Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Obliczeniowa teoria wyboru społecznego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-2M09OTW
Kod Erasmus / ISCED: 11.303 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0612) Database and network design and administration Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Obliczeniowa teoria wyboru społecznego
Jednostka: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Grupy: Przedmioty obieralne dla informatyki
Przedmioty obieralne na studiach drugiego stopnia na kierunku bioinformatyka
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

monograficzne

Skrócony opis:

Obliczeniowa Teoria Wyboru Społecznego jest dziedziną na przecięciu informatyki, ekonomii i nauk społecznych, która bada metody którymi możemy agregować preferencje ludzi w celu podjęcia wspólnej decyzji. Przykładowo, znacząca część teorii bada reguły wyboru pojedynczego zwycięzcy (np. systemy używane w wyborach prezydenckich). Teoria ta bada również reguły (protokoły/algorytmy) które mogą być używane do podejmowania decyzji publicznych w innych przypadkach: np., w przypadku wyboru komitetu, wyboru projektów które powinny być realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego, przyporządkowania uczniów/studentów do szkół w oparciu o ich preferencje, czy też do efektywnej alokacji zasobów.

Pełny opis:

Przedmiot będzie omawiał następujące zagadnienia:

1. Aksjomatyczna analiza metod wyboru pojedynczego zwycięzcy. Paradoksy, twierdzenia o niemożliwości, normatywne porównywanie metod wyborczych. Manipulacje systemów wyborczych i pojęcie zniekształcenia (ang., distortion). (4 wykłady)

2. Aksjomatyczna i algorytmiczna analiza metod wyboru komitetów. (3 wykłady)

3. Bezstronny wybór. (1 wykład)

4. Sprawiedliwy podział niepodzielnych obiektów. (2 wykłady)

5. Stabilne przyporządkowania (ang., stable matching). (1 wykład)

6. Protokoły wymiany nerek między pacjentami. (1 wykład)

7. Rynki przewidywań. (1 wykład)

8. Wprowadzenie do projektowania mechanizmów. (2 wykłady)

Literatura:

Wykład w większości będzie prowadzony w oparciu o następującą książkę:

Felix Brandt, Vincent Conitzer, Ulle Endriss, Jérôme Lang, Ariel D. Procaccia: Handbook of Computational Social Choice. Cambridge University Press 2016, ISBN 9781107446984

http://procaccia.info/papers/comsoc.pdf

Dodatkowo omawiać będziemy zagadnienia w oparciu o artykuły publikowane w tematycznych czasopismach..

Efekty uczenia się:

Wiedza

* Zna podstawowe pojecia i zagadnienia z zakresu teorii wyboru społecznego.

* Zna podstawowe reguły i algorytmy podejmowania decyzji.

* Zna metody analizy reguł podejmowania decyzji.

(K_W01, K_W02)

Umiejętności

* potrafi zaaplikować nowe techniki we własnej pracy badawczej (K_U01)

* potrafi korzystać z tekstów źródłowych i podręczników w języku angielskim (K_U14)

Kompetencje

* rozumie potrzebę systematycznego zapoznawania się z czasopismami naukowymi i popularnonaukowymi w celu poszerzania i pogłębiania wiedzy (K_K08).

* potrafi precyzyjnie formułować pytania, służące pogłębieniu własnego zrozumienia danego tematu lub odnalezieniu brakujących elementów rozumowania (K_K02).

Metody i kryteria oceniania:

Będzie 14 zadań domowych i krótki egzamin ustny.

Przedmiot można zaliczać w ramach studiów doktoranckich jako przedmiot "metodologiczny"; wówczas dodatkowym warunkiem zaliczenia jest rozwiązanie co najmniej jednego najtrudniejszego (ostatniego) zadania z jednej z serii prac domowych.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-03d50b88b (2024-02-19)