Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Elementy statystycznej analizy danych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1400-217ESAD
Kod Erasmus / ISCED: 11.204 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Elementy statystycznej analizy danych
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, BIOLOGIA, I rok, II stopień
Przedmioty obowiązkowe, OCHRONA ŚRODOWISKA, I rok, II stopień
Strona przedmiotu: http://www.biol.uw.edu.pl/stat/
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przedmiot dla studentów 1 roku studiów II stopnia na kierunkach Ochrona Przyrody i Biologia na Wydziale Biologii.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z wykorzystaniem pakietu R w statystycznej analizie danych metodami najczęściej stosowanymi w naukach biologicznych i środowiskowych. Praktyczne ćwiczenia uzupełnione są niezbędnymi wyjaśnieniami teoretycznymi, dotyczącymi podstawowych pojęć statystycznych.

Pełny opis:

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z metodami statystycznej analizy danych najczęściej stosowanymi w naukach biologicznych i środowiskowych i ich stosowaniem za pomocą pakietu R. Praktyczne ćwiczenia uzupełnione są niezbędnymi wyjaśnieniami teoretycznymi dotyczącymi podstawowych pojęć statystycznych.

Zajęcia mają dostarczyć studentom umiejętności praktycznych, niezbędnych podczas opracowywania własnych wyników badań, jak również ułatwić rozumienie statystycznych opracowań wyników badań w artykułach naukowych.

Zajęcia obejmują m.in. takie zagadnienia jak: opis statystyczny, graficzna prezentacja danych, wnioskowanie statystyczne w zakresie porównań średnich, frakcji, korelacji, regresji liniowej; podstawowe układy doświadczalne i analiza wariancji.

W pierwszej części zajęć przewidziana jest nauka podstaw korzystania z pakietu R, a w dalszej części – wykonywanie analiz statystycznych przy jego pomocy.

Literatura:

Biecek P. 2008. Przewodnik po pakiecie R. Oficyna Wydawnicza GiS.

Walesiak M., Gatnar E. 2009. Statystyczna analiza danych z wykorzystaniem programu R. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Aczel A.D. 2006. Statystyka w zarządzaniu. Wydawnictwo Naukowe PWN

Dobosz M. 2001. Wspomagana komputerowo statystyczna analiza wyników badań. Akademicka Oficyna wydawnicza EXIT.

Koronacki J., Mielniczuk J. 2006. Statystyka dla studentów kierunków technicznych i przyrodniczych. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne.

Łomnicki A. 2003. Wprowadzenie do statystyki dla przyrodników. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Mądry W. 1998. Doświadczalnictwo. Doświadczenia czynnikowe. Wykłady i ćwiczenia. Fundacja ROZWÓJ SGGW.

Petrie A., Sabin C. 2006. Statystyka medyczna w zarysie. Wydawnictwo Lekarskie PZWL.

Watała C. 2002. Biostatystyka - wykorzystanie metod statystycznych w pracy badawczej w naukach biomedycznych. a-medica Press.

Wołek J. 2006. Wprowadzenie do statystyki dla biologów. Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków.

Shahbaba B. 2012. Biostatistics with R. An Introduction to Statistics Through Biological Data. Seria: Use R!. Springer.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

Zna zasady planowania badań oraz nowoczesne techniki zbierania danych (K_W06Os2, K_W02Bl2)

Ma wiedzę z zakresu wnioskowania statystycznego, zna i rozumie zasady metodologii nauk biologicznych (K_W07Os2)

Dostrzega konieczność stosowania zaawansowanych metod statystycznych do opisu zjawisk i analizy danych w studiowanej specjalności nauk biologicznych (K_W08BI2)

Zna specjalistyczne narzędzia bioinformatyczne, konieczne dla rozwiązywania problemów studiowanej specjalności nauk biologicznych (K_W09BI2)

UMIEJĘTNOŚCI

Stosuje adekwatne metody statystyczne oraz algorytmy i techniki informatyczne do opisu zjawisk i analizy danych biologicznych (K_U06BI2), Stosuje zaawansowane metody i narzędzia statystyczne do analizy danych empirycznych i opisu procesów przyrodniczych (K_U01Os2)

Potrafi zbierać i interpretować dane empiryczne (K_U10Os2)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Posiada nawyk korzystania z obiektywnych źródeł informacji naukowej (K_K09Os2)

Poszerza zainteresowania w kierunku nauk ścisłych (K_K03Os2)

Krytycznie analizuje informacje pojawiające się w środkach masowego przekazu i potrafi wykorzystać je w praktyce (K_K10BI2)

Potrafi przekazać społeczeństwu wiedzę o najnowszych osiągnięciach nauk przyrodniczych i wyjaśnić zasadność prowadzenia podstawowych badań naukowych (K_K03BI2)

Metody i kryteria oceniania:

Dwa krótkie sprawdziany pisemne z użyciem programu R i pisemny sprawdzian końcowy z użyciem programu R; zalicza 51% punktów ze wszystkich sprawdzianów łącznie.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Jabłońska
Prowadzący grup: Ewa Jabłońska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-03d50b88b (2024-02-19)