Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Surowce mineralne oceanu światowego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-WSMO201
Kod Erasmus / ISCED: 07.302 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0532) Nauki o ziemi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Surowce mineralne oceanu światowego
Jednostka: Wydział Geologii
Grupy: Przedmiot do wyboru na I i II roku studiów II stopnia
Przedmioty do wyboru na II - III roku studiów pierwszego stopnia na kierunku geologia poszukiwawcza
Przedmioty do wyboru na II, III i IV roku studiów I-go stopnia na kierunku geologia stosowana
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Studenci winni przypomnieć przed wykładem podstawowe wiadomości z zakresu szkoły średniej dotyczące geografii fizycznej, systematyki oceanów. Dobrze jeśli są po wykładach geologii morskiej, sedymentologii.

Skrócony opis:

Historia badań surowcowych w oceanach. Pojęcie i podział zasobów oceanicznych. Podstawy prawne wykorzystania kopalin. Współczesne metody badań dna oceanu i złóż kopalin. Geneza i geologia oceanów. Geneza i rozmieszczenie złóż kopalin: metalicznych (konkrecje polimetaliczne, polimetaliczne rudy siarczkowe i iły metalonośne, kobaltonośne naskorupienia manganowe, surowce rozsypiskowe); energetycznych (ropa naftowa i gaz ziemny, gazohydraty, węgiel kamienny); niemetalicznych (sole, fosforyty, kamienie szlachetne); surowce uzyskiwane z wody morskiej. Udział Polski w badaniach międzynarodowych. Złoża kopalin Morza Bałtyckiego.

Pełny opis:

Wykład wprowadza studentów w problematykę genezy i budowy oceanów, mechanizmów zachodzących w płaszczu Ziemi i litosferze odpowiedzialnych za dynamikę zmian położenia kontynentów, tworzenia się określonych form morfogenetycznych oceanów i procesów prowadzących to powstania nagrodzeń kopalin. Przedstawiona zostaje informacja o historii rozwoju badań geologicznych i surowcowych w oceanie oraz rozwoju technologii zagospodarowania morskich złóż kopalin. Studenci będą wiedzieli, że jedyna realna i dostępna ludzkości rezerwa surowcowa występuje w morzach i oceanach świata. Poznają pełen katalog utworów geologicznych z podziałem na obecnie wykorzystywane oraz surowce przyszłości. W trakcie wykładu prezentowane są informacje o genezie, rodzaju minerałów użytecznych tworzących złoża kopalin, ich geograficznej dystrybucji, wielkości zasobów oraz możliwościach technicznych zagospodarowania. Wykład ilustrowany jest licznymi materiałami zdjęciowymi i grafiką, ponadto studenci dostają na wykładzie „do ręki” próbki pobranych z oceanów skał : konkrecje Fe-Mn, rudy siarczkowe, iły metalonośne, surowce okruchowe i In. Studenci zapoznawani są z podstawami prawnymi działań państw i podmiotów gospodarczych z zakresu geologii i górnictwa. Po wysłuchaniu wykładów są w stanie rozumieć znaczenie zasobów oceanu w światowym rynku surowców mineralnych oraz niebezpieczeństwa dla ekosystemu morskiego związane z eksploatacją złóż kopalin.

Literatura:

Surowce mineralne oceanu światowego 1998, Depowski S., Kotliński R., Ruhle E., Szamałek K. Wyd. Naukowe Scholar

Geologia i surowce mineralne oceanów. Mizerski W.& Szamałek K. 2009 PWN Warszawa

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu cyklu wykładów student lepiej rozumie imperatywy działania ludzkości w najbliższych dekadach w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa surowcowego. Znają potencjalne zagrożenia związane z eksploatacją kopalin. Orientują się w układzie światowych zasobów morskich kopalin oraz wiodących państw eksploatujących te zasoby. Znają genezę kopalin, rodzaje minerałów użytecznych, genezę oceanów i ich budowę.

Metody i kryteria oceniania:

Sprawdzanie wiadomości przekazanych na wykładzie. Zaliczenie w formie pisemnej lub ustnej.

W ROKU AKAD. 2019/2020, ZE WZGLĘDU NA COVID-19 KRYTERIA OCENIANIA I ZALICZANIA USTALA PROWADZĄCY ZAJ ĘCIA. PODAJE JE DO WIADOMOŚCI STUDENTÓW NA MIN. 10 DNI PRZED TERMINEM ZALICZENIA.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Szamałek
Prowadzący grup: Krzysztof Szamałek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)