Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty obowiązkowe na kierunku MSOŚ oferowane przez Wydział Geografii i Studiów Regionalnych (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem)

Jednostka: Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty obowiązkowe na kierunku MSOŚ oferowane przez Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2023L - Semestr letni 2023/24
2024Z - Semestr zimowy 2024/25
2024L - Semestr letni 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2023L 2024Z 2024L
4030-GDS-CW brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Geomorfologia to interdyscyplinarna nauka, która łączy elementy geologii, hydrogeologii, hydrologii, sedymentologii, tektoniki i geologii planetarnej; a także innych nauk, takich jak klimatologia i ekologia. Przedmiotem badań geomorfologicznych jest powierzchnia Ziemi wraz ze strefą przypowierzchniową. Geomorfologia jest nauką badającą współczesne, obecnie widoczne formy powierzchni Ziemi, jak również rekonstruuje rzeźbę tworzoną w dawnych epokach geologicznych. Geomorfologia kładzie nacisk na badanie procesów kształtujących formy powierzchni Ziemi, zajmuje się określaniem dynamiki procesu i czasu jego trwania. Badania geomorfologiczne prowadzą do dokładnego poznania rzeźby, jej genezy, wieku oraz przebiegu procesów geomorfologicznych.

Strona przedmiotu
4030-GDS-W brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład omawia podstawowe zagadnienia geomorfologiczne: historię nauki i jej rozwój w Polsce i na świecie, główne procesy i formy rzeźby (stokowe, fluwialne, eoliczne, glacjalne i fluwioglacjalne, peryglacjalne). Znaczny nacisk położono na zagadnienia aplikacyjne i wpływ człowieka na rozwój rzeźby.

Strona przedmiotu
4030-GLEB-CW brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przegląd i praktyczne zastosowanie podstawowych metod oznaczania właściwości gleb oraz interpretacja wyników.

Strona przedmiotu
4030-GLEB-W brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Gleba jako składnik środowiska przyrodniczego Ziemi – zestaw pojęć, przykłady z Polski, Europy i świata. Geneza gleby, skład substancjonalny oraz właściwości, budowa, rola w wymianie wody i gazów, znaczenie w gospodarce człowieka. Klasyfikacja gleb Polski i Europy. Degradacja i sposoby ochrony.

Strona przedmiotu
4030-GW-CW brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs z zakresu gospodarki wodnej przybliżający wybrane elementy bilansów wodno-gospodarczych. W trakcie kursu studenci poznają m.in. metody obliczania dyspozycyjnych (możliwych do wykorzystania) zasobów wodnych z uwzględnieniem przepływu nienaruszalnego (biologicznego) i uczą się obliczać potrzeby wodne różnych użytkowników, np. mieszkańców gminy, czy miejscowości.

Strona przedmiotu
4030-GW-W brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest przedstawienie podstawowych problemów gospodarki wodnej w Polsce i jej relacji z ochroną środowiska. Zagadnienia szczegółowe: zarządzanie gospodarką wodną, zasoby wodne, zaopatrzenie w wodę, energetyka wodna, żegluga śródlądowa, turystyka wodna.

Strona przedmiotu
4030-HYD-CW brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia są uzupełnieniem do wykładów. Wprowadzają studentów w zagadnienia hydrologiczne na poziomie podstawowym.

Strona przedmiotu
4030-HYD-W brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia wprowadzają studentów w zagadnienia hydrologiczne na poziomie podstawowym.

Strona przedmiotu
4030-MSH-CW brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach przedmiotu przedstawiane są zagadnienia związane z zastosowaniem modelowania do opisu procesów hydrologicznych. Ćwiczenia prowadzone są w pracowni komputerowej i pozwalają wykorzystać praktycznie wiedzę z wykładu (4030-MSH-W). Stanowią wprowadzenie do obsługi pakietu ArcGIS, który wykorzystywany jest następnie do przygotowania danych, stanowiących wejście do systemu modelowania hydrologicznego HEC.

Strona przedmiotu
4030-MSH-W brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach przedmiotu przedstawiane są zagadnienia związane z zastosowaniem modelowania do opisu procesów hydrologicznych. W czasie wykładów student zostaje zapoznany z teorią systemów i modelowania, elementami statystyki opisowej jako narzędzia wspomagającego proces modelowania oraz źródłami danych hydrologicznych w modelowaniu matematycznym obiegu wody. Omawiane są również przykłady systemów modelowania hydrologicznego (MIKE-SHE, HEC, SWAT i in.)

Strona przedmiotu
4030-PMK-CW brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Poznanie głównych zasad i celów obserwacji meteorologicznych. Opanowanie umiejętności statystycznego opracowania danych klimatologicznych i podstawowych metod prezentacji wyników badań.

Strona przedmiotu
4030-PMK-W brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Najważniejsze cele wykładu to wprowadzenie do meteorologii zanieczyszczeń powietrza, zapoznanie z funkcjonowaniem systemu klimatycznego Ziemi, prezentacja przyczyn zróżnicowania przestrzennego klimatu lokalnego oraz możliwościami kształtowania cech klimatu w tej skali przestrzennej, a także przedstawienie globalnych problemów środowiskowych związanych z atmosferą.

