Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wiertnictwo z elementami górnictwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-OWEGR3CW Kod Erasmus / ISCED: 07.303 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Wiertnictwo z elementami górnictwa
Jednostka: Wydział Geologii
Grupy: Przedmioty do wyboru na III roku studiów pierwszego stopnia na kierunku geologia
Przedmioty obowiązkowe na III r. studiów I st. na kierunku geologia stosowana na specjalizacji GKG
Przedmioty obowiązkowe na III r. studiów I st. na kierunku geologia stosowana na specjalizacji GS
Przedmioty obowiązkowe na III r. studiów I st. na kierunku geologia stosowana na specjalizacji ISM
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Wiertnictwo jako dział wiedzy technicznej zajmuje się całokształtem zagadnień związanych z wykonywaniem otworów wiertniczych w skorupie ziemskiej dla geologicznych i górniczych celów badawczych, złożowych, hydrogeologicznych, geologiczno-inżynierskich, a także otworów technicznych dla różnych celów gospodarczych. Wykład obejmuje omówienie zagadnień związanych z metodyką wykonywania robót wiertniczych dla celów geologicznych i eksploatacyjnych. Prezentowana jest charakterystyka techniczna i przeznaczenie różnych typów wiertnic oraz technologia prowadzenia robót wiertniczych różnymi metodami.

Pełny opis:

Przedmiot obejmuje następujące zagadnienia:

1) Cel i zakres stosowania i możliwości technik wiertniczych

2) Wiercenia ręczne;

3) Wiercenia udarowe;

4) Konstrukcja otworu wiertniczego

5) Cementacja rur okładzinowych

6) Płuczka wiertnicza

7) Charakterystyka metod wiertniczych stosowanych do wgłębnego rozpoznania budowy geologicznej:

a. wiercenia małośrednicowe;

b. wiercenia normalnośrednicowe;

c. wiercenia wielkośrednicowe.

8) Eksploatacja otworowa.

Literatura:

Osiecki, J. (red.) 1985. Wiertnictwo i udostępnianie złóż (cz. 1, 2). Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa.

Szostak. L., Wiertnictwo, Wyd. Geol. Warszawa, 1989, 616.

Wojnar K., Wiertnictwo, wyd. AGH Kraków, 1997, 631.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

– zna zakres stosowania i możliwości technik wiertniczych

– zna zakres założeń geologiczno-technicznych do wykonania projektu otworu wiertniczego

– potrafi wykonać projekt geologiczno-techniczny otworu wiertniczego.

K_U22 – rozpoznaje różne rodzaje sprzętu wiertniczego, ich przeznaczenie i sposób wykorzystania; określa przydatność różnych typów technologii wiertniczych do rozwiązywania zadań geologicznych; określa warunki geologiczno-techniczne do projektu wykonywania otworów wiertniczych; kontroluje formalne i merytoryczne wykonanie otworu wiertniczego

K_K03 – realizując geologiczne zadania badawcze umie zidentyfikować problemy i zaproponować sposoby ich rozwiązania

K_K06 – zna zasady najprostszego i najefektywniejszego osiągania zamierzonych celów przy wykonywaniu prac geologicznych

K_K07 – zna zasady ekonomicznego wykorzystania złóż z uwzględnieniem ochrony środowiska

K_K09 – rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

Metody i kryteria oceniania:

Końcowe zaliczenia pisemne na ćwiczeniach i wykładzie. Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie dwóch pozytywnych ocen z ćwiczeń i wykładu. Końcowa ocena jest średnią arytmetyczną dwóch ocen pozytywnych z ćwiczeń i wykładu. Na ćwiczeniach dopuszcza się nieobecność na dwóch zajęciach.

W ROKU AKAD. 2019/2020, ZE WZGLĘDU NA COVID-19 KRYTERIA OCENIANIA I ZALICZANIA USTALA PROWADZĄCY ZAJ ĘCIA. PODAJE JE DO WIADOMOŚCI STUDENTÓW NA MIN. 10 DNI PRZED TERMINEM ZALICZENIA.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 52 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 52 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Poszytek
Prowadzący grup: Agnieszka Marcinowska, Anna Poszytek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Brak protokołu
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Poszytek
Prowadzący grup: Anna Czarnecka-Skwarek, Anna Poszytek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Brak protokołu
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.