Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty obowiązkowe na kierunku MSOŚ oferowane przez Wydział Geologii (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem)

Jednostka: Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty obowiązkowe na kierunku MSOŚ oferowane przez Wydział Geologii
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2023L - Semestr letni 2023/24
2024Z - Semestr zimowy 2024/25
2024L - Semestr letni 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2023L 2024Z 2024L
4030-EKOT-CW brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Semestr zimowy 2024/25
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Studenci realizują projekt badawczy dotyczący oceny zanieczyszczenia środowiska w wybranym rejonie Warszawy. W ramach prac terenowych poznają zasady pobierania próbek środowiskowych (gleby i wody) do analiz ekotoksykologicznych. Podczas zajęć laboratoryjnych stosują podstawowe metody analityczne służące do oceny stopnia zanieczyszczenia gleb metalami ciężkimi, oceny czynników glebowych wpływających na mobilność zanieczyszczeń oraz oceny koncentracji substancji toksycznych w zbiorniku wodnym. Zapoznają się metodami bioindykacyjnymi stosowanymi w monitoringu poziomu zanieczyszczeń środowiska lądowego i wodnego.

Strona przedmiotu
4030-EKOT-W brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach przedmiotu omawiane są podstawowe pojęcia i definicje z zakresu ekotoksykologii, podział i charakterystyka substancji toksycznych oraz mechanizmy ich oddziaływania na różnych poziomach organizacji przyrody (komórka, organizm, populacja, ekosystem). Prezentowane są najważniejsze metody badawcze stosowane w ekotoksykologii.

Strona przedmiotu
4030-GEO brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 10 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 35 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Koncepcje historyczne w geologii. Materia Ziemi. Minerały. Typy genetyczne skał. Ukształtowanie powierzchni Ziemi - oceany i kontynenty. Budowa wewnętrzna Ziemi. Skład chemiczny sfer ziemskich i ich właściwości fizyczne. Tektonika płyt. Przegląd procesów endogenicznych. Ziemia w Układzie Słonecznym. Przegląd procesów egzogenicznych.

Strona przedmiotu
4030-GEO1 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W cyklu 15 godzin studenci uczą się podstawowych pojęć z zakresu powierzchniowego kartowania geologicznego i odwzorowania struktur geologicznych na mapie. Wykonują praktyczne ćwiczenia polegające na rysowaniu przekrojów geologicznych z ćwiczebnych map geologicznych. Do przeprowadzenia ćwiczeń służy specjalnie do tego celu przygotowany skrypt geologiczny zawierający wyjaśnienie na blokdiagramach omawianych struktur geologicznych oraz ich odwzorowanie na ćwiczeniowych mapach geologicznych.

Strona przedmiotu
4030-GEO2 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Studenci uczą się makroskopowych metod rozpoznawania minerałów i skał. Poznają cechy fizyczne minerałów służące do identyfikacji podstawowych minerałów skałotwórczych, jak twardość, łupliwość, barwa i barwa rysy, oraz cechy specjalne (smak, palność, sprężystość, właściwości magnetyczne). Poznają cechy charakterystyczne minerałów skałotwórczych skał magmowych, osadowych i metamorficznych. Uczą się rozpoznawania skał o genezie magmowej, osadowej i metamorficznej. Uczą się rozpoznawania poszczególnych typów skał magmowych, osadowych i metamorficznych.

Strona przedmiotu
4030-GS brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaje odpadów, miejsca ich powstawania, i sposoby ich unieszkodliwiania. Struktura organizacyjna gospodarki odpadami w Polsce. Zasady gospodarki obiegu zamkniętego. Segregacja, ponowne wykorzystanie, recykling i składowanie. Sposoby składowania odpadów – składowiska powierzchniowe: mokre, suche; podziemne Odpady jako zagrożenie fizyczne, biologiczne i chemiczne dla środowiska. Sposoby ograniczania wpływu składowanych odpadów na środowisko:

wybór lokalizacji składowisk odpadów: uwarunkowania geośrodowiskowe;

Konstrukcje składowisk odpadów: przykłady w Polsce i zagranicą;

Strona przedmiotu
4030-GPP brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Metody planowania i podejmowania decyzji o sposobach eksploatacji kopalin zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Techniczne możliwości transformacji obiektów pogórniczych w obiekty turystyczne, laboratoria naukowe, elementy dziedzictwa kulturowego, muzea lub podziemne magazyny surowców.

