Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teoria aukcji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-2M13TAU
Kod Erasmus / ISCED: 11.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0612) Database and network design and administration Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Teoria aukcji
Jednostka: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Grupy: Przedmioty obieralne dla informatyki
Przedmioty obieralne na studiach drugiego stopnia na kierunku bioinformatyka
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

monograficzne

Założenia (lista przedmiotów):

Wstęp do teorii gier 1000-135WTG
Złożoność obliczeniowa 1000-218bZO

Skrócony opis:

Aukcje stanowią szeroko stosowany mechanizm przydziału i wymiany zasobów, znajdujący zastosowanie zarówno w świecie rzeczywistym (np. aukcje internetowe) jak i w aplikacjach komputerowych (np. alokacja zasobów w systemach wieloagenowych czy rynki elektroniczne). Które aukcje są najlepsze z punktu widzenia sprzedającego, a które z punktu widzenia kupującego? Jakie znaczenie ma znajomość wartościowań innych kupujących? Na ile groźna jest zmowa? Czy trudno wyznaczyć zwycięzcę gdy kupuje się zestawy różnych ale powiązanych ze sobą przedmiotów i jakie jest znaczenie języka licytacji?

Celem przedmiotu jest przybliżenie podstawowych zagadnień i problemów dotyczących aukcji oraz pogłębienie zrozumienia tych problemów w oparciu o teorię gier i teorię złożoności obliczeniowej.

Pełny opis:

1.Aukcje jednoprzedmiotowe

a.Aukcje z wartościowaniem prywatnym: aukcje pierwszej i drugiej ceny, zasada równoważności zysków, efekty awersji do ryzyka, ograniczeń budżetu i asymetrii wartościowań

b.Teoria mechanizmów: zasada ujawniania, mechanizmy optymalne, mechanizm Vickereya-Clarka-Grovesa

c.Akcje z zależnymi wartościowaniami: aukcja angielska, ranking aukcji względem zysków, efekty asymetrii informacji, cen minimalnych i opłat za udział

d.Alokacje wydajne

e.Zmowy

f.Aukcje „wszyscy-płacą”

2.Aukcje wieloprzedmiotowe

a.Aukcje o cenach różnicujących, o cenach jednorodnych i aukcja Vickreya vs aukcje otwarte (angielska, holenderska i Ausubel)

b.Wydajność i równowagi w różnych formatach aukcji

c.Równoważność zysków dla aukcji wieloprzedmiotowych

d.Aukcje wielokrotne

e.Przedmioty nieidentyczne, zależne wartościowania

3.Aukcje kombinatoryczne: problem wyznaczania zwycięzcy, język licytacji i złożoność komunikacji, mechanizmy iteracyjne

Literatura:

Literatura podstawowa

V. Krishna, Auction theory

N. Nisan, T. Roughgarden, É. Tardos, V. Vazirani, Algorithmic game theory

Literatura uzupełniająca

P. Klemperer, Auctions: Theory and practice (http://www.paulklemperer.org/)

L. Ausubel, Auction Theory for the New Economy (http://www.bsos.umd.edu/econ/ausubel/auction-theory-new-economy.pdf)

M. Osborne, A. Rubinstein, A course in game theory (http://books.osborne.economics.utoronto.ca/)

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Zna podstawowe formaty aukcji

Rozumie wpływ niepełnej informacji, awersji do ryzyka, ograniczeń budżetu, asymetrii wartościowań, cen minimalnych oraz opłat za udział na różne formaty aukcji

Zna i rozumie zasadę ujawniania

Zna pojęcie mechanizmu optymalnego oraz mechanizm VCG

Zna i rozumie pojęcie równoważności zysków

Zna i rozumie pojęcie wydajności alokacji

Zna problem wyznaczania zwycięzcy oraz problem złożoności komunikacyjnej dla aukcji kombinatorycznych

Umiejętności:

Potrafi analizować aukcje pod względem równowag Nasha przy różnych założeniach dotyczących uczestników

Potrafi ocenić różne formaty aukcji z perspektywy sprzedającego oraz kupujących

Potrafi ocenić różne formaty aukcji pod kontem podatności na zmowy

Potrafi ocenić zwięzłość różnych języków i trudność wyznaczania wartości zestawów obiektów przy tych językach

Kompetencje:

Zna podstawowe problemy pojawiające się w kontekście aukcji i potrafi analizować aukcje pod ich kontem

Zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia, w tym zdobywania wiedzy pozadziedzinowej (K_K01)

Potrafi precyzyjnie formułować pytania, służące pogłębieniu własnego zrozumienia danego tematu (w szczególności w kontaktach z nieinformatykiem) lub odnalezieniu brakujących elementów rozumowania (K_K02)

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa na podstawie punktów z egzaminu pisemnego. W sesji poprawkowej obowiązują takie same zasady jak w pierwszym terminie.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Dziubiński
Prowadzący grup: Dorota Celińska-Kopczyńska, Marcin Dziubiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Dziubiński
Prowadzący grup: Dorota Celińska-Kopczyńska, Marcin Dziubiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)