Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy chemii związków naturalnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-PCZN-OG
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Podstawy chemii związków naturalnych
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Przedmioty do wyboru/specjalizacyjne na kierunku MSOŚ oferowane przez Wydział Chemii
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie ścisłe
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Chemii
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Skrócony opis:

Wykład pomyślany jest jako wprowadzenie do chemii organicznej niskocząsteczkowych związków naturalnych na poziomie akademickim. Omawia występowanie, rolę i właściwości głównych grup metabolitów pierwotnych i wtórnych. Słuchacze zapoznani zostaną także z elementami ekochemii związków organicznych i współczesnymi poglądami na rolę chemicznej wymiany informacji w przyrodzie.

Pełny opis:

Wykład adresowany jest do tych słuchaczy, którzy pragną zapoznać się z elementami chemii niskocząsteczkowych związków naturalnych w jej współczesnym ujęciu. Wykładem objęte będą elementarne zagadnienia pierwotnego i wtórnego metabolizmu roślinnego. Poszczególne istotne grupy pochodnych: węglowodany, aminokwasy, kwasy tłuszczowe i prostaglandyny, terpenoidy, alkaloidy oraz związki fenolowe, będą systematycznie omówione. Poruszone będą również w ujęciu elementarnym zagadnienia współczesnej neurochemii, toksykologii oraz chemii ekosystemów, a także problemy związane ze wzajemnymi oddziaływaniami chemicznymi i współzależnościami wśród organizmów żywych. Między innymi omówiona zostanie symbioza i antybioza oraz mechanizmy i kanały wymiany informacji chemicznej (związki sygnałowe, feromony, zapachy i aromaty).

Literatura:

1. D.H.R. Barton, Ed., "Comprehensive Natural Products Chemistry", Pergamon, 1999

2. U. Wrzeciono, L. Zaprutko, „Chemia Związków Naturalnych. Zagadnienia wybrane”, Wydawnictwo Akademii Medycznej w Poznaniu, 2001.

3. I. Siemion, „Biostereochemia”, PWN, 1985

4. S. Kohlmünzer, „Farmakognozja”, PZWL, Warszawa 2000

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu kształcenia objętego tym wykładem student powinien orientować się we współczesnej chemii związków naturalnych, w tym szczególnie:

posiąść wiedzę w zakresie:

•ogólnego opisu podstawowych szlaków metabolicznych

•rozpoznania kluczowych związków pośrednich odpowiedzialnych za procesy przenoszenia energii i procesy redox

•wyjaśnienia współzależności pomiędzy różnymi szlakami metabolicznymi

nabyć umiejętności w zakresie:

•logicznego powiązania genezy i przemian pochodnych z różnych klas związków naturalnych

•samodzielnego przewidywania możliwych konsekwencji biochemicznych i farmakologicznych istnienia wybranych grup funkcyjnych

•dostrzegania roli i zagrożeń z pojawiania się niektórych metabolitów wtórnych w środowisku naturalnym

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę w formie osobistej lub zdalnej

Praktyki zawodowe:

Nie są przewidywane

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Czarnocki
Prowadzący grup: Zbigniew Czarnocki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Czarnocki
Prowadzący grup: Zbigniew Czarnocki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)