Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wymiana wirtualna - projekt

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4100-IIIMWWP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wymiana wirtualna - projekt
Jednostka: Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW
Grupy: Przedmioty obowiązkowe semestru III w CKNJOiEE UW - studia II stopnia
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Wymiana wirtualna – projekt w praktyczny sposób realizuje projekt interkulturowy w zakresie kompetencji społecznych niezbędnych w pracy nauczyciela. Studenci wykonują pracę w ścisłej zdalnej współpracy z grupami studentów i przyszłych nauczycieli z innych krajów. Praca jest monitorowana i wspomagana przez prowadzącego i jest wykonywana przy użyciu różnorodnych narzędzi TIK. Studenci oprócz kompetencji komunikatywnych, cyfrowych, interkulturowych i społecznych, rozwijają także swoje umiejętności praktyczne organizacji, planowania i współpracy w kontekście globalnym. Studenci zapoznają się z technikami pracy zdalnej z partnerami międzynarodowymi tak, aby jako nauczyciele byli gotowi do wprowadzania wirtualnej wymiany do szkół.

Pełny opis:

Kurs ma na celu rozwijanie kompetencji międzykulturowej studentów, umiejętności zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych w planowaniu i organizowaniu pracy projektowej, a także zdolności krytycznego myślenia i kreatywności.

Kurs opiera się na pracy projektowej studentów. Zajęcia prowadzone są w języku angielskim. Studenci mogą opracować część materiałów przygotowanych w ramach prac projektowych w wybranym przez siebie języku (angielskim, niemieckim, lub francuskim).

Podczas kilku wprowadzających spotkań online, które mają miejsce na początku semestru, omówione zostają teorie i koncepcje takie jak podział na kultury wysokiego i niskiego kontekstu wprowadzony przez Edwarda T. Halla, czy koncepcja wymiarów kultur narodowych stworzona przez Geert'a Hofstede.

Projekt

Podczas kursu studenci wykonują w grupach 4-5-osobowych prace projektowe dotyczące różnych aspektów kultury lub edukacji w wybranych przez siebie krajach/regionach czy społecznościach.

Projekty dotyczące edukacji mogą skupiać się na formalnych systemach edukacji w wybranych krajach czy regionach i różnicach oraz podobieństwach między nimi, ale mogą też przedstawiać, na przykład, codzienne życie uczniów czy nauczycieli danego kraju/regionu/społeczności.

W projektach dotyczących kultury studenci porównują kultury wybranych krajów/regionów lub mniejszych społeczności. Projekty mogą koncentrować się, na przykład, na różnicach i podobieństwach pomiędzy kulturami jeśli chodzi o reguły grzecznościowe lub komunikację niewerbalną.

Pod koniec semestru studenci umieszczają swoje projekty na platformie e-learningowej w specjalnie stworzonej dla kursu 'Wymiana wirtualna – projekt' przestrzeni.

Projekty mogą przybierać różne formy. Mogą to być, na przykład:

- prezentacje przygotowane przez studentów,

- filmy i/lub nagrania audio z wywiadami preprowadzonymi przez studentów z nauczycielami lub/i uczniami dotyczącymi edukacji,

- filmy i/lub nagrania audio z wywiadami przeprowadzonymi przez studentów z mieszkańcami danego kraju/regionu na temat kultury,

- filmy o kulturze/edukacji dostępne na YouTube i przekształcone przez studentów w filmy interakcyjne,

- materiały dydaktyczne, zadania lekcyjne przeznaczone dla uczniów szkoły średniej lub dla dorosłych, itd.

Podczas przygotowywania projektów studenci będą korzystać z serwisów webowych i aplikacji, mogą także korzystać z narzędzi H5P.

Do materiałów należy dołączyć komentarz, w którym dana grupa projektowa wyrazi swoje opinie i refleksje dotyczące przygotowanego materiału.

Każdy projekt składa się z dwóch elementów. Pierwszy z nich to materiał, który będzie umieszczony na platformie moodle jako zasób (np. plik czy etykieta), a drugi to materiał interaktywny (np. quiz lub interaktywne wideo).

Literatura:

Bibliografia

Baldwin, J. R., Gonzalez, A., Coleman, R., Shenoy-Packer, S. 2014, Intercultural Communication for Everyday Life. Wiley- Blackwell.

Byram, M., Gribkova, B., and Starkey, H. 2002. Developing the Intercultural Dimension in Language Teaching: A Practical Introduction for Teachers. Strasbourg: Council of Europe, dostępne na https://rm.coe.int/16802fc1c3.

Corbett, J. 2022, An Intercultural Approach to English Language Teaching. Multilingual Matters.

Meyer, E. 2014. The Culture Map: Decoding How People Think, Lead, and Get Things Done Across Cultures. New York: PublicAffairs.

