Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zintegrowane kształcenie językowe (język francuski)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4100-IMZKJFRA
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zintegrowane kształcenie językowe (język francuski)
Jednostka: Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW
Grupy: Przedmioty 4EU+ (z oferty jednostek dydaktycznych)
Przedmioty obowiązkowe semestru I w CKNJOiEE UW - studia II stopnia
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

języki obce
obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu przekazanie studentom niezbędnej wiedzy na temat teorii, metod i sposobów realizacji kształcenia językowego opartego na integracji treści językowych i kulturowych już posiadanych z nowymi, nabywanymi w trakcie nauki w systemie formalnym, w szkole lub na uczelni, w systemie nieformalnym i pozaformalnym. Studenci zapoznają się z metodami i materiałami dydaktycznymi stosowanymi obecnie w innych kontekstach edukacyjnych, w różnych krajach, przeprowadzą ich krytyczną analizę w celu przygotowania własnych materiałów dostosowanych do polskiego kontekstu i do docelowej grupy wiekowej (uczniów szkół ponadpodstawowych i dorosłych). Zajęcia uświadomią studentom skuteczność zintegrowanego podejścia do kształcenia językowego przy uczeniu się kolejnych języków. Uświadomią im również, że doskonalenie umiejętności językowych w zakresie języka ojczystego ma duży wpływ na skuteczność uczenia się języków obcych.

Pełny opis:

Tematy zajęć:

1 Kluczowe pojęcia. Podejścia pluralistyczne do języków i kultur: otwarcie na języki, podejście międzykulturowe, interkomprehensja języków pokrewnych oraz zintegrowane podejścia dydaktyczne do uczenia się wielu języków.

2 Miejsce języka angielskiego, polskiego, francuskiego i niemieckiego oraz innych języków, które znają studenci, w rodzinie języków indoeuropejskich. Rodzina języków indoeuropejskich a inne rodziny językowe.

3 Porównanie słownictwa w języku angielskim, polskim, francuskim i niemieckim oraz innych językach, które znają studenci: wyrazy pokrewne, zapożyczenia, internacjonalizmy, onomatopeje.

4 Wyrażenia idiomatyczne w języku polskim, angielskim, francuskim i niemieckim oraz w innych językach, które znają studenci.

5 Podobieństwa i różnice pomiędzy strukturami gramatycznymi, a także ich znaczeniem i użyciem, w językach germańskich, romańskich i słowiańskich, ze szczególnym uwzględnieniem angielskiego, niemieckiego, francuskiego i polskiego.

6 Języki i odmiany języka występujące w Polsce i w Europie. Języki mniejszości narodowych i języki regionalne. Języki migowe. Polityka językowa Unii Europejskiej.

7 Rozwój kompetencji różnojęzycznej podczas lekcji języka. Strategie wielojęzyczne uczenia się języków.

8 Kompetencja międzykulturowa, mediacja międzykulturowa i językowa.

9 Przykłady zastosowania w praktyce zintegrowanego kształcenia językowego w krajach Unii Europejskiej. Programy, podręczniki, przykładowe zadania.

10 Ewaluacja obecnych na polskim rynku podręczników do nauki języków obcych dla uczniów szkół ponadpodstawowych i dorosłych pod względem obecności treści związanych z zintegrowanym kształceniem językowym.

11 Adaptacja podręczników. Uzupełnianie podręcznika o treści związane z zintegrowanym kształceniem językowym.

12 Tworzenie materiałów dydaktycznych dla zintegrowanego kształcenia językowego, ze szczególnym uwzględnieniem języka francuskiego jako języka trzeciego (po angielskim).

Literatura:

Bibliografia

Bourlier, K., Vercollier, A., Vercollier, C. 2004. Grammaire corrective du français pour anglophones. Niveaux : Avancé - B2 - C1.CLE International.

Coulmas, F. 2018. An Introduction to Multilingualism: Language in a Changing World. Oxford: Oxford University Press.

De Angelis, G. 2007. Third or Additional Language Acquisition. Clevedon: Multilingual Matters.

Di Giura, M., Huw, T. R., Wagle, A. 2015. Grammaire Contrastive. For English Speakers A1-A2. CLE International.

Dorren, G. 2015. Lingo: A Language Spotter's Guide to Europe. Profile Books.

