Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Modele matematyczne w biologii i naukach społecznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-1D10MBS
Kod Erasmus / ISCED: 11.944 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0619) Komputeryzacja (inne) Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Modele matematyczne w biologii i naukach społecznych
Jednostka: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Grupy: Seminaria magisterskie na bioinformatyce
Seminaria magisterskie na matematyce
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Założenia (lista przedmiotów):

Funkcje analityczne 1000-134FAN
Rachunek prawdopodobieństwa II 1000-135RP2

Skrócony opis:

Tematyka seminarium obejmuje wybrane modele i metody matematyczne stosowane w naukach przyrodniczych i społecznych. Głównym nurtem będzie badanie złożonych zjawisk związanych z procesami fizycznymi, biologicznymi, medycznymi, społecznymi i innymi, które dają się opisać w języku dyskretnych i ciągłych układów dynamicznych zarówno deterministycznych jak i stochastycznych.

Pełny opis:

Tematyka seminarium obejmuje wybrane metody matematyczne stosowane w naukach przyrodniczych i społecznych. Głównym nurtem będzie badanie złożonych zjawisk związanych z procesami fizycznymi, biologicznymi, medycznymi, spolecznymi i innymi, które dają się opisać w języku dyskretnych i ciągłych układów dynamicznych zarówno deterministycznych jak i stochastycznych. W układach tych będą uwzględniane efekty związane z opóźnieniem w czasie, dyfuzją w przestrzeni oraz losowymi fluktuacjami. Stosowane będą opisy na poziomie mikroskopowym (równania ruchu, łańcuchy Markowa, procesy urodzin i śmierci), na poziomie makroskopowym (równania różniczkowe zwyczajne i cząstkowe) oraz w ramach teorii gier. Badane będzie zachowanie asymptotyczne układów, dla długich czasów, takie jak stabilność czy istnienie atraktorów.

Literatura:

Literatura będzie podana na pierwszych zajęciach.

Efekty uczenia się:

Wiedza i umiejętności:

0. Umie napisać pracę magisterską.

1. Zna podstawowe modele matematyczne (odpowiednie struktury matematyczne) procesów biologicznych, medycznych i społecznych.

2. Umie konstruować modele matematyczne w oparciu o literaturę szczegółową z nauk przyrodniczych i społecznych.

3. Potrafi przeprowadzić analizę matematyczną modelu.

4. Zna podstawowe techniki matematycznej analizy modeli.

5. Umie przygotować i wygłosić referaty o różnym stopniu ogólności dotyczące zarówno szczegółów matematycznych, jak i podstaw biologicznych, medycznych i społecznych.

6. Potrafi przygotować (także w języku angielskim) opracowanie naukowe z wybranej dziedziny matematyki.

7. Ma umiejętności językowe w zakresie matematyki zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

8. Potrafi określić kierunki dalszego uczenia się i zrealizować proces samokształcenia.

Kompetencje społeczne:

1. Umie nawiązywać dialog z przedstawicielami nauk przyrodniczych i społecznych.

2. Potrafi propagować matematykę jako narzędzie poznania rzeczywistości.

Metody i kryteria oceniania:

I rok: Obecność na zajęciach, wygłoszenie 2. referatów.

II rok: Obecność na zajęciach, wygłoszenie 2. referatów, złożona praca magisterska.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Bodnar, Urszula Foryś
Prowadzący grup: Marek Bodnar, Urszula Foryś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Bodnar, Urszula Foryś, Mirosław Lachowicz
Prowadzący grup: Marek Bodnar, Urszula Foryś, Mirosław Lachowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)