Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ocena oddziaływania inwestycji na środowisko

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4030-OOS-CW
Kod Erasmus / ISCED: 07.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0532) Nauki o ziemi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Ocena oddziaływania inwestycji na środowisko
Jednostka: Wydział Geologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe na 1 sem. III r. studiów I st. na kierunku MSOŚ
Przedmioty obowiązkowe na kierunku MSOŚ oferowane przez Wydział Geologii
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Ćwiczenia obejmują omówienie teoretyczne oraz zajęcia praktyczne realizujące tematykę:

1) Procedury i zasady przeprowadzania ocen oddziaływania na środowisko:

2) Karta informacyjna przedsięwzięcia.

3) Opracowywanie Raportu o oddziaływaniu na środowisko

4) Analiza wielokryterialna dla różnych wariantów przedsięwzięcia.

Pełny opis:

Ćwiczenia obejmują omówienie teoretyczne oraz zajęcia praktyczne realizujące kolejno następującą tematykę:

1) Procedury i zasady przeprowadzania ocen oddziaływania na środowisko:

• Screening

• Scooping

• Weryfikacja raportu oddziaływania na środowisko

2) Karta informacyjna przedsięwzięcia.

3) Opracowywanie Raportu o oddziaływaniu na środowisko uwzględniającego:

• Opis planowanego przedsięwzięcia (charakterystyka całego przedsięwzięcia i warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji; główne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych; przewidywane wielkości emisji wynikające z funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia)

• Opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia (tereny chronione, geologia, hydrografia, zagospodarowanie przestrzenne, odległości do ludzkich siedzib, lasy itd.)

• Opis analizowanych wariantów inwestycji (w tym wariantu polegającego na niepodejmowaniu przedsięwzięcia – wariantu zerowego) i wybór wariantu najkorzystniejszego dla środowiska,

• Określenie oddziaływania poszczególnych wariantów na środowisko i możliwości wystąpienia poważnej awarii przemysłowej,

• Uzasadnienie wybranego wariantu,

• Przewidywane działania mające na celu zapobieganie i ograniczanie oddziaływań,

• Problem ustanawiania obszaru ograniczonego użytkowania,

• Analizę możliwych konfliktów społecznych,

• Propozycję monitoringu,

• Przedstawienie zagadnień w formie graficznej,

• Streszczenie

• Materiały źródłowe

4) Przeprowadzanie analizy wielokryterialnej dla różnych wariantów przedsięwzięcia.

Literatura:

- Janusz Bohatkiewicz (red.) i inni, Biuro Ekspertyz i Projektów Budownictwa Komunikacyjnego „EKKOM” Sp. z o.o., Podręcznik dobrych praktyk wykonywania opracowań środowiskowych dla dróg krajowych, Generalna Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Kraków, Kraków 2008

- Lenart Witold, Zakres informacji przyrodniczych na potrzeby Ocen Oddziaływania na Środowisko, EKOKONSULT Biuro Projektowo – Doradcze, Gdańsk, 2002

- Rodzoch Andrzej i inni, Zasady sporządzania dokumentacji określających warunki hydrogeologiczne w związku z projektowaniem dróg krajowych i autostrad, poradnik metodyczny, Ministerstwo Środowiska, Warszawa, 2006

- Lenart Witold, Tyszecki Andrzej (redakcja), Poradnik przeprowadzania ocen oddziaływania na środowisko, EKOKONSULT Biuro Projektowo – Doradcze, Gdańsk, 1998

- Zieńko Jarosław, Programowanie i projektowanie inwestycji w aspekcie ochrony środowiska, Akademia Rolnicza w Szczecinie, Szczecin, 1999

- Tyszecki Andrzej (redakcja), Wytyczne do procedury i wykonywania ocen oddziaływania na środowisko, Fundacja IUCN Poland, Warszawa 1999

- Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2008 Nr 199 poz. 1227 z późniejszymi zmianami)

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami)

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu ćwiczeń student:

K_W07 – rozumie związki między środowiskiem, zdrowiem człowieka, kulturą i uwarunkowaniami socjo – ekonomicznymi

K_W08 – zna rolę i znaczenie środowiska przyrodniczego dla funkcjonowania człowieka, wskazuje na istotę i znaczenie wody oraz surowców mineralnych

K_W10 – definiuje problemy środowiskowe w skali globalnej, regionalnej i lokalnej

K_W11 – wymienia i omawia mechanizmy powstania gospodarczej konsumpcyjnej i produkcyjnej presji na środowisko

K_W22 – objaśnia procesy OOŚ i systemy zarządzania środowiskiem w przedsiębiorstwie

K_U02 -

K_U04 – komunikuje się z otoczeniem społeczno – gospodarczym (rożnymi podmiotami) w formie werbalnej, pisemnej

K_U10 – stawia poprawne hipotezy dotyczące przyczyn zaistniałych sytuacji/zagrożeń oparte na logicznych przesłankach

K_U15 – formułuje wymagania niezbędne do OOŚ

K_K04 – pracuje w zespole jako jego członek

K_K07 – ma świadomość ryzyka wykonywanej działalności oraz ponoszenia pełnej odpowiedzialności w zakresie działań związanych z ochroną środowiska

K_K08 – rozumie odpowiedzialności za przeprowadzaną ocenę stanu środowiska

K_K11 – potrafi być samokrytyczny i wyciągać wnioski na podstawie autoanalizy

K_K12 - dostrzega zagrożenia zdrowotne i środowiskowe

Metody i kryteria oceniania:

- Obowiązkowa obecność na ćwiczeniach, dopuszczalne trzy nieobecności.

- Opracowanie Raportu oddziaływania na środowisko (tekst plus załączniki) jako warunek dopuszczenia do kolokwium.

-Ocena za opracowany Raport oddziaływania na środowisko 30% wagi oceny końcowej.

-Kolokwium pisemne 70% wagi oceny końcowej.

Kolokwium pisemne (10 – 12 pytań otwartych) obejmujące zagadnienia zasad przeprowadzania ocen oddziaływania na środowisko i sporządzania raportów oddziaływania na środowisko.

Procent wymaganych prawidłowych odpowiedzi:

< 60% ocena 2

61 – 66% ocena 3

67 – 72% ocena 3,5

73 – 78% ocena 4

79 – 84% ocena 4,5

≥ 90 ocena 5.

-Zaliczenie w II terminie: obowiązują te same zasady co w terminie I.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Łuczak-Wilamowska
Prowadzący grup: Krzysztof Cabalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Łuczak-Wilamowska
Prowadzący grup: Krzysztof Cabalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-75de05ef3 (2023-09-21)