Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarys modelowania klimatu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4030-ZMKII
Kod Erasmus / ISCED: 07.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0532) Nauki o ziemi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zarys modelowania klimatu
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe na 2 sem. I r. studiów II st. na kierunku MSOŚ
Przedmioty obowiązkowe na kierunku MSOŚ oferowane przez Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wprowadzenie do zagadnień modelowania klimatu, rys historyczny, skale przestrzenne i czasowe, obserwacje zmian różnych parametrów środowiska, modele klimatu, hierarchia modeli od globalnych do lokalnych.

Pełny opis:

Wprowadzenie do zagadnień modelowania klimatu, rys historyczny, skale przestrzenne i czasowe, obserwacje zmian różnych parametrów środowiska, modele klimatu, hierarchia modeli od globalnych do lokalnych, projekcje klimatu: obecne i przyszłe przy założenie różnych scenariuszy emisji, reanalizy i analizy klimatyczne, interpretacja i analiza wyników modeli, ocena i porównanie modeli, zastosowanie scenariuszy klimatycznych w badaniach wpływu zmian klimatu na środowisko.

Nakład pracy studenta uwzględnia uczestnictwo w wykładzie (8 godzin), ćwiczeniach (7 godzin), a także pracę własną - wykonanie zadań realizowanych na ćwiczeniach oraz przygotowanie do zaliczenia wykładu.

Literatura:

IPCC, Fifth Assessment Report, https://www.ipcc.ch/documentation/

Kundzewicz Z. W., Kowalczak P., 2008, Zmiany klimatu i ich skutki, Wyd. Kurpisz, Poznań.

Soczyńska U., 1995, Modelowanie systemów naturalnych, WGSR UW, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Wiedza: absolwent zna i rozumie

- definicję systemu klimatycznego z różnymi jego składowymi;

- metody i techniki stosowane w modelowaniu klimatu;

- co to jest model klimatu oraz jakie są rodzaje i skale modeli klimatu;

- przyczyny niepewności w modelowaniu klimatu.

Umiejętności: absolwent potrafi

- posługiwać się poprawną terminologią

- znaleźć, przeczytać i przeanalizować dostępne scenariusze klimatyczne;

- objaśnić problemy związane z interpretacją wyników symulacji klimatycznych, potrafi wskazać na niepewności, którymi są obarczone projekcje klimatu;

Kompetencje personalne i społeczne: absolwent jest gotów do

- uświadomienia sobie znaczenia modelowania w badaniu procesów klimatycznych;

- zrozumienia i dokonania krytycznej oceny wyników modelowania;

- zrozumienia istoty wprowadzanych założeń i ich konsekwencji dla wyników modelowania.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa z przedmiotu stanowi średnią ważoną oceny końcowej z wykładu (waga 50%) i oceny końcowej z ćwiczeń (waga 50%). Dopuszczalna jest jednokrotna poprawa oceny końcowej.

Zaliczenie ćwiczeń jest warunkiem koniecznym do dopuszczenia studenta do zaliczenia wykładów.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 7 godzin więcej informacji
Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Leziak
Prowadzący grup: Maciej Lenartowicz, Kamil Leziak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 7 godzin więcej informacji
Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Leziak
Prowadzący grup: Kamil Leziak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-75de05ef3 (2023-09-21)