Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Organizacja muzyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3700-AL-OM-qTM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Organizacja muzyki
Jednostka: Wydział "Artes Liberales"
Grupy: Przedmioty oferowane przez Kolegium Artes Liberales
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Wymagana znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodną lekturę tekstu naukowego.

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone są szeroko zdefiniowanym procesom i praktykom związanym z tworzeniem i organizacją muzyki instrumentalnej. Jednym z najważniejszych celów jest prześledzenie drogi wiodącej od idei przez sceniczną prezentację do recepcji. Głównym obszarem naszych rozważań będą zjawiska związane ze światem muzyki poważnej. Uwagę skupimy przede wszystkim na kwestiach społecznych i kulturowych.

Pełny opis:

Organizacja muzyki to proces o nieokreślonych początkach. Natchnienie, idea, przypadkowe zestawienie usłyszanych dźwięków w świadomości twórców, owocują słyszalnym i widzialnym efektem. Każda sytuacja muzyczna posiada znamiona symbolicznej interakcji międzyludzkiej; jeśli muzyka sama w sobie nie posiada żadnego znaczenia, to staje się jego nośnikiem w perspektywie indywidualnej i społecznej. Celem zajęć jest koncentracja na szeroko zdefiniowanych praktykach i procesach tworzenia i organizacji muzyki instrumentalnej. Tłem dla lektur i dyskusji będzie zarówno „treść” muzyki (tożsamość dzieła muzycznego, charakter i kod, „język muzyczny”) oraz samo wykonanie (proces interpretacji, specyfika, jakość). Najważniejszym punktem, wokół którego będą ogniskować nasze analizy, jest proces twórczy i organizacyjny, który prowadzi od muzycznej idei (proces jej „wcielania się” w zapis lub instrukcję) przez jej publiczną prezentację (wykonanie w ramach widowiska muzycznego) do recepcji (muzycy, krytycy, producenci, publiczność). Chcemy zatem przyjrzeć się kilku zasadniczym wymiarom działań muzyków oraz organizatorów muzyki, traktowanym jako specyficzna praktyka artystyczna, zarówno z perspektywy teorii muzyki jako specyficznej formy komunikacji, jak również praktyki społecznej, zanurzonej w kontekście organizacji jej wykonania, dystrybucji jej zapisów, technologii gry oraz rejestracji, organizacji publiczności, a przede wszystkim - „zestrojenia” jednostek - artystów, w zespoły, od duetu po orkiestrę symfoniczną.

Literatura:

Dokładna lista lektur ustalona zostanie ze studentami podczas zajęć. Poniżej kilka wybranych propozycji:

Arystoteles - Polityka

W. Benjamin, Dzieło sztuki w dobie reprodukcji technicznej [w:] Tenże, Anioł historii. Eseje, szkice, fragmenty, Poznań 1996

P. Bourdieu, Reguły sztuki. Geneza i struktura pola literackiego, Warszawa 2001

J. Cage, Silence. Lectures and Writings, Hanover 1976

A. Chęćka-Gotkowicz, Ucho i umysł, Gdańsk 2013

A. Czech, Ordynaci i trędowaci. Społeczne role instrumentów muzycznych, Gdańsk 2013

N. Harnoncourt, Muzyka mową dźwięków, Warszawa 2007

R. Ingarden, Utwór muzyczny i sprawa jego tożsamości, Kraków 1958

S. McClary, Sexual Politics in Classical Music [w:] Taż, Feminine Endings. Music, Gender, Sexuality, Minnesota 1991, s. 53-79

L. Meyer, Emotion and Meaning in Music, Chicago 1956

Platon - Państwo, Prawa, Timajos

G. Simmel, Psychological and Ethnological Studies on music [w:] The Routledge Reader on The Sociology of Music, red. J. Shepherd, K. Devine, Nowy York 2015

N. Elias, Mozart. Portet geniusza, Warszawa 2008

J. Valdfogel, How Digitization Has Created a Golden Age of Music, Movies, Books, and Television, „The Journal of Economic Perspectives”, 31 (2017)

I. Wagner, Producing Excellence: The Making of Virtuosos, New Yersey 2015

M. Weber, Rational and Social Foundations of Music [w:] The Routledge Reader on The Sociology of Music, red. J. Shepherd, K. Devine, Nowy York 2015, s. 43-49 (Tłumaczenie: M. Bucholc, „Stan Rzeczy” 1 (2013), s. 11-26)

Efekty uczenia się:

Student:

- ma pogłębioną wiedzę na temat współczesnego życia kulturalnego w Polsce i Europie

- rozumie istotne związki pomiędzy działaniami kulturowymi i przemianami w życiu społecznym

- posiada umiejętności wykorzystywania interdyscyplinarnych metod i narzędzi badawczych w analizie zjawisk kultury współczesnej

- rozumie znaczenie bogactwa i dziedzictwa kulturowego Europy

- czynnie uczestniczy w życiu kulturalnym i społecznym, wyzyskując wszelkie formy medialne, artystyczne i naukowe

Metody i kryteria oceniania:

Praca pisemna; aktywność na zajęciach

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Bruliński
Prowadzący grup: Michał Bruliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-75de05ef3 (2023-09-21)