Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chemia morza i regionów polarnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-CHMRPOL-OG
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Chemia morza i regionów polarnych
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Przedmioty do wyboru/specjalizacyjne na kierunku MSOŚ oferowane przez Wydział Chemii
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie ścisłe
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Chemii
Strona przedmiotu: https://kampus.come.uw.edu.pl/course/view.php?id=4528
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Wykład ogólnouniwersytecki przeznaczony dla zainteresowanych niespecjalistów.

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Interdyscyplinarny wykład dla szerokiego grona odbiorców stanowiący wstęp do oceanologii ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień chemicznych i specyfiki regionów polarnych. Przyrodnicy, humaniści, żeglarze i wszyscy zainteresowani morzem niespecjaliści, którym nie są obojętne problemy środowiska, mile widziani.

Pełny opis:

Wykład składa się z 8-miu spotkań tematycznych i zaliczenia końcowego. Program przewiduje omówienie następujących zagadnień:

1. “Morze informacji o morzu” –wstęp, rys historyczny, omówieniem podstawowych pojęć i usystematyzowanie wiedzy, informacje o wybranych źródłach i literaturze przedmiotu

2. “Tuż za progiem” –o Bałtyku słów kilka

3. “Chemia morza” –systematyczne wprowadzenie do dziedziny

4. “Morze chemii” –współczesne wyzwania w ochronie środowiska morskiego, POPs, koncepcje zrównoważonego rozwoju

5. “Mikroplastik w środowisku morskim” –złożony i interdyscyplinarny problem badawczy

6. “Ciepłe myśli o zimnych wodach” –Arktyka i Antarktyka jako bezcenne obszary badawcze, różnice, podobieństwa, wyzwania, przyszłość

7. „Od teorii do praktyki” –metodyka badań oceanicznych, przegląd wykorzystywanego sprzętu i aparatury, wybrane ośrodki naukowo-badawcze

8. “Z osobistej perspektywy” -ciekawostki na koniec

9. Egzamin i/lub prezentacja i dyskusja prac studenckich

Literatura:

Lista aktualnych źródeł zostanie podana na pierwszym wykładzie.

Efekty uczenia się:

-poszerzenie wiedzy z zakresu oceanologii, w szczególności chemii morza

-zwrócenie uwagi na aktualne problemy ochrony środowisk morskich

-zrozumienie specyfiki regionów polarnych (ich środowiska, historii odkryć i badań)

-zainspirowanie do dalszego poszerzania wiedzy i ewentualnego zaangażowania się w projekty na rzecz morza

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu odbywa się na podstawie krótkiego testu jednokrotnego wyboru i opracowania (w formie 5-minutowej prezentacji) oraz przedyskutowania aktualnego artykułu naukowego związanego z treścią wykładu i zainteresowaniami słuchacza.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 20 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Dąbrowska
Prowadzący grup: Agnieszka Dąbrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 20 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Dąbrowska
Prowadzący grup: Agnieszka Dąbrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)