Edwards, J. 2012. Multilingualism. Understanding Linguistic Diversity, Continuum International Publishing Group.

Helmchen Christian, Melo-Pfeifer Silvia (eds.). 2018. Plurilingual Literacy Practices at School and in Teacher Education. Peter Lang.

Hufeisen, B. and Neuner, G. 2004. Le concept de plurilinguisme – Apprentissage d’une langue tertiaire – l’allemand après l’anglais. Strasbourg: Editions du Cinseil de l'Europe. (dostępne na https://www.ecml.at/Resources/ECMLresources/tabid/277/ID/77/language/en-GB/Default.aspx)

Kucharczyk, R. 2018. Nauczanie języków obcych a dydaktyka wielojęzyczności (na przykładzie francuskiego jako drugiego języka obcego). Werset: Lublin.

Ludy i języki świata. PWN Leksykon.2000. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Morton, J. 2013. English Grammar for Students of French. Olivia & Hill Press.

Trask, R. L. 2010. Why do languages change? Cambridge University Press: Cambridge.

Wokusch, S. 2005. Didactique intégrée: vers une définition. In: Babylonia, 4, 14–16.

Strony internetowe:

https://www.ecml.at/

https://carap.ecml.at/CARAPinEurope/tabid/3045/language/en-GB/Default.aspx

https://www.coe.int/en/web/platform-plurilingual-intercultural-language-education

https://www.coe.int/en/web/language-policy/home

https://www.coe.int/en/web/language-policy/three-fundamental-guides

https://carap.ecml.at/Keyconcepts/tabid/2681/language/en-GB/Default.aspx

https://hi.hofstede-insights.com/national-culture

Efekty uczenia się:

WIEDZA

Student zna i rozumie:

S_W01 w pogłębionym stopniu wybrane fakty, teorie, instytucje, procesy, zjawiska z zakresu zintegrowanego kształcenia językowego, zorientowane na zastosowania praktyczne w sferze nauczania języków obcych na trzecim etapie edukacyjnym, nauczania dorosłych i w dydaktyce szkoły wyższej

S_W02 niezbędną terminologię z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych: językoznawstwo, metodyka uczenia się i nauczania języków, szczególnie w zakresie zintegrowanego uczenia się i nauczania języków i innych podejść pluralistycznych

S_W03 innowacyjne koncepcje zintegrowanego kształcenia w zakresie języków oraz przedmiotów niejęzykowych

S_W04 opartą na badaniach edukacyjnych metodykę wykonywania zadań, normy, procedury i dobre praktyki stosowane w instytucjach oświatowych, szkołach wyższych i placówkach związanych z zintegrowanym kształceniem językowym (programy, podręczniki, przykładowe zadania)

S_W21 podstawę programową języka angielskiego i języka francuskiego na trzecim etapie edukacyjnym oraz programy kształcenia językowego w szkole wyższej i stopień, w jakim realizują elementy zintegrowanego kształcenia językowego

UMIEJĘTNOŚCI

Student potrafi:

S_U01 wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów, w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych, w języku polskim, angielskim i francuskim

S_U04 stosować założenia i wymagania podstawy programowej dla języków obcych dla trzeciego etapu edukacyjnego w kontekście treści związanych z zintegrowanym kształceniem językowym

S_U05 wykonywać zadania związane z edukacją językową z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych oraz metod zdalnej komunikacji i różnych mediów

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Student jest gotów do:

S_K02 krytycznej refleksji nad poziomem swojej wiedzy i umiejętności, ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonywania samooceny własnych kompetencji i doskonalenia umiejętności, wyznaczania kierunków własnego rozwoju i kształcenia, zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu

S_K04 wypełniania zobowiązań społecznych, inspirowania i organizowania działalności na rzecz środowiska społecznego, budowania społeczeństwa obywatelskiego inicjowania działań na rzecz interesu publicznego, myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy

S_K05 prowadzenia komunikacji interpersonalnej i interkulturowej z zastosowaniem mediacji z uczestnikami procesu dydaktycznego w kontekście lokalnym i globalnym

S_K06 współdziałania i pracy w grupie, przyjmując w niej różne role

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Sielanko-Byford
Prowadzący grup: Elżbieta Sielanko-Byford
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Sielanko-Byford
Prowadzący grup: Elżbieta Sielanko-Byford
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)