

– napisanie eseju na dowolny temat dotyczący treści zajęć;

Temat eseju należy uzgodnić z prowadzącymi.

Esej nie może być dłuższy niż 5000 znaków (ze spacjami i znakami specjalnymi).

– rozmowa ustna, podczas której uwzględnia się:

a) zagadnienie poruszone w eseju

b) znajomość całości dzieła omawianego podczas zajęć

c) literaturę przedmiotu wskazaną przez prowadzących.

2. Podstawy oceny wypowiedzi ustnych:

- [w zakresie eseju i aktywności] umiejętność zrozumiałego formułowania opinii i argumentowania poglądów,

- [w zakresie aktywności] umiejętność uważnego słuchania i rozpoznawania opinii i tez formułowanych przez innych uczestników dyskusji,

- [w zakresie wypowiedzi ustnej] umiejętność świadomego sformułowania wypowiedzi w oparciu o samodzielną analizę i interpretację wybranego przez siebie zagadnienia oraz odniesienia go do sądów i opinii zawartych w literaturze przedmiotu.

3. Kryteria oceny wypowiedzi zaliczeniowej (esej i wypowiedź ustna):

– związek wypowiedzi z tematem,

– samodzielność, wnikliwość i kulturowy charakter interpretacji,

– kompozycja wypowiedzi (celowość, logika, przejrzystość).

4. Ocena końcowa uwzględnia:

– przygotowanie do zajęć i aktywny udział w zajęciach - 40% oceny końcowej),

– samodzielna wypowiedź przygotowana przez osobę studencką (esej i wypowiedź ustna) - 60% oceny końcowej.

Uwaga: obowiązuje kontrola obecności.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Axer, Agata Zalewska
Prowadzący grup: Jerzy Axer, Ivan Dimitrijević, Małgorzata Grzegorzewska, Ewa Janion, Paweł Wojtas, Agata Zalewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Axer, Ivan Dimitrijević, Małgorzata Grzegorzewska, Ewa Janion, Paweł Wojtas, Agata Zalewska
Prowadzący grup: Jerzy Axer, Ivan Dimitrijević, Małgorzata Grzegorzewska, Ewa Janion, Paweł Wojtas, Agata Zalewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)