Nam, K. A. 2015. High-context and low-context communication. In J. M. Bennett (ed.), The SAGE Encyclopedia of Intercultural Competence. Thousand Oaks, CA: Sage Publication, Inc., dostępne na https://www.researchgate.net/publication/280948728_Nam_K_A_2015_High-context_and_low-context_communication_In_J_M_Bennett_ed_The_SAGE_Encyclopedia_of_Intercultural_Competence_Thousand_Oaks_CA_Sage_Publication_Inc.

Strony internetowe:

https://www.coe.int/en/web/platform-plurilingual-intercultural-language-education/intercultural-aspects

https://geerthofstede.com/culture-geert-hofstede-gert-jan-hofstede/6d-model-of-national-culture/

https://www.hofstede-insights.com/product/compare-countries/

Efekty uczenia się:

WIEDZA

Student zna i rozumie:

K_W22 w pogłębionym stopniu narzędzia i techniki pracy wspomaganej cyfrowo, zdalnej lub wymiany wirtualnej

UMIEJĘTNOŚCI

Student potrafi:

K_U02 samodzielnie planować i realizować, także przy użyciu technik informacyjno-komunikacyjnych, typowe i innowacyjne projekty związane z nauczaniem języków obcych w warunkach szkoły licealnej, branżowej, wyższej oraz w kształceniu dorosłych i w warunkach innych instytucji edukacyjnych nauczających języków obcych ew. z nauczaniem przedmiotu wiedza o społeczeństwie na trzecim etapie edukacyjnym

K_U05 wykonywać zadania związane z edukacją językową z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych oraz metod zdalnej komunikacji i różnych mediów

K_U18 porozumiewać się w języku polskim i obcym, prowadzić debatę z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych, ze wszystkimi uczestnikami procesu dydaktycznego oraz ze specjalistami w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla kierunku nauczanie języków obcych, w języku polskim i i angielskim, opcjonalnie francuskim lub niemieckim

K_U25 pracować w zespole pełniąc różne role; umie przyjmować i wyznaczać zadania, ma umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem profesjonalnych działań edukacyjnych, umie kierować pracą zespołu

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Student jest gotów do:

K_K05 prowadzenia komunikacji interpersonalnej i interkulturowej z zastosowaniem mediacji z uczestnikami procesu dydaktycznego w kontekście lokalnym i globalnym

K_K06 współdziałania i pracy w grupie, przyjmując w niej różne role

K_K07 odpowiedniego określenia priorytetów służących realizacji określonego przez siebie lub innych zadania

K_K11 podejmowania działań edukacyjnych i wychowawczych w kontekście międzynarodowym i funkcjonowania na globalnym rynku pracy

Metody i kryteria oceniania:

Studenci wykonują pracę projektową w małych grupach. Prowadzący zajęcia monitoruje i wspomaga pracę studentów.

Ocena końcowa:

Ocena uzyskana za projekt grupowy (Przygotowanie materiałów) - 70 procent oceny

Udział w zajęciach synchronicznych - 30 procent oceny.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Kurs internetowy, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Sielanko-Byford
Prowadzący grup: Elżbieta Sielanko-Byford
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Kurs internetowy - Zaliczenie na ocenę
Przedmiot dedykowany programowi:

4EU+KURSY

Uwagi: (tylko po angielsku)

The course starts on 10th November 2022 and finishes at the end of January 2023.

Throughout the course students work at their own pace in small project groups. Students themselves decide when and how often to meet online.

There are 3 scheduled one-and-a-half-hour Zoom meetings with the course instructor:

November 10 at 4.30 p.m. (CET)

November 24 at 4.30 p.m. (CET)

December 8 at 4.30 p.m. (CET)

The materials from the scheduled meetings will be accessible on the Moodle platform.

The presentation of students' projects will take place on January 26 2023 at 4.30 p.m. (CET) during an online meeting on Zoom.

The instructor will be available for online consultation during office hours every Thursday at 6 p.m., starting on November 3.

Individual students and/or project groups can also arrange to meet the instructor on other days and at other times.

Zoom link to the office hours and to scheduled meetings: https://us02web.zoom.us/j/81044496894

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Kurs internetowy, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Sielanko-Byford
Prowadzący grup: Elżbieta Sielanko-Byford
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Kurs internetowy - Zaliczenie na ocenę
Przedmiot dedykowany programowi:

4EU+KURSY

Uwagi:

Kurs zaczyna się 24 października.

Przez cały czas trwania kursu studenci pracują w małych grupach projektowych i spotykają się zdalnie w wybranych przez siebie terminach.

Podczas kursu odbędą się trzy zdalne spotkania synchroniczne z nauczycielem na platformie Zoom:

24 października, 7 listopada i 21 listopada o godzinie 16.30.

Prezentacje projektów studenckich odbędą się 16 stycznia 2024 r. o 16.30 podczas spotkania na platformie Zoom.

Link do spotkań na platformie Zoom, a także do konsultacji:

https://uw-edu-pl.zoom.us/j/81044496894

Konsultacje odbywają się w każdy wtorek o godzinie 17, począwszy od 17 października.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-1729fa717 (2023-05-11)