Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

History of the United States II (Historia Stanów Zjednoczonych II)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4219-AW002
Kod Erasmus / ISCED: 08.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: History of the United States II (Historia Stanów Zjednoczonych II)
Jednostka: Ośrodek Studiów Amerykańskich
Grupy: Przedmioty na stacjonarnych studiach I stopnia
Przedmioty na stacjonarnych studiach I stopnia - 1 rok
Wykłady obowiązkowe dla studiów stacjonarnych I stopnia
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Wykład jest poświęcony omówieniu najważniejszych tematów z historii USA od okresu rekonstrukcji aż do początków XXI w. Studenci zapoznają się na wykładzie z najważniejszymi zmianami w amerykańskiej polityce, społeczeństwie i kulturze.

Pełny opis:

Centralnym tematem wykładu jest industrializacja w USA i jej wpływ na amerykańskie życie codzienne, pracę zawodową oraz czas wolny. Ta zmiana także miała wpływ na to, co Amerykanie myśleli o roli rządu; przyczyniła się również do narodzenia się amerykańskiej globalnej dominacji po II wojnie światowej. W czasie wykładu będą również poruszane takie tematy jak: religia, sport, kultura popularna (film, radio, telewizja).

Zakres tematów zajęć:

Społeczne aspekty rekonstrukcji

Narodziny wielkiego biznesu

Urbanizacja i imigracja

Reakcja i reforma: Populizm i Progresywizm

Początki kultury masowej

Pytając o miejsce Ameryki na świecie

Szalone lata 20.

Kryzysowe lata 30.

Narodziny super potęgi

Kultura zimnej wojny oraz kontra kultury

Rewolucja Reagana i wojny kulturowe

Literatura:

Podręcznik: USHistory.org

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu tego kursu student:

1. WIEDZA

- zna i rozumie wybrane tematy z historii USA od czasów Rekonstrukcji do okresu początku XXI w. oraz ich uwarunkowania i konteksty prawne, społeczne, kulturowe i polityczne

- zna cały szereg faktów i danych dotyczących historii społecznej, kulturowej, politycznej, ekonomicznej USA ostatnich 150 lat i relacji USA z innymi krajami w tym czasie

- zna i rozumie historyczne uwarunkowania specyfiki społecznej Stanów Zjednoczonych, ich wielokulturowości i wielonarodowości w XIX i XX w.

- zna i rozumie konteksty powstawania wytworów kultury amerykańskiej i charakterystyczne dla ich konteksty polityczne, ekonomiczne i społeczne w okresie ostatnich 150 lat

- potrafi posługiwać się terminologią używaną w pisarstwie historycznym i przy analizie przeszłości

2. UMIEJĘTNOŚCI

- umie syntetyzować materiał w celu zaprezentowania argumentów wskazujących na jego zrozumienie historii USA ostatnich 150 lat

- potrafi analizować źródła, poznając dzięki nim epokę, w której były wytworzone

- potrafi krytycznie ocenić literaturę przedmiotu, w tym podręczniki i książki naukowe, oraz krytycznie posługiwać się publikacjami historyków w celu zrozumienia historii USA i formułowania własnych opinii

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny; 1 h

Możliwe typy pytań: do wyboru (z jedną prawidłową odpowiedzią); prawda/fałsz; krótkie eseje; uzupełnianie luk, definicje.

Pytania egzaminacyjne będą odnosiły się do treści prezentowanych w czasie wykładów (ok. 70% pytań) oraz do treści z podręcznika internetowego (30% pytań).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 210 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: William Glass
Prowadzący grup: William Glass
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)