Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wprowadzenie do historii i kultury Bizancjum

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3700-FN-2-WHKB-OG Kod Erasmus / ISCED: 08.0 / (0220) Nauki humanistyczne
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do historii i kultury Bizancjum
Jednostka: Wydział "Artes Liberales"
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału "Artes Liberales"
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Skrócony opis:

W toku zajęć przedstawiony zostanie wybór najważniejszych zagadnień dotyczących historii Bizancjum od w. V po jego upadek w 1453 r. (zasięg terytorialny państwa, dzieje polityczne, procesy społeczno-ustrojowe, najważniejsze problemy religijne, etapy kształtowania porządku prawnego). Osobne miejsce w programie zajmuje kwestia okupacji Konstantynopola przez łacinników (1204-1261) oraz rekonkwisty bizantyńskiej, a także schyłkowy okres Cesarstwa (rządy Paleologów). i jego ostatni renesans kulturowy. Istotnym uzupełnieniem wykładu będzie również kwestia wpływu Bizancjum na kulturę i tradycję państw ościennych (Bułgaria, Serbia, Ruś-Rosja, Wenecja, Porta Osmańska), oraz obecność spuścizny Bizancjum we współczesnej przestrzeni politycznej i cywilizacyjnej)

Pełny opis:

Opis znajduje się w opisie przedmiotu w cyklu akademickim – patrz. Zakres tematów.

Literatura:

Podana przez Wykładowcę w aktualnym cyklu dydaktycznym

Efekty uczenia się:

Wiedza: absolwent zna i rozumie

K_W02 - świadomość powiązań nauk filologicznych z innymi dyscyplinami humanistycznymi

K_W16 - świadomość istnienia związków (historycznych, kulturalnych itp.) między Polską a Grecją

K_W18 - elementarną wiedzę o miejscu prawosławia w dziejach i życiu Greków oraz zna znaczenie podstawowych terminów z tego zakresu

K_W20 - świadomość roli kultury bizantyńskiej w dziejach Greków i dostrzega elementy tej tradycji w literaturze i kulturze nowożytnej Grecji i Europy

Umiejętności: absolwent potrafi

K_U02 - przedstawić ustnie lub na piśmie w języku polskim lub nowogreckim proste problemy badawcze także z wykorzystaniem różnych źródeł i krytycznym powołaniem się na literaturę przedmiotu

K_U09 - korzystać ze słowników, gramatyk i wszelkich materiałów pomocniczych

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do

K_K01 - uświadomienia sobie ograniczonego zakresu własnej

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin. Forma – pisemna lub ustna (jednolita - w zależności od ustaleń między wykładowcą i całością grupy)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 5 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Hieronim Grala
Prowadzący grup: Hieronim Grala
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Hieronim Grala
Prowadzący grup: Hieronim Grala
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.