Strona przedmiotu
4030-HYDROG-CW brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Charakterystyka przestrzeni hydrogeologicznej. Podstawowe parametry hydrogeologiczne. Wyznaczanie współczynnika filtracji. Przepływ wód podziemnych, prawo Darcy’ego. Zasilanie i drenaż wód podziemnych oraz związek wód podziemnych i powierzchniowych. Charakterystyka źródeł. Regionalizacja hydrogeologiczna. Podstawy metodyki badań hydrogeochemicznych. Interpretacja i wykorzystywanie badań chemizmu wód podziemnych. Wyznaczanie tła i anomalii hydrogeochemicznych. Ocena jakości wód podziemnych.

Strona przedmiotu
4030-HYDROG-W brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Pochodzenie wody na Ziemi. Pozycja wód podziemnych w hydrologicznym obiegu wód. Typy genetyczne wód podziemnych. Wiek wód podziemnych. Charakterystyka wód w strefie aeracji i saturacji. Charakterystyka przestrzeni hydrogeologicznej. Podstawowe parametry hydrogeologiczne. Wyznaczanie współczynnika filtracji. Przepływ wód podziemnych, prawo Darcy’ego. Zasoby wód podziemnych. Ujęcia wód podziemnych. Hydrogeologia i hydrogeochemia a inne nauki. Składniki występujące w wodach podziemnych. Geochemiczna systematyka pierwiastków chemicznych. Pochodzenie składu chemicznego wód opadowych. Podstawowe procesy w strefie aeracji i saturacji wpływające na chemizm wód podziemnych. Krzemianowe i węglanowe systemy hydrogeochemiczne. Podstawy metod badań hydrogeochemicznych. Ocena jakości wód podziemnych. Praktyczne znaczenie hydrogeologii i hydrogeochemii.

Strona przedmiotu
4030-MŚ brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przekazanie wiadomości o istocie, zakresie, metodyce badań i zadaniach oraz podstawach prawnych funkcjonowania monitoringu środowiska przyrodniczego w Polsce. Rodzajach sieci obserwacyjnych, ich organizacji, zasadach organizacji i prowadzenia obserwacji. Zapoznanie ze stanem środowiska w Polsce, w świetle wyników systemu Państwowego Monitoringu Środowiska.

Strona przedmiotu
4030-KTPOB brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Kurs terenowy - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia terenowe odbywają się w pasie wybrzeża pomiędzy Mierzeją Łebską a Helem. Studenci mają możliwość zapoznania się z współczesnymi procesami przyrodniczymi w strefie brzegowej Bałtyku, z zagadnieniami ochrony roślinności, sposobami zabezpieczania brzegu przed erozją. Poznają zasady funkcjonowania elektrowni szczytowo-pompowej w Żarnowcu. Zapoznają się z problematyką pozyskiwania energii z elektrowni wiatrowych i atomowych. Biorą udział w wykładach i zajęciach na terenie Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii UG w Helu. Poznają zagadnienia sukcesji roślinności wydmowej na Mierzei Łebskiej i działanie procesów eolicznych w Słowińskim Parku Narodowym.

Strona przedmiotu
4030-OOS-CW brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ćwiczenia obejmują omówienie teoretyczne oraz zajęcia praktyczne realizujące tematykę:

1) Procedury i zasady przeprowadzania ocen oddziaływania na środowisko:

2) Karta informacyjna przedsięwzięcia.

3) Opracowywanie Raportu o oddziaływaniu na środowisko

4) Analiza wielokryterialna dla różnych wariantów przedsięwzięcia.

