Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zaawansowane bazy danych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-2N09ZBD
Kod Erasmus / ISCED: 11.303 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0612) Database and network design and administration Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zaawansowane bazy danych
Jednostka: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Grupy: Przedmioty monograficzne dla III - V roku informatyki
Przedmioty obieralne dla informatyki
Przedmioty obieralne na studiach drugiego stopnia na kierunku bioinformatyka
Przedmioty obieralne stałe dla informatyki
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

monograficzne

Skrócony opis:

Przedmiot będzie poświęcony rozmaitym zagadnieniom bazodanowym, które nie zmieściły się w kursie podstawowym z baz danych. Co więcej, problematyka baz danych jest tak obszerna, że nie zmieściłaby się w żadnym kursie podstawowym. Tematami wykładów będzie strojenie baz danych, odwzorowanie obiektowo-relacyjne, kolumnowe bazy danych, słownikowe bazy danych, zaawansowane programowanie składowane na serwerach baz danych, bazy danych XML, rozproszone bazy danych, paradygmat obliczeniowy Map-Reduce oraz polski wynalazek czyli język zapytań SBQL i podejście stosowe do języków zapytań przyjęte jako punkt wyjściowy dla nowego standardu obiektowych baz danych pod auspicjami OMG.

Pełny opis:

Przedmiot będzie poświęcony rozmaitym zagadnieniom bazodanowym, które nie zmieściły się w kursie podstawowym z baz danych. Co więcej, problematyka baz danych jest tak obszerna, że nie zmieściłaby się w żadnym kursie podstawowym. Tematami wykładów będzie strojenie baz danych, odwzorowanie obiektowo-relacyjne, kolumnowe bazy danych (np. MonetDB i X100), słownikowe bazy danych (np. Berkeley DB), zaawansowane programowanie składowane na serwerach baz danych, bazy danych XML, rozproszone bazy danych, paradygmat obliczeniowy Map-Reduce oraz polski wynalazek czyli język zapytań SBQL i podejście stosowe do języków zapytań przyjęte jako punkt wyjściowy dla nowego standardu obiektowych baz danych pod auspicjami OMG.

Na wykładach zostanie przedstawiony materiał teoretyczny, zaś ćwiczenia będą bardzo praktyczne.

Zagadnień jest jak widać bardzo dużo, dlatego ćwiczenia będą prowadzone w dość nietypowy sposób w formie szwedzkiego bufetu. Każda grupa ćwiczeniowa będzie miała określony (zazwyczaj rozłączny) zbiór tematów i zadań zaliczeniowych. Studenci mogą (i są do tego zachęcani) komutować między grupami ćwiczeniowymi i zajmować się interesującymi ich zagadnieniami. Zaliczenie ćwiczeń wymaga rozwiązania liczby zadań równej liczbie zadań oferowanych w jednej grupie. Każde zadanie można jednak rozwiązywać w innej grupie.

Literatura:

1. Jeffrey Ullman, Jennifer Widom.First course in database systems, Third edition, Prentice Hall, 2007

2. Hector Garcia-Molina, Jeffrey Ullman, Jennifer Widom, Systemy baz danych. Pełny wyklad, WNT, 2006.

3. Dennis Shasha, Philippe Bonnet, Database Tuning: Principles, Experiments, and Troubleshooting Techniques, Morgan Kaufman, 2002.

Efekty uczenia się:

Wiedza

1. Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie składni i semantyki języka zapytań pierwszego rzędu (K_W01, K_W02).

2. Zna wszystkie własności algebry relacji (K_W01, K_W02).

3. Ma pełną wiedzę w zakresie teorii zależności funkcyjnych i postaci normalnych (K_W01, K_W02).

4. Zna wiekszość własności języka zapytań SQL (K_W01, K_W02).

5. Ma szeroką wiedzę na temat zasad projektowania baz danych (K_W01, K_W02).

6. Dobrze rozumie rolę i znaczenie transakcji w bazach danych (K_W01, K_W02).

Umiejętności

1. Potrafi formułować skomplikowane zapytania SQL (K_U09).

2. Potrafi pisać programy składowanie i wyzwalacze w co najmniej jednym języku programowania składowanego. (K_U09).

3. Potrafi rozpoznać anomalie w projekcie bazy danych i doprowadzić ją do odpowiedniej postaci normalnej (K_U10).

4. Potrafi zaprojektować i zaimplementować relacyjną bazę danych

(K_U10).

5. Ma zaawansowane umiejętności w zakresie strojenia relacyjnych baz danych (K_U10).

Kompetencje

1. Zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia, w tym zdobywania wiedzy pozadziedzinowej (K_K01).

2. Potrafi precyzyjnie formułować pytania, służące pogłębieniu własnego zrozumienia danego tematu lub odnalezieniu brakujących elementów rozumowania (K_K02).

Metody i kryteria oceniania:

Znajdują się w informacjach dotyczących cyklu 2020Z

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Stencel
Prowadzący grup: Krzysztof Stencel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Stencel
Prowadzący grup: Krzysztof Stencel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-931e56a2a (2022-09-30)