Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Monitoring środowiska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4030-MŚ
Kod Erasmus / ISCED: 07.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0532) Nauki o ziemi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Monitoring środowiska
Jednostka: Wydział Geologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe na 2 sem. II r. studiów I st. na kierunku MSOŚ
Przedmioty obowiązkowe na kierunku MSOŚ oferowane przez Wydział Geologii
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Ogólna wiedza o procesach zachodzących w środowisku przyrodniczym, z uwzględnieniem szczególnym środowiska geologicznego. Wiedza z zakresu hydrologii, hydrogeologii, obiektów budowlanych, infrastruktury, zagospodarowania przestrzennego.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przekazanie wiadomości o istocie, zakresie, metodyce badań i zadaniach oraz podstawach prawnych funkcjonowania monitoringu środowiska przyrodniczego w Polsce. Rodzajach sieci obserwacyjnych, ich organizacji, zasadach organizacji i prowadzenia obserwacji. Zapoznanie ze stanem środowiska w Polsce, w świetle wyników systemu Państwowego Monitoringu Środowiska.

Pełny opis:

1. Monitoring środowiska - przedmiot i zadania monitoringu środowiska,

2. Przedmiot monitoringu - krajobraz, geo- i eko-system,

3. Podstawy organizacji i funkcjonowania monitoringu,

4. Podstawy metrologiczne monitoringu środowiska - cz. I:

definicje i określenia, tor pomiarowy, czujnik - przetwornik, charakterystyki metrologiczne układu pomiarowego

5. Podstawy metrologiczne monitoringu środowiska - cz. II:

wybrane elementy metodyki pomiarów, transmisja wyników pomiarów na odległość,

6. Organizacja i struktura systemu Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ);

7. Blok (badań) emisji PMŚ:

7.1. monitoring emisji do powietrza,

7.2. odpadów,

7.3. zanieczyszczeń do wody.

8. Blok (badań) immisji, zasady organizacji i funkcjonowania, ocena stanu środowiska w świetle wyników obserwacji:

8.1. monitoringu zanieczyszczeń powietrza,

8.2. monitoringu hałasu,

8.3. monitoringu wód powierzchniowych (rzek i jezior).

9. Blok (badań) immisji - c.d., zasady organizacji i funkcjonowania ocena stanu środowiska w świetle wyników obserwacji::

9.1. monitoringu osadów,

9.2. monitoringu gleb i powierzchni ziemi,

9.3. monitoringu przyrody ożywionej,

9.4. zintegrowanego monitoringu środowiska przyrodniczego,

10. Blok (badań) immisji - c.d., wody podziemne,

monitoring wód podziemnych - zasady organizacji i funkcjonowania, ogólnokrajowe systemy monitoringu wód podziemnych, stacja hydrogeologiczna - przykład zastosowania automatyki pomiarów, sieci regionalne i lokalne, terenowe badania wód podziemnych, stan wód podziemnych w świetle wyników obserwacji.

12. System zapewnienia i kontroli jakości w monitoringu środowiska,

procedury i kontrola przebiegu badań, błędy badań monitoringowych: identyfikacja błędów, weryfikacja zbiorów wyników obserwacji

13. Bazy danych monitoringu środowiska,

14. Baza danych monitoringu wód podziemnych - SOH

15. Europejski system monitoringu wód śródlądowych - EUROWATERNET.

16. Monitoring transgraniczny.

Literatura:

Richling A., Solon J., 1996 - Ekologia krajobrazu. Wyd. Naukowe PWN. Warszawa.

Namieśnik J., Łukasik Z., Jamrógiewicz Z., 1995 - Pobieranie próbek środowiskowych do analizy. Wyd. Naukowe PWN. Warszawa.

Szczepańska J., Kmiecik E., 1998 - Statystyczna kontrola jakości danych w monitoringu wód podziemnych. Wyd. AGH. Kraków.

Kazimierski B., Sadurski A. (red), 1999 - Monitoring osłonowy ujęć wód podziemnych -metody badań. Wyd. PIG. Warszawa.

Witczak S. Adamczyk A, 1994, 95 - Katalog wybranych fizycznych i chemicznych wskaźników zanieczyszczeń wód podziemnych i metod ich oznaczania. Tom I in. Biblioteka Monitoringu Środowiska Wyd. PIOŚ. Warszawa.

Wybrane pozycje serii Biblioteka Monitoringu Środowiska.

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Prawo Geologiczne i Górnicze.

Biblioteka monitoringu środowiska.

Bazy danych środowiskowych.

Efekty uczenia się:

Studenci zdobędą umiejętność ( w odniesieniu do wód podziemnych i składowisk odpadów):

• oceny stanu środowiska w oparciu o wyniki monitoringu,

• oraz oceny stanu środowiska regionu (województwa, zlewni) na podstawie wyników monitoringu podstawowych komponentów środowiska.

Metody i kryteria oceniania:

Istotna jest obecność na zajęciach; aktywność na zajęciach; przygotowanie operatu zintegrowanego systemu monitoringu dla wybranego obiektu lub obszaru.

Praktyki zawodowe:

Nie są wymagane.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Łuczak-Wilamowska
Prowadzący grup: Beata Łuczak-Wilamowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Łuczak-Wilamowska
Prowadzący grup: Beata Łuczak-Wilamowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-75de05ef3 (2023-09-21)