Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Biochemia roślin

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1400-216BCHR
Kod Erasmus / ISCED: 13.604 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biochemia roślin
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: Przedmioty DOWOLNEGO WYBORU
Przedmioty KIERUNKOWE, BIOTECHNOLOGIA, I stopień
Przedmioty obieralne na studiach drugiego stopnia na kierunku bioinformatyka
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Wymagania (lista przedmiotów):

Biochemia 1400-113BCH

Założenia (opisowo):

Ćwiczenia przeznaczone dla studentów znających podstawy chemii organicznej i zasady pracy laboratoryjnej.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia laboratoryjne zapoznające z technikami wyodrębniania, rozdzielania, identyfikacji i analizy ilościowej pierwotnych i wtórnych metabolitów roślinnych (m.in. techniki ekstrakcyjne, różnorodne techniki chromatograficzne i spektralne) oraz metodami badania metabolizmu komórkowego in vitro i in vivo (otrzymywanie komórek, protoplastów, organelli komórkowych, izolowanie i badanie aktywności enzymów, zastosowanie znakowanych izotopowo prekursorów do śledzenia szlaków metabolicznych). Student samodzielnie wykonuje 4 ćwiczenia.

Pełny opis:

I. Badanie metabolizmu komórkowego: Włączanie [14CO2] do cukrów w izolowanych liściach fasoli, fenylo[14C]alaniny do kwasu cynamonowego, apigeniny i apiiny w izolowanych komórkach z liści pietruszki, [14C]octanu do lipidów w pędach lub protoplastach liści nagietka.

II. Badanie enzymów roślinnych: Izolowanie i badanie aktywności fosfolipazy D z liści kapusty włoskiej, oznaczanie aktywności glikozydaz w ekstraktach z tkanek roślinnych, amoniakoliazy fenyloalaninowej z koleoptyli jęczmienia, solubilizacja i rekonstytuowanie aktywności glukozylotransferazy UDPglukoza:sterole z frakcji mikrosomalnej bulw ziemniaka lub liści pomidora.

III. Metody otrzymywania i analizy metabolitów pierwotnych: Wyodrębnianie i charakterystyka amylozy i amylopektyny z bulw ziemniaka, pektyn z buraka cukrowego lub owoców cytryny, karotenoidów z korzenia marchwi lub owoców pomidora, tokoferoli, chinonów poliprenylowych lub steroli z liści fasoli lub rzepaku, galaktolipidów chloroplastowych z liści fasoli lub szpinaku. Identyfikacja składników oligo- lub polisacharydów roślinnych oraz kwasów tłuszczowych w acyloglicerolach.

IV. Metody otrzymywania i analizy metabolitów wtórnych: Otrzymywanie i charakterystyka kofeiny z liści herbaty lub kawy, nikotyny z liści tytoniu, glikoalkaloidów steroidowych z liści lub "kiełków" ziemniaka, barwników antocyjanowych z kwiatów bławatka, czarnej malwy lub liści czerwonej kapusty, apiiny z korzeni pietruszki, glikozydów kwasów triterpenowych z kwiatów nagietka lub słonecznika. Badanie struktury flawonoidów metodą analizy spektralnej.

Literatura:

Ćwiczenia z biochemii. Praca zbiorowa pod redakcją L. Kłyszejko-Stefanowicz. PWN, Warszawa, wydanie dowolne.

Berg J., Tymoczko J., Stryer L., Biochemia, PWN Warszawa, 2005.

Kączkowski J., Biochemia roślin, PWN Warszawa, wydanie dowolne.

Efekty uczenia się:

Biotechnologia

Wykazuje znajomość podstawowych technik i narzędzi wykorzystywanych w badaniach metabolitów roślinnych i rozumie znaczenie pracy doświadczalnej w biotechnologii oraz potrafi opisać znaczenie analiz molekularnych w badaniach biologicznych. (K_W04)

Ma wiedzę dotyczącą wykorzystania technicznych i technologicznych aspektów biotechnologii, zwłaszcza w zakresie otrzymywania i analizowania substancji roślinnych. (K_W05)

Rozumie zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. (K_W09)

Stosuje podstawowe techniki, właściwe dla biochemii roślin. (K_U01)

Przeprowadza proste zadania badawcze lub ekspertyzy pod okiem opiekuna. (K_U04)

Wykonuje w laboratorium proste pomiary fizycznochemiczne lub/i biologiczne oraz dokonuje obserwacji, oraz stosuje, na poziomie podstawowym, metody matematyczne do opisu zjawisk i analizy danych. (K_U05)

Wykazuje umiejętność poprawnego wnioskowania na podstawie danych z różnych źródeł. (K_U06)

Wykazuje umiejętność krytycznego opracowania wybranego problemu naukowego w formie pisemnego referatu, z poprawną dokumentacją. (K_U07)

Wykazuje umiejętność pozyskania i charakterystyki materiału roślinnego. (K_U08)

Wykazuje odpowiedzialność za własną pracę i powierzony sprzęt; wykazuje poszanowanie pracy własnej i innych. (K_K03)

Wykazuje zdolność do efektywnej pracy w zespole. (K_K04)

Rozumie potrzebę przekazywania społeczeństwu informacji o nowych osiągnięciach biotechnologii, zwłaszcza w zakresie biochemii roślin, i potrafi przekazać te informacje w sposób zrozumiały. (K_K06)

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia ćwiczeń:

Wykonanie wszystkich zadań laboratoryjnych przydzielonych przez prowadzących, przygotowanie pisemnych sprawozdań z wykonanych ćwiczeń (obejmujących opracowanie wyników eksperymentów i ich interpretację).

Warunki zaliczenia egzaminu:

Egzamin pisemny (opisowy, pytania otwarte). Do egzaminu mogą przystąpić jedynie studenci, którzy zaliczyli ćwiczenia. Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie co najmniej 50% punktów.

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 90 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Długosz, Anna Szakiel
Prowadzący grup: Marek Długosz, Monika Kamińska, Cezary Pączkowski, Anna Szakiel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-03d50b88b (2024-02-19)