Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teoria współbieżności

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-218bTW
Kod Erasmus / ISCED: 11.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0612) Database and network design and administration Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Teoria współbieżności
Jednostka: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Grupy: Przedmioty obieralne dla informatyki
Przedmioty obieralne na studiach drugiego stopnia na kierunku bioinformatyka
Przedmioty obieralne z grupy programowania współbieżnego i rozproszonego
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Kierunek podstawowy MISMaP:

informatyka

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Tworzenie systemów współbieżnych jest trudną sztuką, dlatego od zarania informatyki rozważa się różne modele matematyczne takich systemów.

Celem wykładu jest przybliżenie słuchaczom najważniejszych i najciekawszych z nich:, m.in. sieci Petriego i algebry procesów.

Dużo uwagi poświęcamy zagadnieniu automatycznej analizy modeli systemów współbieżnych, w szczególności złożoności obliczeniowej tego zagadnienia.

Część ćwiczeń odbywa się w laboratorium i poświęcona jest pracy z wybranymi narzędziami do modelowania i analizy systemów współbieżnych.

Pełny opis:

Tworzenie systemów współbieżnych jest trudną sztuką, dlatego od zarania informatyki rozważa się różne modele matematyczne takich systemów. Celem wykładu jest przybliżenie słuchaczom najważniejszych i najciekawszych z nich:, m.in. sieci Petriego i algebry procesów. Dużo uwagi poświęcamy zagadnieniu automatycznej analizy modeli systemów współbieżnych, w szczególności złożoności obliczeniowej tego zagadnienia. Część ćwiczeń odbywa się w laboratorium i poświęcona jest pracy z wybranymi narzędziami do modelowania i analizy systemów współbieżnych.

Program:

I. Wstęp

1. Motywacje, klasyfikacja modeli, narzędzia; przeplotowe i nieprzeplotowe modele systemów współbieżnych.

2. Czas liniowy a czas rozgałęziony: własności temporalne (LTL, CTL).

II. Sieci Petriego

3. Sieci Petriego: interakcja współbieżności, zależności i konfliktu.

4. Teoria śladów i jej związki z sieciami Petriego; wzmianka nt automatów asynchronicznych.

III. Algebry procesów

5. CCS: współbieżność i komunikacja; wzmianka na temat innych algebr procesów.

6. Bisymulacja jako semantyczna równoważność procesów.

IV. Analiza systemów wspólbieżnych

7. Rozstrzygalność problemu osiągalności dla sieci Petriego.

8. Problem równoważności bisymulacyjnej: nierozstrzygalność, złożoność obliczeniowa w szczególnych przypadkach.

Literatura:

Bergstra, J., Ponse, A., Smolka, S., ed. Handbook of Process Algebra, Elsevier, 2001

R. Milner, Communication and Concurrency, Prentice Hall 1995

W. Reisig, Sieci Petriego, Wydawnictwa Naukowo Techniczne 1988

W. Reisig, G. Rozenberg (ed), Lectures on Petri Nets I: Basic Models, Springer 1998

J. Esparza, M. Nielsen, Decidability Issues for Petri Nets - a survey, Bulletin of the EATCS 52:244-262 (1994)

C. Rackoff, The covering and boundedness problems for vector addition systems, Theoretical Computer Science:6(2), 1978

V. Sassone, M. Nielsen, G. Winskel, Models for Concurrency: Towards a Classification, Theoretical Computer Science:170(1–2), 1996

V. Diekert, G. Rozenberg (ed), The Book of Traces, World Scientific 1995

S. Rao Kosaraju, Decidability of Reachability in Vector Addition Systems (Preliminary Version), STOC 1982

J. Leroux, Vector Addition Systems Reachability Problem (A Simpler Solution), Turing-100 2012

Efekty uczenia się:

Wiedza

1. Zna techniki synchronizacji procesów i komunikacji międzyprocesowej w scentralizowanym i rozproszonym modelu programu współbieżnego [K_W02].

2. Zna algorytmy wzajemnego wykluczania i uzgadniania w systemach rozproszonych [K_W05].

3. Ma ogólną wiedzę w zakresie modeli systemów współbieżnych i ich wzajemnej relacji.

4. Ma usystematyzowaną wiedzę w zakresie zjawisk zachodzących w systemach współbieżnych.

5. Rozumie korzyści płynące z formalnego modelowania zagadnień współbieżności oraz ograniczenia modeli formalnych.

6. Ma podstawową wiedzę w zakresie złożoności obliczeniowej podstawowych problemów weryfikacyjnych.

Umiejętności

1. Potrafi zastosować mechanizmy synchronizacji procesów i wątków w wybranych technologiach w zależności od architektury i możliwości konkretnego komputera [K_U06].

2. Posługuje się nowoczesnymi technologiami rozpraszania i zrównoleglania obliczeń [K_U08].

3. Ma umiejętności językowe w zakresie informatyki zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, w szczególności: identyfikuje główne i poboczne tematy wykładów, pogadanek, debat akademickich, dyskusji, czyta ze zrozumieniem i krytycznie analizuje teksty akademickie, zabiera głos w dyskusji lub debacie naukowej, streszcza ustnie informacje, wyniki badań, opinie i argumenty autora zawarte w tekście naukowym [K_U14].

4. Potrafi formalizować opis systemu współbieżnego w wybranym modelu.

5. Potrafi opisać wybrane zagadnienia współbieżności w sposób zrozumiały dla niespecjalisty.

6. Potrafi formalizować zadane proste własności w logice temporalnej.

Kompetencje

1. Zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia, w tym zdobywania wiedzy pozadziedzinowej [K_K01].

2. Potrafi precyzyjnie formułować pytania, służące pogłębieniu własnego zrozumienia danego tematu lub odnalezieniu brakujących elementów rozumowania [K_K02].

3. Potrafi pracować zespołowo, w tym w zespołach interdyscyplinarnych; rozumie konieczność systematycznej pracy nad wszelkimi projektami, które mają długofalowy charakter [K_K03].

4. Potrafi formułować opinie na temat podstawowych zagadnień informatycznych związanych ze współbieżnością [K_K06].

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny, 3 zagadnienia losowane z listy publikowanej na miesiąc przed egzaminem.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Lasota
Prowadzący grup: Arka Ghosh, Sławomir Lasota, Michał Pawłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)