Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

American Science Fiction in the 20th and 21st Century (Amerykańska science fiction w XX i XXI wieku)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4219-SD0073
Kod Erasmus / ISCED: 08.9 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0229) Nauki humanistyczne (inne) Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: American Science Fiction in the 20th and 21st Century (Amerykańska science fiction w XX i XXI wieku)
Jednostka: Ośrodek Studiów Amerykańskich
Grupy: Kursy do wyboru dla studiów stacjonarnych I stopnia
Przedmioty na stacjonarnych studiach I stopnia
Przedmioty na stacjonarnych studiach I stopnia - 2 rok
Przedmioty na stacjonarnych studiach I stopnia - 3 rok
Zajęcia do wyboru - nauki humanistyczne - studia BA
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

The course will provide a historical overview of the emergence and develop-ment of science fiction in the United States in the 20th and 21st century (with an aside look at other sf traditions), examine the ways in which the genre is a tool of cultural critique, and familiarize the students with a number of key texts.

Pełny opis:

Chociaż jest ona wciąż postrzegana przez wiele osób jako marginalny gatunek opowiadający o przygodach zielonych Marsjan, science fiction jest jednym z głównych dyskursów kultury obecnym w szerokim spektrum mediów i form. Jej repertuar tropów, metafor i fikcyjnych scenariusz sprawia, że gatunek idealnie nadaje się do omawiania społecznych, politycznych, ekonomicznych i kulturowych problemów, zagadnień i lęków współczesnego świata od kryzy-sów kapitalizmu poprzez niepokoje społeczne aż do zmiany klimatycznej. Pod koniec XX i i na początku XXI wieku nie ma innego dyskursu, który tak konsekwentnie i dogłębnie skupia się na wspomnianych lękach i nadziejach. W czasie wykładu zapoznamy się z pochodzeniem i rozwojem science fiction w Stanach Zjednoczonych w XX i XXI wieku (ale rzucimy też okiem na inne tradycje sf), zapoznamy się ze strategiami dzięki którym gatunek ten jest narzędziem krytyki kulturowej oraz omówimy szereg kluczowych tekstów.

UWAGA: chociaż kurs nie wymaga wcześniejszej znajomości amerykańskiej sf, jest dosyć wymagający, jeśli chodzi o czytanie i oglądanie. Poszczególne tygodnie mogą się różnić nieco w tym względzie, ale generalnie uczestnictwo w kursie związane jest ze znaczącym czasem ekranowym bądź czytelniczym. W konsekwencji, większość czasu wymagana, aby obejrzeć seriale bądź przeczytać dłuższe powieści NIE będzie liczyć się do zwyczajowych przeliczników godzin na punkty ECTS. Zapisanie się na kurs oznacza, że uczestnicy rozumieją i że nie będą oczekiwać, że czas oglądania będzie zaliczać się do czasowego obciążenia zajęć.

Literatura:

Wybrane teksty:

- Ursula LeGuin The Left Hand of Darkness (1969)

- William Gibson Neuromancer (1984)

- Paolo Bacigalupi The Windup Girl (2009)

- N.K. Jemisin The Fifth Season (2015)

- The Expanse (2015-2022)

- Blade Runner 2049 (2017)

- Andor (Season 1) (2022)

Wybrane pozycje krytyczne:

- Istvan Csicsery-Ronay, Jr. Seven Beauties of Science Fiction (2008)

- John Rieder Colonialism and the Emergence of Science Fiction (2008)

- Sherryl Vint Science Fiction: A Guide for the Perplexed (2014)

- selections of book chapters and journal articles

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu tego kursu student:

1. WIEDZA

• posiada wiedzę dotyczącą amerykańskiej science fiction w różnych mediach

• rozróżnia kluczowe nazwiska i teksty gatunku w XX i XXI wieku

• jest świadomy złożonych kontekstów amerykańskiej science fiction i jej rela-cji ze współczesną kulturą amerykańską

2. UMIEJĘTNOŚCI

• umie prawidłowo posługiwać się narzędziami krytycznymi

• potrafi formułować krytyczne argumenty w stosunku do amerykańskiej science fiction

• potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną do analizy poszczególnych tek-stów science fiction

3. KOMPETENCJE SPOŁECZNE

• jest świadomy różnic między amerykańską i europejską kulturą popularną

• jest otwarty na nowe zjawiska i idee w amerykańskiej kultury popularnej

• rozumie i docenia rolę kultury popularnej w kulturze Stanów Zjednoczonych

Metody i kryteria oceniania:

Studenci muszą czytać zadane lektury, uczęszczać na zajęcia, brać udział w dyskusjach oraz przygotować projekt końcowy.

1) projekt końcowy

2) aktywność na zajęciach

3) cotygodniowe zadania

Ocena ostateczna z kursu wyliczana jest według systemu znanego jako specs grading, który jest o wiele sprawiedliwszy dla studentów niż tradycyjny sys-tem oparty na widełkach procentowych oraz pozwala na ciągłe monitorowa-nie postępów i szans na taką czy inną ocenę końcową.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Frelik
Prowadzący grup: Paweł Frelik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)