Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Capitalism and Other Beasts

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3700-ISSC-COB
Kod Erasmus / ISCED: 14.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0310) Nauki społeczne i psychologiczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Capitalism and Other Beasts
Jednostka: Wydział "Artes Liberales"
Grupy: Classes offered for the first year of ISSC field of study in the academic year 2022/2023
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

The course is dedicated to graduate students (studenci II stopnia)


Knowledge of English on the B2 level, both written and oral

Skrócony opis:

The course is intended to work out a short history of Western-based capitalism and its main characteristics. It will focus on both an eagle-eye view on European history and a grassroots perspective of looking at social change from below by studying particular case studies. Particular emphasis will be placed on the formation of modern and late-modern European civilization – its foundations, expansions, and crises.

Pełny opis:

On the one hand, the course will take a Braudelian approach on social and economic history, viewing it in terms of processes of longue durée. Thus, starting with 13th century, i.e. the world-system before the European hegemony, we will proceed to the European expansion and colonialism and track down the developments of capitalist rationality, relationships of power, and divisions of labor. On the other hand, in turn, it will take an anthropological approach by focusing on manifold cultures of capitalism in their local dimensions.

The course will take a seminar character: the evolution of capitalism will be analyzed through discussions and close engagement with readings and other sources. It will carry an interdisciplinary character and encompass social anthropology, history, economics, and philosophy. It is designed for students interesting in developing a critical understanding of the reality we live in and willing to know whether there are any alternatives to it.

Literatura:

Abu-Lughod, Janet L. 1991. Before European Hegemony: The World System A.D. 1250-1350. New York: Oxford University Press.

Appadurai, Arjun. 1996. Modernity at Large: Cultural Dimensions of Globalization. Public Worlds 1. Minneapolis: University of Minnesota Press.

———, ed. 2013. The Future as Cultural Fact: Essays on the Global Condition. London: New York : Verso Books.

Braudel, Fernand. 1994. A History of Civilizations. New York: A. Lane.

———. 1972-1973. The Mediterranean and the Mediterranean World in the Age of Philip II. New York : Harper & Row.

Comaroff, Jean, and John L. Comaroff, eds. 2001. Millennial Capitalism and the Culture of Neoliberalism. Durham, NC: Duke University Press.

Comaroff, John L., and Jean Comaroff. 2009. Ethnicity, Inc. Chicago Studies in Practices of Meaning. Chicago: The University of Chicago Press.

Fernández-Armesto, Felipe. 1997. Millennium: A History of the Last Thousand Years. London: Black Swan.

———. 2001. Civilizations: Culture, Ambition,and the Transformation of Nature. Electronic resource. New York: Free Press. https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=1964413.

Graeber, David. 2004. Fragments of an Anarchist Anthropology. Chicago: Prickly Paradigm Press : Distributed by University of Chicago Press.

———. 2011. Debt: The First 5,000 Years. Brooklyn, N.Y: Melville House.

Hart, Keith. 2001. Money in an Unequal World. London: Textere.

Huntington, Samuel P. 1996. The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order. London: Touchstone.

Landes, David S. 1998. The Wealth and Poverty of Nations: Why Some Are so Rich and Some so Poor. New York: Norton.

Marx, Karl. 1990. Capital: A Critique of Political Economy. Pelican Marx Library. London: Penguin Books.

Ritzer, George. 1993. The McDonaldization of Society: An Investigation into the Changing Character of Contemporary Social Life. Newbury Park, Calif: Pine Forge Press.

———. 2010. Enchanting a Disenchanted World: Continuity and Change in the Cathedrals of Consumption. 3rd ed. Los Angeles: SAGE.

Wallerstein, Immanuel Maurice. 1979. The Capitalist World-Economy: Essays. Studies in Modern Capitalism. Cambridge: Cambridge University Press.

———. 1996. Historical Capitalism with Capitalist Civilization. London: Verso.

Weber, Max. 1961. General Economic History. New York, NY: Collier Books.

———. 2001. The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism. Translated by Talcott Parsons. Routledge Classics. London and New York: Routledge.

Wolf, Eric R. 1990. Europe and the People without History. Berkeley: University of California Press.

Zuboff, Shoshana. 2019. The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power. London: Profile Books.

Efekty uczenia się:

a. Knowledge:

An alumni:

- knows how to use terms used in humanities, social sciences, and natural sciences (K_W02)

- knows how to use methods of analysis and interpretation of scholarly texts (K_W04)

- understands the dynamic relation between cultural processes and social transformations (K_W10) .

b. Skills:

An alumni:

- can select and critically assess information adopted from various academic publications, popular science, and popular press (K_U01)

- knows how to formulate a research problem within humanities, social sciences, and natural sciences (K_U04)

- knows how to use interdisciplinary research methods to analyse various cultural phenomena (K_U05)

c. Social competences:

An alumni:

- is willing to further develop their academic skills in humanities, social sciences, and natural sciences and is up to date with the latest research methods and paradigms (K_K02)

- is empathetic and respects the cultural diversity of a community (K_K05)

- respects the cultural and natural heritage of a community (K_K06).

- respects the cultural and natural diversity of a community (K_K07).

Metody i kryteria oceniania:

- 10 in-class quizzes (80%)

- Class participation (20%)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Wielecki
Prowadzący grup: Kamil Wielecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-0cee12404 (2022-08-03)