Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zrozumieć Ziemię

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-WZZW-OG Kod Erasmus / ISCED: 07.301 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Zrozumieć Ziemię
Jednostka: Wydział Geologii
Grupy: Przedmioty do wyboru/specjalizacyjne na kierunku MSOŚ oferowane przez Wydział Geologii
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie ścisłe
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Geologii
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Wiedza z zakresu geologii wyniesiona z lekcji geografii na poziomie szkoły średniej.

Skrócony opis:

Prezentacja najważniejszych procesów kształtujących oblicze Ziemi na tle historii geologicznej planety.

Pełny opis:

Wykład omawia najważniejsze procesy, jakie ukształtowały współczesną Ziemię. Prezentuje sposoby datowania skał i procesów oraz główne teorie, jakimi posługują się geolodzy przy odtwarzaniu dziejów Ziemi. Wskazuje podstawowe reguły czytania map geologicznych i graficznej prezentacji budowy geologicznej. Omawia budowę Ziemi, zwłaszcza jej zewnętrznej warstwy – skorupy ziemskiej. Prezentuje tektonikę płyt litosferycznych jako obowiązującą teorię tłumaczącą powstanie dzisiejszych oceanów i kontynentów, i wyjaśniającą podstawowe zagadnienia powstawania pasm górskich. Przedstawia różne typy skał oraz podstawowe sposoby ich klasyfikowania. Omawia procesy endo- i egzogeniczne prowadzące do powstawania różnorodnych skał. Prezentuje kopalne i współczesne środowiska powstawania skał wraz z podstawowymi formami krajobrazu pozwalającymi na rozróżnienie tych środowisk. Prezentuje metody określania wieku skał i zdarzeń, oraz ich ograniczenia i zakresy stosowalności. Prezentuje najważniejsze kamienie milowe w ewolucji świata organicznego Ziemi, wskazując na wpływ procesów fosylizacji w tworzeniu zapisu kopalnego. Omawia najważniejsze etapy rozwoju Ziemi przez ostatnie 500 milionów lat w ujęciu chronologicznym. Prezentuje podstawowe elementy budowy geologicznej Polski, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu budowy geologicznej na krajobraz.

Literatura:

van ANDEL T.H. 1997 (2001, 2011). Nowe spojrzenie na starą planetę. Wydawnictwo Naukowe PWN; Warszawa

STANLEY S.M. 2002. Historia Ziemi. Wydawnictwo Naukowe PWN; Warszawa.

OLLIER C. 1987. Tektonika a formy krajobrazu. Wydawnictwa Geologiczne; Warszawa

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

- rozumie podstawowe procesy kształtujące Ziemię;

- umie rozróżnić podstawowe minerały skałotwórcze i podstawowe typy skał;

- potrafi wyjaśnić rozmieszczenie zjawisk sejsmicznych i wulkanicznych na powierzchni Ziemi i odnieść je do przeszłości geologicznej;

- umie wymienić podstawowe grupy skamieniałości charakterystyczne dla poszczególnych epok geologicznych;

- zna najważniejsze etapy rozwoju Ziemi przez ostatnie 500 milionów lat;

- zna reguły pozwalające na czytanie map geologicznych;

- potrafi nazwać i rozróżnić podstawowe środowiska powstawania skał;

- zna podstawowe elementy budowy geologicznej Polski.

Metody i kryteria oceniania:

Pisemny test jednokrotnego wyboru.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Żylińska
Prowadzący grup: Anna Żylińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 35 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Żylińska
Prowadzący grup: Anna Żylińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.