Strona przedmiotu
4030-GIS-CW brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z wybranymi metodami pozyskiwania, przetwarzania, wizualizacji i udostępniania (webGIS) danych geograficznych w Systemach Informacji Geograficznej. Studenci zapoznają się ze specyfiką zapisu danych przestrzennych w postaci modelu wektorowego, rastrowego oraz grid. Ćwiczenia obejmują przykłady wykorzystania GIS w analizie środowiska przyrodniczego. Na zajęciach jest wykorzystywane programowanie open source oraz komercyjne oraz platforma e-learningowa.

Strona przedmiotu
4030-GIS-W brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z wybranymi metodami pozyskiwania, przetwarzania i wizualizacji danych geograficznych w Systemach Informacji Geograficznej oraz ich udostępniania. Studenci zapoznają się ze specyfiką zapisu danych przestrzennych w postaci modelu wektorowego i rastrowego.

Strona przedmiotu
4030-TS-CW brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Teledetekcja środowiska ma na celu prezentację zdalnych metod i technik pozyskania informacji o środowisku i ich praktycznego zastosowania. W trakcie wykładu słuchacze zapoznani zostaną z: definicjami oraz podstawowymi pojęciami, omówiony zostanie rys historyczny badań lotniczych i satelitarnych, rodzajami fotografii i zobrazowań wielospektralnych, podstawami fotogrametrii, metodyką interpretacji zdjęć lotniczych, algorytmami pozyskania i przetwarzania danych analogowych i cyfrowych. Szczególny nacisk położony został na zastosowanie badań naziemnych, lotniczych oraz satelitarnych w geologii, geomorfologii, hydrologii, roślinności, ochronie środowiska, planowaniu przestrzennym i urbanistyce, sytuacjach kryzysowych. Duża część zajęć poświęcona jest metodom przetwarzania danych oraz praktycznemu wykorzystaniu danych teledetekcyjnych.

Strona przedmiotu
4030-TS-W brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Teledetekcja środowiska ma na celu prezentację zdalnych metod i technik pozyskania informacji o środowisku i ich praktycznego zastosowania. W trakcie wykładu studenci zapoznani zostaną z: definicjami oraz podstawowymi pojęciami, omówiony zostanie rys historyczny badań lotniczych i satelitarnych, rodzajami fotografii i zobrazowań wielospektralnych, podstawami fotogrametrii, metodyką interpretacji zdjęć lotniczych, algorytmami pozyskania i przetwarzania danych analogowych i cyfrowych. Szczególny nacisk położony zostanie na zastosowanie badań naziemnych, lotniczych oraz satelitarnych w geologii, geomorfologii, hydrologii, roślinności, ochronie środowiska, planowaniu przestrzennym i urbanistyce, sytuacjach kryzysowych. Duża część zajęć poświęcona jest metodom przetwarzania danych oraz praktycznemu wykorzystaniu danych teledetekcyjnych.

Strona przedmiotu
4030-ZOA-CW brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ćwiczenia służą poznaniu przez studentów metod wykorzystywanych w opracowaniach serii danych dotyczących zanieczyszczenia powietrza, wyrobieniu umiejętności posługiwania się tymi metodami oraz umiejętności przygotowania i zaprezentowania syntetycznych wyników takiego opracowania.

Strona przedmiotu
4030-ZOA-W brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład służy przedstawieniu przyczyn zagrożeń atmosfery, a także lokalnych, regionalnych i globalnych problemów wynikających z zanieczyszczenia powietrza. Omawiane są środki, jakie można podejmować w celu ochrony atmosfery.

Strona przedmiotu
4030-ZMKII brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 7 godzin
 • Wykład - 8 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Ćwiczenia - 7 godzin
 • Wykład - 8 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wprowadzenie do zagadnień modelowania klimatu, rys historyczny, skale przestrzenne i czasowe, obserwacje zmian różnych parametrów środowiska, modele klimatu, hierarchia modeli od globalnych do lokalnych.

Strona przedmiotu
4030-ZTPS brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Kurs terenowy - 48 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Kurs terenowy - 48 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Szkolenie w zakresie wykorzystania aktualnych i archiwalnych zdjęć lotniczych do analizy środowiska geograficznego i sporządzania map przestrzennego zagospodarowania terenu. Nauka w zakresie wykorzystywania materiałów teledetekcyjnych do pracy w terenie do kartowania aktualnego stanu pokrycia terenu oraz określania zależności między użytkowaniem ziemi a podstawowymi komponentami środowiska. Instruktaż z wykorzystaniem naziemnych, pomiarowych technik teledetekcyjnych (spektrometrii i bioradiometrii). Instruktaż geologiczny i z zakresu fizjologii roślin oraz zapoznanie z pomiarami fluorescencji a także połączniem badań teledetekcyjnych roślinności z pomiarami wykonanymi fluorymetrem. Zapoznanie się z warunkami geograficznymi terenu badań.

Strona przedmiotu
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)