Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Molekularne podstawy chorób cywilizacyjnych i strategie terapii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1400-218MPChC Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Molekularne podstawy chorób cywilizacyjnych i strategie terapii
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: Przedmioty DOWOLNEGO WYBORU
Przedmioty specjalizacyjne, BIOTECHNOLOGIA, BIOTECHNOLOGIA MEDYCZNA, II stopień
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Podstawowa znajomość biochemii, immunologii i fizjologii kręgowców na poziomie studiów I stopnia na wydziałach o profilu biologicznym.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Choroby cywililacyjne stały się plagą XXI wieku.

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z molekularnymi mechanizmami odpowiedzialnymi rozwój tych chorób, oraz z najnowszymi metodami leczenia i profilaktyki.

Pełny opis:

Wykład ma za zadanie

- odpowiedzieć na pytanie jakie są molekularne podstawy rozwoju chorób cywilizacyjnych

- opisać objawy poszczególnych zespołów chorobowych

- przybliżyć aktualnie stosowane i możliwe potencjalne metody terapii

- przedstawić możliwe strategie profilaktyki

Na wykładzie szczególny nacisk położony zostanie na omówienie chorób wynikających z zaburzeń metabolizmu energetycznego (takich jak: otyłość, zespół metaboliczny, cukrzyca i choroby sercowo-naczyniowe) a także z zaburzeń równowagi układu immunologicznego (czego skutkiem są alergie i choroby autoimmunizacyjne). Omówione zostaną także choroby nowotworowe, choroby prionowe, choroby psychiczne i niepłodność.

Ćwiczenia bedą się odbywały metodą seminaryjną z elementami eksperymentalnymi wykonywanymi samodzielnie, w formie pokazowej lub dyskusji wyników badań. Część seminaryjna ma za zadanie pogłębić i ugruntować wiedzę wyniesioną z wykładów.

Literatura:

Ze względu na niezwykle dynamczyny rozwój wiedzy w obszarze chorób cywilizacyjnych literatura podawana jest na bieżąco przez prowadzących ćwiczenia i wykłady.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student :

WIEDZA

Ma pogłębioną wiedzę w obszarze chorób cywilizacyjnych. (S3_W01)

Wykazuje znajomość aktualnego stanu wiedzy o odkryciach i ich zastosowaniach w medycynie. (S3_W02)

Ma wiedzę dotyczącą wnioskowania statystycznego i testowania hipotez. (S3_W03)

Wykazuje znajomość zasad planowania badań i nowoczesnych technik zbierania danych. (S3_W04)

UMIEJĘTNOŚCI

Potrafi formułować i rozwiązywać problemy naukowe poprzez właściwy dobór źródeł i ich krytyczną ewaluację w świetle posiadanej wiedzy z zakresu chorób cywilizacyjnych. (S3_U01)

Tworzy pod kierunkiem opiekuna oraz samodzielnie właściwie udokumentowane opracowania. (S3_U02)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Jest gotowy do krytycznej oceny treści naukowych i popularnonaukowych dotyczących chorób cywilizacyjnych. (S3_K01)

Jest gotowy do prowadzenia zadań popularyzujących naukę. (S3_K02)

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia zaliczane są na podstawie obecności oraz udziału w proseminariach.

Egzamin jest testowy, test jednokrotnego wyboru.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Jarzyna
Prowadzący grup: Nadzieja Drela, Jakub Drożak, Agnieszka Girstun, Takao Ishikawa, Robert Jarzyna, Anna Kiersztan, Ewa Kozłowska, Piotr Kozłowski, Piotr Kozłowski, Joanna Trzcińska-Danielewicz, Katarzyna Winiarska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Jarzyna
Prowadzący grup: Nadzieja Drela, Jakub Drożak, Agnieszka Girstun, Takao Ishikawa, Robert Jarzyna, Anna Kiersztan, Ewa Kozłowska, Piotr Kozłowski, Piotr Kozłowski, Joanna Trzcińska-Danielewicz, Katarzyna Winiarska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.