Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Reprezentacja wiedzy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-2M11RW
Kod Erasmus / ISCED: 11.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0612) Database and network design and administration Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Reprezentacja wiedzy
Jednostka: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Grupy: Przedmioty kierunkowe na studiach drugiego stopnia na kierunku bioinformatyka
Przedmioty monograficzne dla III - V roku informatyki
Przedmioty obieralne dla informatyki
Przedmioty obieralne na studiach drugiego stopnia na kierunku bioinformatyka
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

monograficzne

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu zaznajomienie studentów z pojęciową reprezentacją wiedzy. Zajęcia pokażą studentom w jaki sposób stosować metodologię baz wiedzy w przetwarzaniu języka naturalnego, integracji różniących się modeli danych dotyczących tych samych dziedzin oraz w konstruowaniu wyszukiwarek semantycznych. Omówione będą również zagadnienia wizualizacji wiedzy i wnioskowań opartych na bazach wiedzy.

Pełny opis:

Reprezentacja wiedzy w logice.

Filozoficzne podstawy reprezentacji wiedzy: kategorie ontologiczne, obiekty konkretne i abstrakcyjne.

Pojęcia i ich własności (nieostrość, odniesienie przedmiotowe, znaczenie), sądy, wnioskowania.

Mereologia,

Reprezentacja czasu i przestrzeni, nazw, przedmiotów, akcji, ról i bytów mentalnych.

Zasady reprezentacji wiedzy i sposoby reprezentacji: układy (frames), reguły, pojęcia. Różnice między reprezentacją wiedzy opartą o pojęcia a opartą o logikę lub reguły.

Reprezentacja wiedzy a semantyka języka naturalnego

Grafy pojęć

Formalna analiza pojęć: konteksty formalne, kraty pojęć, systemy implikacji

Języki reprezentacji wiedzy,

Ontologie, Sieci semantyczne

Sposoby reprezentacji ontologii

Bazy wiedzy: CYC, DBpedia i inne

Integracja modeli danych

Wyszukiwanie semantyczne

Inżynieria wiedzy

Wnioskowanie o sytuacjach i przekonaniach,

Rewizja przekonań.

Literatura:

- John F. Sowa (2000) Knowledge representation. Logical, Philosophical and Computational Foundations, Brooks/Cole.

- Dragan Gasević, Dragan Djurić, Vladan Devedzić (2009) Model Driven Engineering and Ontology Development, 2nd edition, Springer.

- K.K. Breitman, M.A. Casanova, W. Truszkowski (2007) Semantic Web: Concepts, Technologies and Applications, Springer

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. ma pogłębioną wiedzę z działów matematyki niezbędnych do reprezentacji wiedzy (język logiki pierwszego rzędu, teoria krat) (K_W01).

2. dobrze rozumie rolę i znaczenie konstrukcji wnioskowań formalnych w inżynierii wiedzy (K_W02).

3. ma wiedzę na temat narzędzi i środowisk reprezentacji wiedzy (K_W10).

4. zna metody konstruowania ontologii (K_W02).

5. ma podstawową wiedzę w zakresie podstawowych niezależnych od dziedziny kategorii ontologicznych (K_W02).

Umiejętności:

1. posiada umiejętność konstruowania modelu dziedziny na podstawie nieformalnej specyfikacji (K_U01).

2. analizuje pojęcia sformalizowane w wybranych systemach logicznych o znaczeniu informatycznym, tworzy w nich formalizacje zadanych pojęć (K_U10).

3. posiada pogłębioną umiejętność komunikacji z ekspertami nie posiadającymi wiedzy informatycznej (K_U11).

4. potrafi opisywać wybrane problemy informatyczne i ich rozwiązania w sposób zrozumiały dla nieinformatyka (K_U12).

Kompetencje:

1. zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia, w tym zdobywania wiedzy pozadziedzinowej (K_K01).

2. potrafi precyzyjnie formułować pytania, służące pogłębieniu własnego zrozumienia danego tematu, w szczególności w kontaktach z nieinformatykiem (K_K02).

3. potrafi prezentować zagadnienia informatyczne w kontaktach z nieinformatykiem (K_K06).

Metody i kryteria oceniania:

- obecność na zajęciach (ćwiczeniach i laboratoriach)

- zadania domowe programistyczne i teoretyczne

- egzamin pisemny

- egzamin ustny ze znajomości teorii z wykładu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Wasilewski
Prowadzący grup: Piotr Wasilewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-0cee12404 (2022-08-03)