Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Techniki izotopowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1400-225TIZOT Kod Erasmus / ISCED: 13.104 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Techniki izotopowe
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: Przedmioty DOWOLNEGO WYBORU
Przedmioty specjalizacyjne, OCHRONA ŚRODOWISKA, II stopień
Punkty ECTS i inne: 6.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest przybliżenie znaczenia promieniowania jonizującego dla ewolucji organizmów oraz pokazanie możliwości wykorzystania izotopów promieniotwórczych i energii atomowej do celów medycznych, przemysłowych, naukowych i wojskowych. Każdy student korzystający przy wykonywaniu pracy dyplomowej (licencjackiej i magisterskiej) z technik izotopowych jest zobowiązany w świetle obowiązującego prawa atomowego do poznanie zasad ochrony radiologicznej przed promieniowaniem jonizującym i norm postępowania przy pracy z izotopami. Wykłady i seminaria w ramach przedmiotu Techniki Izotopowe spełniają zasady kursu szkoleniowego wymaganego przez Państwową Agencję Atomistyki.

Skrócony opis:

Zagadnienia teoretyczne i praktyczne, w tym: podstawy oddziaływania promieniowania jonizującego z materią, sporządzanie instrukcji technologicznej pracy z izotopami promieniotwórczymi, sporządzanie zamówienia zakupu źródeł promieniotwórczych, wykorzystanie urządzeń służących do detekcji promieniowania, praktyczne zastosowanie izotopów w wybranych dziedzinach biologii, np. do znakowania szlaków metabolicznych, oznaczeń kwasów nukleinowych, oznaczeń aktywności enzymów i in., a także badania skażeń promieniotwórczych i postępowania z odpadami radioaktywnymi. Zastosowanie izotopów w medycynie, przemyśle, datowanie prób. Zasady ochrony radiologicznej w świetle prawa.

Pełny opis:

Wykład. Zagadnienia teoretyczne i praktyczne, w tym: podstawy oddziaływania promieniowania jonizującego z materią, sporządzanie instrukcji technologicznej pracy z izotopami promieniotwórczymi, sporządzanie zamówienia zakupu źródeł promieniotwórczych, zasada działania i wykorzystanie urządzeń służących do detekcji promieniowania, praktyczne zastosowanie izotopów w wybranych dziedzinach biologii, np. do znakowania szlaków metabolicznych, oznaczeń kwasów nukleinowych, oznaczeń aktywności enzymów i in. a także badania skażeń promieniotwórczych i postępowanie z odpadami radioaktywnymi. Symulacja postępowania w przypadku zdarzenia radiacyjnego.

Ćwiczenia. Budowa i działanie licznika Geigera-Mullera (wyznaczanie napięcia pracy detektora G-M, wpływ geometrii pomiaru oraz innych czynników na liczbę zliczeń. Zastosowanie neutronowej analiza aktywacyjnej w badaniach migracji ksenobiotyków w środowisku – planowanie i wykonanie doświadczeń, analiza danych. Budowa, działanie i zastosowanie analizatora beta dla próbek z ciekłym scyntylatorem, dozowanie próbek znakowanych izotopowo, określenie wpływu interferentów w próbce na wynik analityczny. Zasada działania, budowa i obsługa spektrometrów promieniowania gamma z kryształami NaI oraz HPGe, analiza i interpretacja widma, przygotowanie próbek do pomiaru, analiza prób środowiskowych (gleba, liście, nawozy sztuczne), ilościowe oznaczanie 137Cs. Biomonitoring radiologiczny; wykorzystanie detekcji G-M i spektrometrii promieniowania do oceny skażenia materiału biologicznego. Nukleonika: zajęcia seminaryjne, podsumowanie zajęć.

Literatura:

Energia jądrowa i promieniotwórczość, Andrzej A. Czerwiński; Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro, 1998

Promienie niezgody, Paweł ŁukaszUrba, Michał Adam Bazałą, Robert Tomasz Kuthan, UW, Koło Naukowe Radiobiologii, 2003

Promieniowanie jonizujące i środowisko; Aleksandra Skłodowska, Bożena Gostkowska, Wyd. naukowe SCHOLAR, 1994

Elementy nauki o promieniowaniu jądrowym dla kierunków ochrony środowiska, Wojciech Szymański, Wyd. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1999

Chemia jądrowa, Jerzy Sobkowski, Małgorzata Jelińska-Kazimierczuk, Wyd. Adamantan, 2006

Chemia radiacyjna i ochrona radiologiczna, Jerzy Sobkowski, Wyd. Adamantan, 2009

Literatura do przedmiotu może być aktualizowana zgodnie z postępem wiedzy.

Efekty uczenia się:

1. Poznanie terminologii związanej z promieniowaniem jonizującym (K_W09 Os2).

2. Nabycie właściwych nawyków i metod postępowania zapewniających bezpieczną pracę z wykorzystaniem substancji promieniotwórczych (K_W09 Os2).

3. Rozpoznanie na czym polega etyka badawcza i znaczenie zjawiska

promieniotwórczości dla ewolucji organizmów i funkcjonowania społeczeństwa (K_W09 Os2).

4. Poznanie zasady działania i pozyskanie umiejętności praktycznego zastosowanie detektorów promieniowania: licznika Geigera-Mullera, spektrometrów promieniowania gamma z kryształami NaI oraz HPGe, analizatora beta dla próbek z ciekłym scyntylatorem (K_W09 Os2; K_U06 Os2).

5. Pozyskanie umiejętności planowania doświadczeń wykorzystujących izotopy promieniotwórcze i interpretacji danych eksperymentalnych (K_U05 Os2)

Metody i kryteria oceniania:

Wykład. Podstawę oceny stanowi wynik egzaminu pisemnego. Dodatkowo, student uzyskuje punkty dodatnie za prezentacje seminaryjne. Punkty te są doliczane do końcowego wyniku egzaminu. Warunkiem zaliczenia egzaminu jest uzyskanie 60% punktów.

Warunkiem dopuszczającym do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń.

Ćwiczenia. Ocena ćwiczeń dokonywana jest na podstawie wyników końcowego kolokwium pisemnego (50% oceny) oraz wyników cząstkowych kolokwiów, pisanych na zakończenie każdego ćwiczenia (50%).

Warunkiem zaliczenia jest aktywność na zajęciach, umożliwiająca ocenę opanowania poszczególnych umiejętności uzyskanych w trakcie zajęć oraz obecność na co najmniej 85 procentach zajęć.

Praktyki zawodowe:

Uzyskanie wiedzy praktycznej pozwalającej na wykonanie doświadczeń badawczych z wykorzystaniem izotopów promieniotwórczych oraz na właściwe postępowanie z odpadami promieniotwórczymi.

Hasło: OD ŹRÓDłA DO ODPADÓW.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Asztemborska
Prowadzący grup: Monika Asztemborska, Małgorzata Jakubiak, Romuald Stęborowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Asztemborska
Prowadzący grup: Monika Asztemborska, Olga Bemowska-Kałabun, Małgorzata Jakubiak, Romuald Stęborowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Asztemborska
Prowadzący grup: Monika Asztemborska, Małgorzata Jakubiak, Romuald Stęborowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.