Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Geologia regionalna Polski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-OGRP3W Kod Erasmus / ISCED: 07.303 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Geologia regionalna Polski
Jednostka: Wydział Geologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe na III r. studiów I st. na kierunku geologia stosowana na specjalizacji GKG
Przedmioty obowiązkowe na III r. studiów I st. na kierunku geologia stosowana na specjalizacji GS
Przedmioty obowiązkowe na III r. studiów I st. na kierunku geologia stosowana na specjalizacji ISM
Przedmioty obowiązkowe na III roku studiów pierwszego stopnia na kierunku geologia
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student zna podstawy geologii. Konieczna jest podstawowa wiedza o analizie strukturalnej, kartografii geologicznej, tektonice płyt litosfery oraz wiadomości uzyskane na kursach terenowych.

Skrócony opis:

Definicje i klasyfikacja jednostek tektonicznych służących hierarchizacji podziału regionalnego. Umiejscowienie wydzielanych na obszarze Polski jednostek tektonicznych na tle geologii Europy. Zhierarchizowany podział Polski na jednostki tektoniczne i systematyczne ich omówienie.

Pełny opis:

Wykład:

Budowa litosfery, geneza, definicje i klasyfikacja występujących w jej obrębie jednostek tektonicznych wysokiego rzędu (płyty litosferyczne, platformy, młode pasma orogeniczne). Ewolucja geotektoniczna tych jednostek. Zasady wydzielania jednostek tektonicznych niższego rzędu. Podział Polski na jednostki tektoniczne na tle mapy geologicznej Polski w skali 1:1000000 w dwóch cięciach: bez utworów kenozoiku z wyjątkiem Karpat i ich przedgórza oraz bez pokrywy permsko-mezozoicznej. W części systematycznej omawiane są jednostki tektoniczne niższego rzędu na obszarze Polski, wyodrębnione na prekambryjskiej platformie wschodnioeuropejskiej, paleozoicznej platformie zachodnioeuropejskiej i w alpidach. Przedstawione są uwarunkowania geologiczne złóż surowców występujących w tych jednostkach. Dyskutowana jest rola i rozwój transeuropejskiego szwu tektonicznego. Jako przykład orogenu kolizyjnego omawiane są Karpaty wraz z zapadliskiem przedkarpackim, w nawiązaniu do wcześniej omówionych orogenów prekambryjskich i paleozoicznych, budujących cokoły platform prekambryjskiej i paleozoicznej. Przy omawianiu wszystkich struktur dyskutowana jest ich geneza i zakres zgodności z modelami geotektonicznymi.

Literatura:

KSIĄŻKIEWICZ M. et al. 1965. Zarys Geologii Polski. Wydawnictwa Geologiczne. Warszawa.

SOKOŁOWSKI J. 1990. Geologia regionalna i złożowa Polski. Wydawnictwa Geologiczne. Warszawa.

STUPNICKA E. 2007. Geologia regionalna Polski. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa.

BOILLOT G. 1981. Geology of the continental margins. Longman. London – New York. [tłumaczenie wersji oryg. Géologie des marges continentales. Masson. Paris, 1978].

WINDLEY B.F. 1995. The evolving continents. John Wiley & Sons, Ltd. England.

Efekty uczenia się:

Wykład:

Student poznaje zasady regionalizacji struktur geologicznych/tektonicznych i modeli rekonstruujących ich ewolucję geotektoniczną, szczególnie w nawiązaniu do tektoniki płyt. Na tej podstawie lepiej rozumie zróżnicowaną budowę geologiczną Polski. Nabywa wiedzę konieczną dla kontynuowania studiów II stopnia (magisterskich) prawie na wszystkich specjalnościach w zakresie dyscypliny naukowej geologia oraz studiach przyrodniczych (geografia, geofizyka, ochrona i inżynieria środowiska). W przypadku skończenia studiów I stopnia posiadane wiadomości są bardzo przydatne przy podejmowaniu pracy w administracji terenowej (geologia, hydrogeologia, zasoby naturalne, ochrona środowiska, planowanie przestrzenne).

K_W06 - rozumie i umie objaśnić zróżnicowaną budowę geologiczną Polski

K_W07 - rozumie i umie objaśnić zróżnicowaną budowę geologiczną Polski

K_W07 - zna budowę i historię geologiczną najważniejszych obszarów górskich w Polsce, zna podstawowe surowce skalne eksploatowane w tych regionach, poznaje ich przeróbkę i zastosowania

K_W09 - zna podstawy teorii zniszczenia i różne style tektoniczne

K_W10 - zna teoretyczne podstawy zjawisk orogenicznych

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin: rozwiązanie testu sprawdzającego umiejętność czytania map i przekrojów geologicznych, zasad regionalizacji tektonicznej, znajomość jednostek geologicznych wydzielanych w Polsce.

W ROKU AKAD. 2019/2020, ZE WZGLĘDU NA COVID-19 KRYTERIA OCENIANIA I ZALICZANIA USTALA PROWADZĄCY ZAJ ĘCIA. PODAJE JE DO WIADOMOŚCI STUDENTÓW NA MIN. 10 DNI PRZED TERMINEM ZALICZENIA.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 55 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ireneusz Walaszczyk
Prowadzący grup: Ireneusz Walaszczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ireneusz Walaszczyk
Prowadzący grup: Ireneusz Walaszczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.