Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka nauczania geometrii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-135MGE Kod Erasmus / ISCED: 11.013 / (0540) Matematyka i statystyka
Nazwa przedmiotu: Metodyka nauczania geometrii
Jednostka: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Grupy: Przedmioty dające uprawnienia pedagogiczne
Przedmioty fakultatywne dla studiów 1 stopnia na matematyce
Przedmioty fakultatywne dla studiów 2 stopnia na matematyce
Przedmioty fakultatywne na matematyce
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Celem wykładu jest przedstawienie szerokiego zestawu metod nauczania geometrii w szkole podstawowej i średniej.

Pełny opis:

Celem wykładu jest przedstawienie szerokiego zestawu metod nauczania geometrii w szkole

podstawowej i średniej. Omówione będą następujące tematy:

- Konstrukcje geometryczne.

- Przekształcenia płaszczyzny.

- Mierzenie figur.

- Własności trójkątów.

- Czworokąty i okręgi.

- Twierdzenie Talesa i jego konsekwencje.

- Potęga punktu względem okręgu i jej zastosowania.

- Położenie prostych i płaszczyzn w przestrzeni. Kąty w przestrzeni.

- Wielościany.

Literatura:

Literatura zostanie podana na pierwszych zajęciach.

Efekty uczenia się:

(Za nazwą efektu podano kod odpowiedniego wymagania ze standardu kształcenia nauczycieli)

W zakresie wiedzy absolwent zna:

podstawę programową z matematyki w zakresie geometrii szkolnej, cele kształcenia i treści nauczania na poszczególnych etapach edukacyjnych (D.1/E.1.W2.);

metodykę realizacji poszczególnych treści kształcenia w zakresie geometrii szkolnej – rozwiązania merytoryczne i metodyczne, dobre praktyki, dostosowanie oddziaływań do potrzeb i możliwości uczniów lub grup uczniowskich o różnym potencjale i stylu uczenia się, typowe błędy uczniowskie, ich rolę i sposoby wykorzystania w procesie dydaktycznym (D.1/E.1.W6.);

potrzebę kształtowania u ucznia pozytywnego stosunku do nauki, rozwijania ciekawości, aktywności i samodzielności poznawczej, logicznego i krytycznego myślenia, kształtowania motywacji do uczenia się matematyki i nawyków systematycznego uczenia się, korzystania z różnych źródeł wiedzy, w tym z Internetu, oraz przygotowania ucznia do uczenia się przez całe życie przez stymulowanie go do samodzielnej pracy (D.1/E.1.W15.);

W zakresie umiejętności absolwent potrafi:

identyfikować typowe zadania szkolne z celami kształcenia, w szczególności z wymaganiami ogólnymi podstawy programowej, oraz z kompetencjami kluczowymi (D.1/E.1.U1.);

identyfikować powiązania treści z zakresu geometrii z innymi treściami nauczania (D.1/E.1.U3.);

dostosować sposób komunikacji do poziomu rozwojowego uczniów (D.1/E.1.U4.);

kreować sytuacje dydaktyczne służące aktywności i rozwojowi zainteresowań uczniów oraz popularyzacji wiedzy (D.1/E.1.U5.);

rozpoznać typowe dla geometrii szkolnej błędy uczniowskie i wykorzystać je w procesie dydaktycznym (D.1/E.1.U10.);

W zakresie kompetencji społecznych absolwent jest gotów do:

popularyzowania wiedzy wśród uczniów i w środowisku szkolnym oraz pozaszkolnym (D.1/E.1.K2.);

zachęcania uczniów do podejmowania prób badawczych (D.1/E.1.K3.);

promowania odpowiedzialnego i krytycznego wykorzystywania mediów cyfrowych oraz poszanowania praw własności intelektualnej (D.1/E.1.K4.);

rozwijania u uczniów ciekawości, aktywności i samodzielności poznawczej oraz logicznego i krytycznego myślenia (D.1/E.1.K7.);

stymulowania uczniów do uczenia się przez całe życie przez samodzielną pracę (D.1/E.1.K9.).

Metody i kryteria oceniania:

0. ćwiczenia mają charakter warsztatowy, obecność na nich jest obowiązkowa

1. warunkiem zaliczenia przedmiotu jest poprawne zredagowanie treści oraz rozwiązań odpowiedniej liczby zadań

2. warunkiem zaliczenia egzaminu jest rozwiązanie w warunkach kontrolowanej samodzielności odpowiedniej liczby zadań wybranych głównie spośród zadań dostarczonych przez wykładowcę na ćwiczenia,

3. warunkiem zaliczenia egzaminu jest wykazanie się umiejętnością sporządzania rysunków ilustrujących zadania dotyczące brył.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Jaszuńska
Prowadzący grup: Joanna Jaszuńska
Strona przedmiotu: https://moodle.mimuw.edu.pl/course/view.php?id=522
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Zajęcia odbywają się co tydzień, zgodnie z planem, na żywo, na platformie Zoom.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Jaszuńska
Prowadzący grup: Joanna Jaszuńska, Marta Szumańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.