Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pisanie tekstów matematycznych po angielsku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-139WME
Kod Erasmus / ISCED: 11.101 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0541) Matematyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Pisanie tekstów matematycznych po angielsku
Jednostka: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla studiów 2 stopnia na matematyce
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Językiem współczesnej matematyki jest język angielski i każdy matematyk musi umieć sprawnie komunikować się w nim. Dlatego też znajomość angielskiej terminologii matematycznej to podstawowa umiejętność każdego absolwenta studiów matematycznych.Celem zajęć jest przygotowanie studentów do czytania i pisania tekstów matematycznych w języku angielskim

Pełny opis:

Zajęcia obejmują cotygodniowe spotkania o charakterze warsztatów, których tematyką będą różne zagadnienia związane z czytaniem i pisaniem tekstów matematycznych po angielsku.Studenci w ramach warsztatów będą czytali anglojęzyczne teksty matematyczne i prezentowali je (również w języku angielskim) na forum grupy. Warunkiem zaliczenia zajęć jest przedstawienie, pod koniec semestru, krótkiego eseju (do 5 stron) w języku angielskim, którego temat będzie zbieżny z tematem planowanej pracy magisterskiej. Ocena merytoryczna matematycznej treści należy do promotora pracy (esej, przed złożeniem, ma być przez promotora zaakceptowany), ocenie koordynatora przedmiotu podlega forma prezentacji i warstwa językowa eseju. Ocena eseju, wraz z punktacją za aktywność na warsztatach, składają się na ocenę końcową z przedmiotu.

Literatura:

P. R. Halmos. ​How to write mathematics.​ Enseignement Math. (2), 16:123–152,1970.[4]

S. G. Krantz. ​A Primer of Mathematical Writing.​ American Mathematical Society,1998.

P. Boas. ​Can We Make Mathematics Intelligible? ​Amer. Math.Monthly,88(10):727–731, 1981

J. Trzeciak.​Writing mathematical papers in English: a practical guide.​ EuropeanMathematical Society, second revised edition, 1995.

J. E. Littlewood. ​A mathematician’s miscellany.​ Methuen, London, 1953

Efekty uczenia się:

Student

- używa terminologii matematycznej w języku angielskim zarówno w sposób bierny (czytając), jak i czynny (pisząc teksty i prezentując wyniki),

- umie napisać artykuł matematyczny w języku angielskim,

- jest w stanie porozumieć się w języku angielskim z szeroką publicznością.

Metody i kryteria oceniania:

Jak wspomniano w opisie kursu, studenci będą zobowiązani do czytania tekstów w języku angielskim i prezentowania ich w języku angielskim na cotygodniowych warsztatach, a na koniec semestru przedłożenia krótkiego eseju (do 5 stron) ztematem zbieżnym do tematu planowanej pracy magisterskiej.

Ocena z zajęć będzie oparta na frekwencji i jakości prezentacji

Praca nadesłana pod koniec semestru będzie oceniana z treści matematycznych przez opiekuna pracy oraz oceniana z formy prezentacji i warstwy językowej przez koordynatora przedmiotu.

Ocena końcowa będzie oparta na dwóch ocenach opisanych powyżej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: John Noble
Prowadzący grup: John Noble
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: John Noble
Prowadzący grup: John Noble
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)