Strona przedmiotu
4030-OOS-W brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawy prawne oraz istota ocen oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w zakresie metodyki badań i procedur obowiązujących w Polsce; rodzaje dokumentacji sporządzanych w ramach ocen oddziaływania na środowisko. Omówienie oddziaływań na środowisko przykładowych przedsięwzięć: górnictwa, budownictwa wodnego, budownictwa liniowego, składowisk odpadów oraz systemów obserwacyjnych na różnych etapach powstawania przedsięwzięcia, w szczególności w odniesieniu do monitoringu przyrody nieożywionej.

Strona przedmiotu
4030-OWP-CW brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Systemowe i prawne podstawy ochrony zasobów i stanu jakościowego wód podziemnych. Procesy i warunki kształtujące przebieg migracji zanieczyszczeń́ (średnia rzeczywista prędkość ruchu wody w warstwie wodonośnej, parametry dyspersji, dyfuzji, sorpcji oraz rozpadu i biodegradacji substancji migrującej). Ogniska zanieczyszczeń́. Hydrodynamiczne, hydrochemiczne zjawiska, towarzyszące intensywnemu poborowi i drenażowi wód podziemnych oraz migracji zanieczyszczeń. Projektowanie stref ochronnych ujęć́ i zbiorników wód podziemnych. Projektowanie sieci monitoringu wód podziemnych.

Strona przedmiotu
4030-OWP-W brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Systemowe i prawne podstawy ochrony zasobów wód podziemnych. Hydrogeologiczne podstawy ochrony jakości i ilości wód podziemnych. Ogniska zanieczyszczeń. Procesy i warunki kształtujące przebieg migracji zanieczyszczeń i ich parametry obliczeniowe. Projektowanie stref ochronnych ujęć i zbiorników wód podziemnych. Hydrodynamiczne, hydrochemiczne i geodynamiczne zjawiska, towarzyszące intensywnemu poborowi i drenażowi wód podziemnych oraz ich oddziaływanie na otoczenie przyrodnicze i gospodarcze. Strategia ochrony ilości i jakości zasobów wód podziemnych poprzez optymalizację systemu wodnogospodarczego i jego powiązań z otoczeniem przyrodniczym.

Strona przedmiotu
4030-PP brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

System, metodyka, przyrodnicze, społeczne, gospodarcze i prawne podstawy planowania przestrzennego w skali lokalnej, regionalnej i krajowej. Cele i zakres problemowy dokumentów planistycznych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień ochrony środowiska i kształtowania krajobrazu. Przykłady planowania i zagospodarowania przestrzennego w krajach UE.

Strona przedmiotu
4030-KTGŚ brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Kurs terenowy - 48 godzin
Semestr letni 2024/25
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Geologia: Praktyczne zastosowanie wiedzy nabytej na zajęciach stacjonarnych. Student dokonuje samodzielnie rozpoznawania skał w terenie, zastosowania podstawowej wiedzy z zakresu stratygrafii, tektoniki, sedymentologii. Podejmuje samodzielna próbę odtworzenia kopalnych środowisk geologicznych na podstawie obserwacji w wybranych profilach skalnych. Celem jest poznanie budowy geologicznej Gór Świętokrzyskich.

Botanika: Prezentacja wybranych typów zbiorowisk roślinnych, naturalnych i antropogenicznych, charakterystycznych dla subregionu chęcińskiego oraz łysogórskiego. Poznanie szaty roślinnej krainy Gór Świętokrzyskich.

Ochrona Środowiska: Zagadnienia z zakresu ochrony atmosfery, rzek, wód podziemnych i gleby przed zanieczyszczeniami chemicznymi, bakteriologicznymi i substancjami ropopochodnymi. Prezentowane są rozwiązania technologiczne stosowane w cementowniach, oczyszczalniach ścieków, składowiskach odpadów komunalnych, ujęć wody pitnej i stacji benzynowych.

Strona przedmiotu
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)