Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przyroda Mazowsza i jej antropogeniczne przekształcenia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-1FPM-OG Kod Erasmus / ISCED: 07.1 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Przyroda Mazowsza i jej antropogeniczne przekształcenia
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty do wyboru/specjalizacyjne na kierunku MSOŚ oferowane przez Wydział Geografii i SR
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie ścisłe
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Geografii
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Podstawowe wiadomości dotyczące poszczególnych komponentów środowiska oraz form ochrony przyrody i krajobrazu.


Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Mazowsze jako region, położenie, rzeźba, budowa geologiczna, klimat gleby, wody, roślinność, antropogeniczne przekształcenia środowiska, zasoby przyrodnicze i ich ochrona, potencjał turystyczny i jego wykorzystanie.

Pełny opis:

Celem wykładu jest przekazanie wiedzy dotyczącej struktury środowiska przyrodniczego Mazowsza w granicach historycznych i administracyjnych (woj. mazowieckie). Szczególna uwaga jest zwrócona na budowę geologiczną, rzeźbę terenu, pokrywę glebową, klimat, warunki wodne i roślinność i wynikający z nich przyrodniczy potencjał środowiska. Omawiane są także zagadnienia ochrony zasobów i walorów krajobrazowych oraz formy ochrony przyrody. Istotną częścią wykładu są również antropogeniczne przekształcenia środowiska oraz zagospodarowanie przestrzenne Mazowsza, w tym możliwości rozwoju turystyki i rekreacji.

Treść:

1. Położenie i historia Mazowsza

2. Rzeźba Mazowsza i jej antropogeniczne przekształcenia

3. Budowa geologiczna

4. Klimat Mazowsza

5. Gleby Mazowsza

6. Szata roślinna Mazowsza (2 wykł.)

7. Wody Mazowsza

8. Antropogeniczne przekształcenia środowiska (2 wykł.)

10. Krajobrazy Mazowsza (2 wykł.)

11. Zasoby przyrodnicze Mazowsza i ich ochrona

12. Walory turystyczne Mazowsza

Literatura:

1. Kondracki J. 2002. Geografia regionalna Polski. PWN Warszawa.

2. Richling A. (red.), Przyroda Mazowsza i jej antropogeniczne przekształcenia, WSH im. A. Gieysztora, Pułtusk 2003.

3. Richling A., Malinowska E. (red.), Przyroda województwa mazowieckiego i jej antropogeniczne zagrożenia, Wyd. NFOŚ, Warszawa, 2017.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

WIEDZA

1. zna strukturę środowiska Mazowsza

2. zna antropogeniczne przekształcenia środowiska Mazowsza

3. zna przestrzenne zagospodarowanie Mazowsza

4. zna zasoby i walory turystyczne Mazowsza

5. zna formy ochrony przyrody i krajobrazu na Mazowszu

UMIEJĘTNOŚCI

1. umie zidentyfikować czynniki decydujące o potencjale przyrodniczym Mazowsza

2. umie określić czynniki i warunki zagospodarowania Mazowsza, zgodnego z zasadą rozwoju zrównoważonego

3. urnie uzasadnić potrzeby i kierunki ochrony zasobów przyrodniczych Mazowsza

Nakład pracy studenta:

30h - obecność na zajęciach (wykład, ćwiczenia)

20-30h - praca własna (powtarzanie materiału, zapoznanie się z zalecaną literaturą, przygotowanie do zajęć i zaliczenia)

50-60h ogółem (zależnie od systematyczności w pracy podczas semestru oraz cech indywidualnych i tempa pracy studenta).

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne (wyłącznie z treści przykazywanych na wykładach); test jednokrotnego wyboru bez punktów ujemnych wraz z pytaniami otwartymi na kilkuzdaniową odpowiedź.

Praktyki zawodowe:

Brak.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.