Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wprowadzenie do nauk społecznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3700-WNS-ZW
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do nauk społecznych
Jednostka: Wydział "Artes Liberales"
Grupy: Zajęcia wyrównawcze dla studentów 1 roku stacjonarnych studiów I stopnia i jednolitych studiów mgr
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

Kurs przeznaczony jest dla studentów studentów I roku studiów licencjackich

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu pokazanie genezy i specyfiki nauk społecznych. W pierwszej części zajęć zajmiemy się historią kształtowania się nauki i naukowego badania rzeczywistości, a także stopniowego oddzielania się nauk przyrodniczych, humanistyki i nauk społecznych. W drugiej części kursu poświęcimy oddzielne spotkania wybranym dyscyplinom: historii, socjologii, psychologii, antropologii kultury, ekonomii.

Pełny opis:

Uprawnieni do zapisu na zajęcia są studenci pierwszego roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich.

Zajęcia zaplanowane zostały w następujących terminach:

- 27 października, 9.45-11.15

- 3, 10, 17, 24 listopada; 1, 8 i 15 grudnia; w godzinach 9.45-13.

Zajęcia mają na celu pokazanie genezy i specyfiki nauk społecznych. W pierwszej części zajęć zajmiemy się historią kształtowania się nauki i naukowego badania rzeczywistości, a także stopniowego oddzielania się nauk przyrodniczych, humanistyki i nauk społecznych. W drugiej części kursu poświęcimy oddzielne spotkania wybranym dyscyplinom: historii, socjologii, psychologii, antropologii kultury, ekonomii.

Skupimy się także na wybranych tematach, wymagających podejścia interdyscyplinarnego, takich jak kultura masowa czy społeczności internetowe. Czym charakteryzują się nauki społeczne? Co badają? Jak uwarunkowane są badania społeczne oraz z jakimi szansami i ograniczeniami te uwarunkowania się wiążą? Te pytania będą nam towarzyszyć podczas kursu.

Zajęcia dedykowane są dla studentów I roku studiów licencjackich. Będą polegały na lekturze i wspólnej dyskusji nad zadanymi tekstami wprowadzającymi do nauki jako takiej i poszczególnych nauk społecznych. Pomyślane zostały jako kurs wprowadzający do szerokiej oferty edukacyjnej na studiach artes liberales oraz jako zachęta do zgłębiania swoich zainteresowań, szczególnie w ramach wyzwań Historie i tożsamości oraz Demos i polis.

Literatura:

Arendt H., Myślenie, Warszawa 2002.

Benedict R., Wzory kultury, Warszawa 1999.

Berger P., Luckmann T., Społeczne tworzenie rzeczywistości, Warszawa 2010.

Braudel F., Gramatyka cywilizacji, Warszawa 2006.

Carr E., Historia. Czym jest, przeł. P. Kuś, Poznań 1999.

Durkheim E., Samobójstwo, Warszawa 2002.

Freud Z., Kultura jako źródło cierpień, Warszawa 1967.

Freud Z., Marzenia senne, Warszawa 1997.

Geertz, O gatunkach zmąconych, „Teksty Drugie”, nr 2 (1990), s. 113-130.

Lakoff G., Johnson M., Metafory w naszym życiu, Warszawa 1988.

Macdonald D., Teoria kultury masowej, Warszawa 2002.

Malinowski B., Argonauci zachodniego Pacyfiku, Warszawa 1987.

Mencwel A., Poza adoracją i negacją. Przesłanki antropologii internetu, w: tegoż: Wyobraźnia antropologiczna, Warszawa 2006, s. 349-378.

Orłowski W., Świat do przeróbki. Spekulanci, bankruci, giganci i ich rywale, Warszawa 2011.

Wallerstein I., Analiza systemów-światów. Wprowadzenie, Warszawa 2007.

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy absolwent:

 Zna podstawową terminologię nauk społecznych i rozumie ich rolę kulturze (K_W02)

 Rozumie zależności pomiędzy poszczególnymi dyscyplinami w zakresie nauk humanistycznych, społecznych, przyrodniczych (K_W04)

 Zna podstawowe metody analizy i interpretacji tekstów kultury (K_W05)

W zakresie umiejętności absolwent potrafi:

 selekcjonować oraz dokonać krytycznej oceny informacji pochodzących z różnych źródeł naukowych, popularnonaukowych, publicystycznych i innych (K_U01)

 dokonywać analizy dzieł sztuki oraz tekstów naukowych i materiałów źródłowych za pomocą odpowiednich narzędzi badawczych (K_U02) prezentować wyniki indywidualnej i zespołowej pracy akademickiej we właściwej formie (K_U06 i K_U10)

 rozpoznawać i interpretować podstawowe problemy i zjawiska współczesności (K_U04)

W zakresie kompetencji społecznych absolwent:

 jest gotów do podejmowania kształcenia przez całe życie (K_K01)

 jest gotów do podejmowania pracy zespołowej (K_K02)

 przestrzega zasady tolerancji i ma poszanowanie dla różnic kulturowych (K_K07)

 docenia bogactwo kultury (K_K08)

 jest gotów do zrozumienia dziedzictwa kulturowego i różnorodności kulturowej (K_K09)

Metody i kryteria oceniania:

Na zaliczenie składają się:

- obecność na zajęciach. Studenci mają prawo do dwóch nieusprawiedliwionych nieobecności. Trzecią i czwartą nieobecność mogą poprawić w uzgodnieniu z prowadzącym. Pięć i więcej nieobecności powoduje niezaliczenia zajęć.

- przygotowanie i aktywne uczestnictwo w zajęciach

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Wielecki
Prowadzący grup: Kamil Wielecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie
Uwagi:

Jeżeli na przedmiot zapisze się 14 lub mniej osób, zajęcia nie odbędą się.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-0cee12404 (2022-08-03)