Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ceramika i inżynieria surowców skalnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-OCSS4CW
Kod Erasmus / ISCED: 07.304 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0532) Nauki o ziemi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Ceramika i inżynieria surowców skalnych
Jednostka: Wydział Geologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe na IV r. studiów I st. na kierunku geologia stosowana na specjalizacji ISM
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Wykłady i ćwiczenia mają na celu zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami technologii surowców ceramicznych oraz procesami technologicznymi stosowanymi w produkcji niektórych materiałów i wyrobów nieorganicznych, uzyskiwanych z surowców skalnych - główne operacje przeróbcze: wzbogacanie i uszlachetnianie mechaniczne i hydrauliczne, formowanie mechaniczne produktów, suszenie, rozdrabnianie i mielenie, procesy przeróbki termicznej.

Pełny opis:

Celem wykładu jest przekazanie słuchaczom informacji rozszerzających ich wiedzę z mineralogii, petrografii i geologii złóż o zagadnienia aplikacyjne, obejmujące charakterystykę stosowanych procesów technologicznych, od najprostszych polegających na uszlachetnianiu i wzbogacaniu kopalin, po głęboką przeróbkę surowców skalnych.

Program ćwiczeń obejmuje praktyczne wykonanie wybranych procesów technologicznych – głównie ceramicznych oraz procesów wzbogacania niektórych surowców skalnych, a także oznaczania parametrów jakościowych przetwarzanych kopalin i uzyskanych z nich produktów, w zakresie uwarunkowanym możliwościami posiadanego przez Wydział sprzętu doświadczalnego. Cześć ćwiczeń realizowana jest w formie wizytacji wybranych zakładów przemysłowych, zajmujących się przeróbką surowców mineralnych lub produkcją wyrobów w oparciu o technologie prezentowane na wykładach. Studenci zapoznają się w nich z procesami technologicznymi oraz stosowanymi maszynami i urządzeniami. W ramach możliwości zwiedza się także instytuty czy placówki badawcze pracujące na potrzeby zakładów tych branż.

Literatura:

Bolewski A., Budkiewicz M., Wyszomirski P., Surowce ceramiczne, Wyd. Geol., Warszawa,1991, 397.

Wyszomirski P., Galos K., Surowce mineralne i chemiczne przemysłu ceramicznego, Wyd. AGH, Kraków, 2007, 283.

Flis B., Wyszyńska A., Zarys technologii ceramiki, Wyd. Szk. i Pedagog., 1984, Warszawa, 512.

Kościówko H., Wyrwicki R., (red.) Metodyka badań kopalin ilastych, Wyd. PIG. Warszawa,1996.

Maślankiewicz K., Szymański A., Mineralogia stosowana, Wyd. Geol. Warszawa.1976, 464.

Szymański A., Mineralogia techniczna. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 1997, 459.

Surowce mineralne świata (seria wydawnicza), Wyd. Geol., Warszawa.

Efekty uczenia się:

Po opanowaniu wiadomości przekazywanych w ramach przedmiotu student:

określa właściwości fizyczne i chemiczne kopalin;

określa metody uszlachetniania i wzbogacania kopalin niezbędne dla osiągnięcia parametrów jakościowych produktu finalnego;

określa procedury technologiczne stosowane przy eksploatacji i przeróbce kamieni budowlanych i drogowych;

określa procedury technologiczne stosowane przy przeróbce surowców okruchowych;

określa procedury technologiczne stosowane przy przeróbce surowców ceramicznych;

opanowuje praktycznie procedury technologiczne surowców ilastych.

KRK dla kierunku Geologia stosowana

K_W01 - dostrzega wielorakie związki między składowymi środowiska przyrodniczego

K_W02 - zna problemy i metody badawcze z dziedziny nauk przyrodniczych

K_W03 – zna proste i zaawansowane instrumentalne metody analityczne stosowane w badaniach skał, minerałów i substancji pochodzenia organicznego, chemizmu i dynamiki wód i innych elementów środowiska przyrodniczego

K_W07 - zna narzędzia zarządzania w geologii

K_W08 - rozróżnia narzędzia i procedury prawno – administracyjne i ekonomiczno - finansowe w geologii stosowanej

K_W11 – rozumie miejsce polityki resortowej i zasad zrównoważonego rozwoju w życiu społeczno – gospodarczym

K_W12 - zna modele opisujące środowisko geologiczne

K_W13 - interpretuje międzynarodowy wymiar geologii stosowanej

K_W14 - zna zasady korzystania z zasobów naturalnych (złóż surowców mineralnych, wody, powietrza, biologicznych, itp.)

K_U01 – wykonuje i opisuje proste zadanie badawcze indywidualnie i zespołowo

K_U02 – dobiera właściwą metodologię do rozwiązania problemu badawczego lub projektowego

K_U06 - wykorzystuje modele środowiskowe do interpretacji zmian zachodzących w przyrodzie ożywionej i nieożywionej

K_U09 - sporządza proste raporty oraz wytyczne do ekspertyz na podstawie zebranych danych

K_K01 - skutecznie komunikuje się w mowie i na piśmie ze społeczeństwem i specjalistami z różnych dziedzin w zakresie geoinżynierii

K_K02 - docenia rolę edukacji praktycznej, ekologicznej i zdrowotnej

K_K03 - doskonali swoje umiejętności zawodowe

K_K09 – rozumie potrzeby poszukiwania nowych technologii

K_K12 - dba o rzetelność i wiarygodność swojej pracy

Metody i kryteria oceniania:

Test pisemny – ocena pozytywna po uzyskaniu min. 50% punktów za prawidłowe odpowiedzi oraz zaliczenie ćwiczeń. Alternatywną metodą zaliczenia części wykładowej jest przygotowanie prezentacji na zadany przez prowadzącego temat.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Domańska-Siuda
Prowadzący grup: Justyna Domańska-Siuda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Brak protokołu
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 7 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 7 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Domańska-Siuda
Prowadzący grup: Anna Czarnecka-Skwarek, Justyna Domańska-Siuda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Brak protokołu
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)