Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Człowiek i środowisko - wybrane zagadnienia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-1ACS-OG Kod Erasmus / ISCED: 07.1 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Człowiek i środowisko - wybrane zagadnienia
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty do wyboru/specjalizacyjne na kierunku MSOŚ oferowane przez Wydział Geografii i SR
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie ścisłe
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Geografii
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Student powinien mieć ogólną wiedzę geograficzną.

Tryb prowadzenia:

w sali
zdalnie

Skrócony opis:

Celem wykładu jest przedstawienie różnych aspektów wpływu środowiska na działalność człowieka oraz wpływu działalności człowieka na środowisko. Niektóre z omawianych zagadnień dotyczą czasów historycznych, inne – współczesnych, w niektórych wypadkach uwzględniane są także prognozy na najbliższe dekady.

Pełny opis:

Najważniejsze tematy zajęć

1. Wpływ zmian klimatu na funkcjonowanie społeczeństw oraz wpływ pogody na niektóre wydarzenia historyczne.

2. Współczesne i prognozowane zmiany klimatu oraz ich skutki w przyrodzie i gospodarce.

3. Rola warunków środowiska w kształtowaniu sieci osadniczej w czasach historycznych. Wpływ warunków hydrologicznych oraz rzeźby terenu na lokalizację miast i ich dalszy rozwój. Zmiany warunków funkcjonowania miast w zależności od zmian środowiska.

4. Przyczyny oszczędzania lub ochrony tworów przyrody w czasach historycznych. Wybrane problemy związane ze współczesną ochroną środowiska.

5. Rola terenów naturalnych w kształtowaniu warunków panujących we współczesnych miastach. Nowoczesne technologie wykorzystujące błękitno-zieloną infrastrukturę w miastach.

6. Zanieczyszczenie światłem – nowy problem środowiskowy.

7. Wpływ na ludzi i środowisko niektórych odkryć i wynalazków, których właściwości nie były początkowo dostatecznie rozpoznane.

8. Przekształcenia środowiska w starożytnym Rzymie.

9. Zmiany systemu energetycznego w ostatnich 300 latach; wpływ różnych rodzajów energetyki na środowisko, możliwości utrzymania się obecnego systemu w przyszłości.

10. Wpływ trzęsień ziemi na rozwój sejsmologii i lepsze przygotowanie do życia na obszarach aktywnych sejsmicznie.

Literatura:

Brown L., 2003, Gospodarka ekologiczna. Na miarę Ziemi. Książka i Wiedza Warszawa.

Cameron R., 1999, Historia gospodarcza świata. Od paleolitu do czasów najnowszych, Książka i Wiedza Warszawa.

Dobrzański G., Dobrzańska B., Kiełczewski D., 1997, Ochrona środowiska przyrodniczego, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko Białystok

Fry C., 2008, Świat. Największe wyzwania ekologiczne, Publicat S.A., Poznań

Kundzewicz Z. W., 2000, Gdyby mała wody miarka ..., Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa.

Lean G., Hinrichsen D., 1992, Atlas of the Environment, Helicon Publishing Ltd.

Mannion A.M., 1992, Zmiany środowiska Ziemi. Historia środowiska przyrodniczego i kulturowego. Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa.

Ostrowski W., 2001, Wprowadzenie do historii budowy miast, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.

Schőnwiese C.D., 1997, Klimat i człowiek, Prószyński i S-ka Warszawa.

Wiąckowski S.K., 2000, Przyrodnicze podstawy inżynierii środowiska, Stanisław K. Wiąckowski Kielce.

Wiąckowski S., Wiąckowska I., 1999, Globalne zagrożenia środowiska, Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska WSP Kielce

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student zna wybrane aspekty uwarunkowań funkcjonowania człowieka w środowisku w czasach historycznych oraz współcześnie.

Student rozumie wybrane współczesne globalne problemy środowiskowe.

Student zna wybrane prognozy dotyczące związków człowiek – środowisko w najbliższych dekadach i rozumie ich uwarunkowania.

Umiejętności

Student potrafi zauważyć konkretne przykłady wpływu warunków środowiskowych na działalność człowieka.

Student potrafi zauważyć konkretne przykłady wpływu działalności człowieka na środowisko.

Postawy

Student docenia rolę środowiska w funkcjonowaniu człowieka.

Student zauważa wpływ człowieka na środowisko.

Student rozumie potrzebę ochrony środowiska i umiejętnego jego wykorzystywania.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się zaliczeniem pisemnym. Jest to test zamknięty. W każdym zadaniu podane są cztery odpowiedzi do wyboru, należy wśród nich wskazać prawidłową. Za każdą prawidłową odpowiedź student zdobywa 1 punkt. Maksymalna możliwa do zdobycia suma punktów to 40, aby uzyskać ocenę pozytywną należy zdobyć do najmniej 21 punktów.

Sprawy organizacyjne

Obecność na wykładach nie jest bezwzględnie wymagana, jednak student opuszczający bez usprawiedliwienia zajęcia nie może liczyć na indywidualne rozszerzone konsultacje służące tym samym celom, którym służył pominięty przez niego wykład (może na to liczyć student, który usprawiedliwił swą nieobecność). Usprawiedliwienie powinno być przedstawione bezpośrednio po wykładzie, na którym student był nieobecny.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 70 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bożena Kicińska
Prowadzący grup: Bożena Kicińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

W wypadku realizowania zajęć i ich zaliczania w trybie zdalnym, zaliczenie części wykładowej jest prowadzone z wykorzystaniem elektronicznych środków komunikacji społecznej rekomendowanych przez Uniwersytet Warszawski.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 70 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bożena Kicińska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

W wypadku realizowania zajęć i ich zaliczania w trybie zdalnym, zaliczenie części wykładowej jest prowadzone z wykorzystaniem elektronicznych środków komunikacji społecznej rekomendowanych przez Uniwersytet Warszawski.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.