Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka nauczania rachunku prawdopodobieństwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-135MRP Kod Erasmus / ISCED: 11.013 / (0540) Matematyka i statystyka
Nazwa przedmiotu: Metodyka nauczania rachunku prawdopodobieństwa
Jednostka: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Grupy: Przedmioty dające uprawnienia pedagogiczne
Przedmioty fakultatywne dla studiów 1 stopnia na matematyce
Przedmioty fakultatywne dla studiów 2 stopnia na matematyce
Przedmioty fakultatywne na matematyce
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Na zajęciach przewiduje się omówienie metodyki nauczania

a) statystyki opisowej (1 wykład),

b) elementarnej kombinatoryki (4 wykłady),

c) elementarnego rachunku prawdopodobieństwa (10 wykładów)oraz kształtowanie intuicji probabilistycznych (zadania z ciekawymi wynikami numerycznymi i paradoksy w teorii prawdopodobieństwa).

Pełny opis:

Metodyka prezentacji aksjomatów teorii prawdopodobieństwa i własności prawdopodobieństwa. (2 wykłady)

Schemat klasyczny. Elementy ''szkolnej'' kombinatoryki. Reguła dodawania i reguła mnożenia. Metodyka wprowadzania pojeć ''szkolnej'' kombinatoryki. Zadania z ciekawymi wynikami numerycznymi. Paradoksy w teorii prawdopodobieństwa. (6--7 wykładów)

Drzewa stochastyczne jako metoda ilustracji pojęcia prawdopodobieństwa warunkowego. Twierdzenie o prawdopodobieństwie całkowitym, twierdzenie Bayesa i ich ilustracja za pomocą drzewa stochastycznego. (1--2 wykłady)

Metodyka wprowadzania pojęcia niezależności zdarzeń. (1 wykład)

Schemat Bernoulliego. (1 wykład)

Metodyka wprowadzania pojęć związanych ze zmienną losową na przykładach gier losowych.

Zastosowanie twierdzenia o wartości oczekiwanej sumy zmiennych losowych. (2 wykłady)

Metody analizy pewnych doświadczeń losowych za pomocą grafów stochastycznych. (1 wykład)

Literatura:

Literatura będzie podawana w trakcie zajęć.

Efekty uczenia się:

(Za nazwą efektu podano kod odpowiedniego wymagania ze standardu kształcenia nauczycieli)

W zakresie wiedzy absolwent zna:

podstawę programową z matematyki w zakresie kombinatoryki i rachunku prawdopodobieństwa, cele kształcenia i treści nauczania na poszczególnych etapach edukacyjnych (D.1/E.1.W2.);

metodykę realizacji poszczególnych treści kształcenia w zakresie kombinatoryki i rachunku prawdopodobieństwa– rozwiązania merytoryczne i metodyczne, dobre praktyki, dostosowanie oddziaływań do potrzeb i możliwości uczniów lub grup uczniowskich o różnym potencjale i stylu uczenia się, typowe błędy uczniowskie, ich rolę i sposoby wykorzystania w procesie dydaktycznym (D.1/E.1.W6.);

potrzebę kształtowania u ucznia pozytywnego stosunku do nauki, rozwijania ciekawości, aktywności i samodzielności poznawczej, logicznego i krytycznego myślenia, kształtowania motywacji do uczenia się matematyki i nawyków systematycznego uczenia się, korzystania z różnych źródeł wiedzy, w tym z Internetu, oraz przygotowania ucznia do uczenia się przez całe życie przez stymulowanie go do samodzielnej pracy (D.1/E.1.W15.);

W zakresie umiejętności absolwent potrafi:

identyfikować typowe zadania szkolne z celami kształcenia, w szczególności z wymaganiami ogólnymi podstawy programowej, oraz z kompetencjami kluczowymi (D.1/E.1.U1.);

identyfikować powiązania treści z zakresu kombinatoryki i rachunku prawdopodobieństwa z innymi treściami nauczania (D.1/E.1.U3.);

dostosować sposób komunikacji do poziomu rozwojowego uczniów (D.1/E.1.U4.);

kreować sytuacje dydaktyczne służące aktywności i rozwojowi zainteresowań uczniów oraz popularyzacji wiedzy (D.1/E.1.U5.);

rozpoznać typowe dla rachunku prawdopodobieństwa błędy uczniowskie i wykorzystać je w procesie dydaktycznym (D.1/E.1.U10.);

W zakresie kompetencji społecznych absolwent jest gotów do:

popularyzowania wiedzy wśród uczniów i w środowisku szkolnym oraz pozaszkolnym (D.1/E.1.K2.);

zachęcania uczniów do podejmowania prób badawczych (D.1/E.1.K3.);

promowania odpowiedzialnego i krytycznego wykorzystywania mediów cyfrowych oraz poszanowania praw własności intelektualnej (D.1/E.1.K4.);

rozwijania u uczniów ciekawości, aktywności i samodzielności poznawczej oraz logicznego i krytycznego myślenia (D.1/E.1.K7.);

stymulowania uczniów do uczenia się przez całe życie przez samodzielną pracę (D.1/E.1.K9.).

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa wystawiana na podstawie punktów za ćwiczenia, punktów z kolokwium oraz egzaminu.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Latała
Prowadzący grup: Rafał Latała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Osękowski
Prowadzący grup: Adam Osękowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.