Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium licencjackie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4007-L3SEMLIC1
Kod Erasmus / ISCED: 10.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla III roku studiów licencjackich samorząd terytorialny ... od 2016/2017
Punkty ECTS i inne: 12.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria licencjackie

Założenia (opisowo):

Podstawowe umiejętności związane z prowadzeniem samodzielnych badań społecznych oraz opanowanie warsztatu pracy dyplomowej (podstawowa znajomość metod i technik badań społecznych) .

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem seminarium jest przygotowanie pracy licencjackiej. Seminaria służą także doskonaleniu warsztatu pisania pracy dyplomowej oraz przygotowaniu do egzaminu licencjackiego.

Pełny opis:

Podczas seminarium licencjackiego wszyscy jego uczestnicy mają obowiązek przedstawienia i poddania pod dyskusję wstępnej koncepcji całej pracy licencjackiej oraz – etapowo - kolejnych jej części, a także przygotowania i przedłożenia do zatwierdzenia ostatecznej wersji pracy. Podstawą pracy seminaryjnej są konsultacje z opiekunem pracy licencjackiej (promotorem) oraz dyskusja uczestników.

Etapy pracy seminaryjnej:

1.Omówienie zagadnień dotyczących metodologii pisania prac naukowych (założenia teoretyczne, problemy, hipotezy i metody badań)

2. Ustalenie tematów prac licencjackich uczestników seminarium

3. Ustalenie koncepcji prac licencjackich (tezy badawcze, struktura pracy narzędzia badawcze, bibliografia i źródła danych)

4. Systematyczne przyjmowanie i omawianie kolejnych fragmentów prac licencjackich uczestników seminarium

5. Konsultacje dotyczące egzaminu licencjackiego

Efekty uczenia się:

Zwiększenie kompetencji związanych z prowadzeniem samodzielnych badań naukowych, pogłębienie wiedzy w zakresie wybranego tematu badawczego oraz - jako efekt finalny - przygotowanie pracy licencjackiej.

Metody i kryteria oceniania:

Kontrola obecności. oraz bieżąca ocena postępów w pisaniu pracy.

Systematyczna ocena wartości merytorycznej przygotowywanych przez studenta indywidualnych wystąpień i opracowań. Warunkiem zaliczenia I semestru seminarium jest przygotowanie całościowej koncepcji pracy licencjackiej (temat, założenia badawcze, struktura pracy, narzędzia badawcze, wstępna bibliografia). Zaliczenie II semestru seminarium jest warunkowane przyjęciem (pod względem merytorycznym) rozdziałów napisanych na podstawie literatury. Zaliczenie semestru następuje na podstawie przyjęcia całej pracy licencjackiej.

Praktyki zawodowe:

nie wymagane

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Cieślak, Dariusz Szafrański
Prowadzący grup: Rafał Cieślak, Krzysztof Jaroszyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Cieślak, Dariusz Szafrański
Prowadzący grup: Rafał Cieślak, Krzysztof Jaroszyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)