Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Sztuka żywa – galerie, muzea, pracownie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3700-AL-SZGMP-QHU
Kod Erasmus / ISCED: 03.9 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0219) Sztuka (inne) Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Sztuka żywa – galerie, muzea, pracownie
Jednostka: Wydział "Artes Liberales"
Grupy: Przedmioty dla studentów studiów II stopnia r.akad. 2023/24 semestr zimowy
Przedmioty do humanistycznego modułu kształcenia - II stopień Artes Liberales
Przedmioty oferowane przez Kolegium Artes Liberales
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przełamanie dominującego obecnie (zwłaszcza w nauczaniu akademickim), zapośredniczonego przez media kontaktu ze sztukami wizualnymi. Realizacja polega na spotkaniach w muzeach, na galeriach, a także w pracowniach artystycznych. Na spotkania zapraszani są w charakterze prowadzących lub dyskutantów kuratorzy wystaw, muzealnicy, konserwatorzy, artyści.

Pełny opis:

Cel przedmiotu, jakim jest nawiązanie przez studentów bezpośredniego kontaktu ze sztuką, realizowany jest w różnych miejscach i w różnych formułach – spotkania, dyskusji, wyjątkowo wykładu (ale nie na uczelni). Z zasady w zajęciach uczestniczą (w charakterze prowadzących lub dyskutantów) osoby spoza kadry uniwersyteckiej – kuratorzy oglądanych wystaw, muzealnicy przedstawiający zasady ekspozycji, osoby prowadzące galerie, wykładowcy Akademii Sztuk Pięknych, artyści, krytycy sztuki etc. Program zajęć jest elastyczny, w dużej mierze uzależniony od aktualnych wystaw, wydarzeń artystycznych i kulturalnych, a także zainteresowań i potrzeb zgłaszanych przez słuchaczy.

Literatura:

Ponieważ istotą i celem przedmiotu jest bezpośredni kontakt ze sztukami wizualnymi, nie jest wymagana przygotowawcza literatura. W pewnych wypadkach może być podana lektura uzupełniająca odbyte zajęcia.

Efekty uczenia się:

1.Wiedza o charakterze i mechanizmach współczesnego życia artystycznego. Student zna w pogłębionym zakresie terminologię z zakresu

historii sztuki i sztuki współczesnej (K-W02).

2.Umiejętności w zakresie analizy i interpretacji poznawanego w bezpośrednim kontakcie dzieła sztuki. Student zna w pogłębionym zakresie różne metody analizy i interpretacji dzieł sztuk wizualnych, multimedialnych i performatywnych w kontekście estetycznym i społecznym (K-U02)

3. Kompetencje w zakresie działania współczesnych instytucji kultury – galerii, muzeów, instytucji wstawienniczych. Student rozumie potrzebę nieustannego kształcenia po ukończeniu studiów (K-K01) oraz czynnie uczestniczy w życiu kulturalnym i społecznym wyzyskując wszystkie

formy medialne, artystyczne i naukowe (K-K08)

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia jest przedstawienie małej pracy pisemnej o charakterze eseju, recenzji z widzianej wystawy lub wydarzenia artystycznego. Uwzględniana będzie także aktywność przejawiana w toku zajęć

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Poprzęcka
Prowadzący grup: Maria Poprzęcka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)