Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Algorytmika sieci Petriego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-2M20ALP
Kod Erasmus / ISCED: 11.303 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0612) Database and network design and administration Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Algorytmika sieci Petriego
Jednostka: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Grupy: Przedmioty monograficzne dla III - V roku informatyki
Przedmioty obieralne dla informatyki
Przedmioty obieralne na studiach drugiego stopnia na kierunku bioinformatyka
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

monograficzne

Założenia (opisowo):

Zakładana jest znajomość algebry liniowej w zakresie przestrzeni i podprzestrzeni liniowych, rozwiązywania układów równań liniowych.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład dotyczy jednego z podstawowych modeli obliczeń: sieci Petriego (i prawie równoważnego modelu Vector Addition Systems with States - VASS) oraz jego ograniczeń i rozszerzeń. Zamierzam przedstawić ciekawe matematycznie konstrukcje algorytmiczne i dolne granice złożoności. Skupię się na jednym z centralnych problemów: problemie osiągalności, przy czym nie będzie on jedynym tematem. Głównym celem przedmiotu jest przedstawienie aktualnego stanu badań w dziedzinie z naciskiem na najciekawsze konstrukcje używające oryginalnych matematycznie narzędzi.

Pełny opis:

Plan przedmiotu będzie wyborem z następujących tematów, liczba wykładów

orientacyjna. Być może wykład zostanie wzbogacone o dodatkowe, ciekawe

wyniki.

1. Automaty z jednym licznikiem – problemy osiągalności, ograniczonej osiągalności i uniwersalności (2-3 wykłady)

2. Problemy ograniczoności i pokrywalności w VASSach (2 wykłady)

3. Lemat Steinitza i Z-VASSy (1 wykład)

4. Zbiory semiliniowe i dwuwymiarowe VASSy (2 wykłady)

5. Rozstrzygalność problemu osiągalności w VASSach (2 wykłady)

6. Niskowymiarowe VASSy (2 wykłady)

7. ExpSpace-trudność i Tower-trudność problemu osiągalności (2 wykłady)

8. Automaty z licznikiem i stosem (1 wykład)

9. Rozgłęzione VASSy – BVASSy (1 wykład)

10. Problem separowalności w podklasach VASSów (2 wykłady)

Literatura:

- J. Esparza: Decidability and Complexity of Petri Net Problems - An Introduction.1996

- M. Blondin, A. Finkel, S. Goller, C. Haase, P. McKenzie, Reachability in Two-Dimensional Vector Addition Systems with States Is PSPACE-Complete, 2014

- J. Leroux, G. Sutre, P. Totzke, On the Coverability Problem for Pushdown Vector Addition Systems in One Dimension, 2015

- inne współczesne artykuły naukowe dotyczące ostatnich osiągnięć związanych z sieciami Petri.

Efekty uczenia się:

Studenci poznają techniki projektowania i analizy asynchronicznych systemów współbieżnych. Umieją stosować metody matematyczne do analizy systemów (K_W02,K_U01). Mają wiedzę dotyczącą złożoności obliczeniowej oraz kombinatorycznej różnorodności problemów osiągalności w sieciach Petri.

Metody i kryteria oceniania:

W zależności od liczby studentów: końcowy egzamin ustny lub pisemny. W trakcie przedmiotu dostępne będą zadania z gwiazdką, których rozwiązanie może pozytywnie wpłynąć na ocenę końcową. W tym roku odbędzie się egzamin ustny, który będzie dotyczył głównie teoretycznych zagadnień poruszanych na wykładzie.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-931e56a2a (2022-09-30)